Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW


 

Cudzoziemcy pochodzący z państw graniczących z Polską tj. Ukrainy, Białorusi i Federacji Rosyjskiej mają możliwość wykonywania pracy krótkoterminowej, bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę – w okresie do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy licząc od pierwszego wjazdu do Polski.

 

Dotychczasowe przepisy umożliwiały podejmowanie pracy bez obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w okresie 3 miesięcy w ciągu kolejnych 6 miesięcy. Zarówno w dotychczasowym, jak i w nowym brzmieniu przepisu, łączny okres wykonywania pracy w Polsce wynosi 6 miesięcy w roku. Różnica polega jedynie na tym, iż nowa regulacja dopuszcza możliwość przepracowania tego okresu w sposób ciągły. Natomiast w poprzednio obowiązujących przepisach pomiędzy trzymiesięcznymi okresami pracy musiała nastąpić trzymiesięczna przerwa w zatrudnieniu.

 

Pracodawca zamierzający zatrudnić Ukraińca, Białorusina lub Rosjanina nadal będzie miał obowiązek zarejestrowania oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla siedziby lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

 

Warto przypomnieć, że procedura rejestracji odbywa się w trakcie jednorazowej wizyty w PUP i jest bezpłatna zarówno dla składającego oświadczenie jak i cudzoziemca.

 

Zarejestrowane oświadczenie stanowi podstawę do uzyskania przez cudzoziemca w polskiej placówce dyplomatyczno konsularnej w kraju jego stałego pobytu wizy pobytowej, uprawniającej do wykonywania pracy. Przepis obowiązuje do 31 grudnia 2009 r.

Przepisy w ww. zakresie zawarte są w rozporządzeniu MPiPS z dnia 29.01.2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców, bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. Nr 17 z 31.01.2008 r. poz. 106 i obowiązuje od 1 lutego 2008 r.).

 

 

NOWE LIMITY DLA MAŁYCH PODATNIKÓW

 

Zarówno ustawa o PIT jak i o CIT definiuje małego podatnika – jako podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 800 tys. euro (przeliczonej wg średniego kursu NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego w zaokrągleniu do 1000 zł).

 

O ile w 2008 r. małym podatnikiem był podmiot, którego przychód w złotych nie mógł przekroczyć 3.014.000 zł, o tyle na rok 2009 będzie to podatnik, którego przychód nie będzie mógł przekroczyć 2.702.000 zł. 

 

Przychód ten jest  istotny, ponieważ mały podatnik może korzystać z przywilejów określonych w obecnie obowiązujących przepisach podatkowych:

·        jednorazowej amortyzacji środków trwałych

·        składania kwartalnych deklaracji w zakresie podatku VAT.

 

W 2009 r. zmniejszyła się również kwota jednorazowej amortyzacji środków trwałych. Równowartość 50 tys. euro wynosi obecnie - 169 tys. zł na dany rok.

 

 

ODSTĄPIENIE OD POBIERANIA KAUCJI OD NOWYCH PODATNIKÓW – INTERPRETACJA MINISTRA FINANSÓW

 

Ukazała się interpretacja Ministra Finansów nakazująca odstąpienie od pobierania kaucji gwarancyjnej od nowych podatników VAT.

W obawie przed ponoszeniem kosztów sądowych w sprawach o kaucję gwarancyjną w podatku VAT Ministerstwo Finansów zalecił niestosowanie dotyczących jej przepisów w ogólnej interpretacji prawa podatkowego z dnia 4.09.2008 r. nr PT5/033/12/JBN/08/1081. Interpretacja ta ukazała się w Dzienniku Urzędowym MF nr 10.

 

Minister wyjaśnił, że zwrotu różnicy podatku podatnikom zarejestrowanym jako podatnicy VAT UE rozpoczynającym wykonywanie czynności opodatkowanych VAT oraz podatnikom, którzy rozpoczęli wykonywanie takich czynności w okresie krótszym niż 12 miesięcy, należy dokonywać na ogólnych zasadach określonych w art. 87 ustawy o podatku VAT bez konieczności złożenia przez podatnika tzw. kaucji gwarancyjnej. Dotychczas zwrot był możliwy, gdy podatnik złożył w urzędzie skarbowym kaucję, zabezpieczenia majątkowe lub gwarancje bankowe na 250 tys. zł. Termin zwrotu był wydłużony do 180 dni.

 

Interpretacja wydana została w związku z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-25/07, który stanowi odpowiedź na pytanie prejudycjalne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Trybunał orzekł w nim niezgodność art. 97 ust. 5 i 7 ustawy o VAT z przepisami unijnej dyrektywy VAT.

 

Obecnie zwrot podatku dokonywany będzie na ogólnych zasadach. Zastosowanie znajdzie zatem ogólna reguła.

 

 

WAŻNY WYROK SĄDU W SPRAWIE KARTY PODATKOWEJ

 

Podatnik karty podatkowej, któremu pomaga małżonek, nie może skorzystać z obniżonej o 80% stawki karty.

Korzystne regulacje dotyczące karty podatkowej wymagają od podatnika spełnienia wymogów określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. nr 144 poz. 930 ze zm.) – przypomniał WSA w Warszawie.

 

W przypadku podatników, którzy korzystają z obniżenia stawki karty podatkowej o 80%, nie mogą oni zatrudniać pracowników oraz osób wymienionych w art. 25 ust. 6 ustawy, w tym członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z podatnikiem.

W omawianej sprawie podatniczka była zatrudniona na umowę o pracę i wykonywała usługi, co pozwalało jej na skorzystanie z obniżenia stawki karty podatkowej o 80%. Jak się jednak okazało incydentalnie w prowadzonej działalności gospodarczej, pomagał jej mąż.

 

Sąd orzekł, że w związku z tym, że podatniczka wykonywała usługi przy pomocy męża, nie mogła korzystać z obniżenia stawki karty podatkowej, a zatem powinna płacić podatek dochodowy na zasadach ogólnych. Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego fakt, że mąż pomagał incydentalnie, nie miał znaczenia. Sygn. Akt III S.A./Wa 742/08.

 

 

ZMIANA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO NIP-1 

 

W Dz.U. Nr 190 poz. 1161 opublikowano rozporządzenie MF z 13.10.2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych. Zmiana rozporządzenia stanowi wykonanie decyzji wynikającej z art. 5 ust. 5 ustawy z 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Nowelizowane rozporządzenie określa wzór zgłoszenia identyfikacyjnego/aktualizacyjnego osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

Nowy wzór zawiera zmianę polegająca na skróceniu i uelastycznieniu opisu poz. 60 dotyczącej określenia rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej wg PKD. W opisie min. zrezygnowano z odesłania do aktu prawnego w sprawie PKD 2004 z uwagi na fakt, że podmioty posługujące się PKD 2004 mają czas na przekwalifikowanie się zgodnie z nowym PKD 2007 do dnia 31.12.2009 r. Tym samym do 31.12.2009 r. zastosowanie może mieć zarówno PKD 2004 jak i PKD 2007.

 

Rozporządzenie wchodzi w życie od dnia 8.11.2008 r. Do wyczerpania nakładu, jednak nie dłużej niż do dnia 30 stycznia 2009 r. może być stosowany dotychczasowy wzór formularza NIP-1.

 

 

ZMIANA USTAWY O EMERYTURACH I RENTACH Z FUS

 

W Dz.U. nr 192 opublikowano ustawę z dnia 4.09.2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przepisy wchodzą w życie od dnia 1 stycznia 2009 r.

 

W myśl nowych uregulowań w przypadku obliczania podstawy wymiaru świadczeń, jeśli nie można przedłożyć odpowiednich dokumentów świadczących o wysokości otrzymywanego wynagrodzenia udokumentowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami np. RP-7, wpisami w książeczce ubezpieczeniowej, podstawę stanowiła będzie kwota obowiązującego w tym okresie najniższego wynagrodzenia za pracę – proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

 

Dotychczas w okresach, w których nie można było udokumentować wynagrodzenia przyjmowano za podstawę przy ustalaniu podstawy emerytury lub renty „zero”.

 

Osoby, które mają już ustalone prawo do emerytury lub renty, a którym do ustalenia podstawy wymiaru tych świadczeń przyjęto za okresy dla których nie można było udokumentować wynagrodzenia - „zero” mogą wystąpić z wnioskiem o przeliczenie świadczeń z uwzględnieniem nowych uregulowań prawnych. Wniosek należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Wówczas świadczenie w nowej wysokości przysługiwać będzie od dnia wejścia w życie ustawy.

 

Jeśli wniosek zostanie złożony po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – wówczas świadczenie w nowej wysokości przysługiwać będzie od pierwszego dnia miesiąca, w którym zgłoszono wniosek.

 

Przepis stosuje się odpowiednio do przeliczenia kapitału początkowego, obliczonego od podstawy wymiaru ustalonej z uwzględnieniem okresu pozostawania w stosunku pracy, za który nie można ustalić podstawy wymiaru składek.

 

 

FISKUS OTRZYMA DANE O AUTACH

 

Organ rejestrujący pojazd będzie informował o ponownym dopuszczeniu pojazdu do ruchu w celu poboru podatku.

 

Rozszerzenie informacji przekazywanych do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o datę czasowego wycofania pojazdu z ruchu i jego ponownego dopuszczenia do ruchu po tym wycofaniu przewiduje projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie MF z 24.12.2002 r. w sprawie informacji podatkowych (Dz.U. nr 240 poz. 2061 z późn. Zm.).

 

Zmiana ma na celu usprawnienie wykorzystania przez organy podatkowe informacji o pojazdach na potrzeby weryfikacji prawidłowości uiszczenia podatku od środków transportu.

 

W myśl obowiązujących obecnie przepisów, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

 

Zmiany pozwolą na pozyskanie danych, które usprawnią czynności sprawdzające przez naczelników urzędów skarbowych w zakresie wywiązania się podatników z obowiązku zapłaty podatków z tytułu nabycia lub zbycia pojazdów oraz umożliwią skuteczniejszą kontrolę wobec podatników niewywiązujących się z tego obowiązku.

  

ZAGRANICZNY ZUS DO ODLICZENIA JUŻ ZA 2008 ROK

 

Uprawnienie do odliczenia zapłaconych za granicą składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne będzie miało zastosowanie już do rozliczenia podatku dochodowego za 2008 rok.

 

Przepisy w tym zakresie zawiera uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przyjęte przepisy zawierają regulacje dostosowujące do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7.11.2007 r. oraz prawa unijnego umożliwiając podatnikom odliczenie składek zapłaconych za granicą na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.  Zmiany te obejmują również obywateli państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Norwegia i Liechtenstein) oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej.

 

Ponadto uchwalone przepisy już w 2008 wprowadzają regulację umożliwiającą wspólne rozliczenie dochodów nierezydentom: małżonkom i osobom samotnie wychowującym dzieci, jeżeli w Polsce osiągnęli co najmniej 75% wszystkich uzyskanych w roku podatkowym opodatkowanych przychodów.

 

 

OPODATKOWANIE WYPŁATY ZALEGŁYCH PENSJI – WYJAŚNIENIE MINISTERSTWA FINANSÓW

 

Ministerstwo Finansów wyjaśniło zasady zapłaty podatku od wynagrodzenia przyznanego wyrokiem sądowym osobom bezprawnie zwolnionym z pracy.

W przypadku świadczeń ze stosunku pracy, w tym również zaległych wynagrodzeń, przychód powstaje w momencie jego otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym. Często powstawało pytanie, kiedy pobrać podatek gdy toczy się postępowanie sądowe w sprawie np. przywrócenia zwolnionego pracownika do pracy, a sprawa sądowa toczy się bardzo długo.

 

W myśl interpretacji MF w przypadku wynagrodzenia ze stosunku pracy wypłaconego np. w 2008 roku na podstawie wyroku sądowego, obowiązek podatkowy powstaje w 2008 roku również w sytuacji, gdy wypłacone kwoty dotyczą lat ubiegłych.

 

Jeżeli wypłaty tego wynagrodzenia dokonuje zakład pracy, obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy spoczywa na tym zakładzie. W sytuacji, gdy wypłaty świadczeń za zakład pracy dokonuje komornik sądowy lub podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy, przejmujący jego zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy spoczywa na tych podmiotach.

Resort podkreślił, że w obu przypadkach wypłacający tj. zakład pracy, odpowiednio komornik sądowy lub podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy, jest zobligowany do sporządzenia informacji PIT-11 o wysokości dochodów uzyskanych przez podatnika.

 

 

WIĘKSZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWĄ JUŻ W 2008 ROKU

 

Znowelizowane przepisy ustawy o rachunkowości, które dotyczą rozszerzenia odpowiedzialności za sprawozdawczość finansową, będą miały zastosowanie już do rozliczeń za rok 2008.

Każda zmiana w dyrektywie unijnej wymusza opracowanie nowych regulacji w przepisach krajowych. Dyrektywa 2006/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 14.06.2006r. wymusiła opracowanie nowelizacji ustawy o rachunkowości. Zmiany te mają doprowadzić do prezentowania nowej jakości w sprawozdaniach finansowych.

 

Dzięki nowelizacji odpowiedzialność organów spółki za sprawozdanie finansowe została rozszerzona o solidarną odpowiedzialność rady nadzorczej. Rada nadzorcza powinna więc podjąć stosowną uchwałę dotyczącą przyjęcia sporządzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, począwszy od 2008 roku.

 

 

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW PŁACOWYCH – ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2009 r.

 

W myśl obecnie obowiązujących przepisów art. 125a ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych płatnicy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zobowiązani są do przechowywania list płac, kart wynagrodzeń albo innych dowodów na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty - przez okres 50 lat od dnia zakończenia przez ubezpieczonego pracy u danego płatnika w formie papierowej.

 

Od 1 stycznia 2009 r. zgodnie z nowymi rozwiązaniami wprowadzonymi ustawą o rachunkowości po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego listy płac będą mogły być przeniesione na informatyczne nośniki danych. Warunkiem będzie posiadanie urządzeń pozwalających na ich odtworzenie w postaci papierowej. Założeniem tych zmian było obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw.

 

Powyższe zmiany wprowadzone art. 73 ust. 2 ustawy o rachunkowości zostały przyjęte przez Senat i czekają na podpis Prezydenta.

 

 

SKŁADKI ZUS PRZEZ CAŁY ROK JEDNAKOWE

 

Sejm 17.10.2008 r. uchwalił zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, dzięki którym przedsiębiorcy będą płacili przez cały rok kalendarzowy składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w jednakowej wysokości. Nowe przepisy będą obowiązywać od 1 stycznia 2009 r.

 

Zgodnie z nowelą podstawę wymiaru składki stanowić będzie zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalania kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok kalendarzowy.

 

Żeby nie było wątpliwości co do wysokości składek, kwotę ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składki oraz przyjętą do jej ustalenia kwotę prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia rocznego będzie podawać Minister Pracy i Polityki Społecznej w obwieszczeniu w Monitorze Polskim.

 

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w nowej wysokości będą obowiązywać od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.

 

Na dzień dzisiejszy Ministerstwo Zdrowia nie dokonało jeszcze podobnych zmian w zakresie przepisów dotyczących płatności składki na ubezpieczenie zdrowotne. W związku z tym  może pojawić się  konieczności ustalania wysokości składki zdrowotnej na dotychczasowych zasadach.

 

 

Opracowała:

Maria Mołodzińska

drukuj ()

Kalendarium

«listopad 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo/
poig

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.