Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

USTAWA O POMOCY FIRMOM W CZASIE KRYZYSU


 

Rada Ministrów zaakceptowała projekt ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, przedłożony przez MPiPS.

 

Pomoc państwa adresowana jest do dwóch grup przedsiębiorców. Do pierwszej należą wszyscy przedsiębiorcy – bez względu na wielkość firmy, status prawny czy kondycję finansową. Do drugiej zaliczają się wyłącznie przedsiębiorcy mający przejściowe trudności finansowe – otrzymają oni wsparcie z FGŚP lub z Funduszu Pracy na utrzymanie miejsc pracy.

 

Dla wszystkich przedsiębiorców projekt przewiduje:

·        wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy maksymalnie do 12 miesięcy. Okresy dłuższej pracy będą równoważone okresami pracy krótszej lub dniami wolnymi od pracy – w ramach wymiaru czasu pracy obowiązującego danego pracownika,

·        podczas stosowania wydłużonego okresu rozliczeniowego czasu pracy, miesięczne wynagrodzenie pracownika nie będzie mogło być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę,

·        każdy pracodawca będzie mógł stosować różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy przez pracowników – przy założeniu, że ponowna praca w tej samej dobie nie będzie traktowana jak praca w godzinach nadliczbowych,

·        ograniczenie w zatrudnieniu tego samego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony. Będzie to możliwe przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

 

Dla drugiej grupy przedsiębiorstw tj. przedsiębiorców znajdujących się w przejściowych trudnościach finansowych projekt przewiduje:

·        możliwość obniżenia pracownikom wymiaru czasu pracy z proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia za pracę – bez konieczności dokonywania wypowiedzenia zmieniającego. Obniżenie wymiaru czasu pracy nie będzie mogło być stosowane dłużej niż przez 6 miesięcy, a wymiar czasu pracy nie będzie mógł być niższy niż ½ pełnego wymiaru czasu pracy,

·        możliwość wprowadzenia tzw. urlopu postojowego, czyli okresu niewykonywania pracy przez pracownika pozostającego w gotowości do niej. Rozwiązanie to będzie można stosować łącznie przez 6 miesięcy. Za urlop postojowy pracownik otrzyma pensję co najmniej na poziomie wynagrodzenia minimalnego – 1276 zł. Państwo pokryje pracodawcy z tej kwoty równowartość 100% zasiłku dla bezrobotnych – w 2009 r. brutto 551 zł.

 

Pomoc Państwa dla tej grupy przedsiębiorstw będzie przysługiwać przedsiębiorcom, których obroty spadły o co najmniej 30% w czasie ostatnich 4 kwartałów przed złożeniem wniosku o pomoc, w porównaniu z obrotami osiągniętymi w okresie od 1.07.2007 r. do 30.06.2008 r. Przedsiębiorca nie może jednak zalegać z płatnościami publicznoprawnymi (podatki i ZUS) i składkami na Fundusz Pracy. Wyjątkiem są przedsiębiorcy, którzy zawarli porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia, terminowo opłacają raty lub korzystają z odroczonego terminu płatności. Pomoc nie przysługuje firmom, które po 1 lutego 2009 r. otrzymały pomoc publiczną ze środków Funduszu Pracy na tworzenie miejsc pracy dla bezrobotnych.

Jeśli firma zacznie zwalniać pracowników pół roku po zakończeniu dostawania świadczeń, to będzie musiała je oddać.

 

Ponadto, w ramach paktu antykryzysowego, trwają prace nad zmianami do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekt przewiduje zwolnienie z podatku dochodowego zapomóg otrzymanych przez pracowników ze środków  funduszy związków zawodowych oraz bonów i talonów przeznaczonych na cele socjalne do wysokości 380 zł.

 

 

KODEKS PRACY – ZMIANA PRZEPISÓW W ZAKRESIE P.POŻ.

 

Do Senatu został przekazany projekt zmian do Kodeksu Pracy w zakresie wyznaczania pracownika z uprawnieniami ochrony p.poż odpowiedzialnego za zwalczanie pożarów.

W myśl projektowanych zmian  pracodawcy, bez względu na to ile zatrudniają pracowników (jednego czy stu), będą musieli wyznaczyć pracownika odpowiedzialnego za udzielenie pierwszej pomocy, wykonywanie działań związanych ze zwalczaniem pożarów oraz ewakuację zakładu pracy.

Wyznaczeni pracownicy nie będą musieli posiadać uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej, tak jak wymagają tego obecne przepisy. Wystarczy, że ukończy on zwykłe szkolenie bhp.

 

 

ULGA NA ZŁE DŁUGI W PODATKU VAT

 

W ostatniej nowelizacji przepisów ustawy o podatku VAT zmieniono również przepisy dotyczące korzystania przez podatnika z ulgi na złe długi. Przepisy w ww. zakresie w stosunku do dotychczas obowiązujących znacznie złagodzono.

 

Podatnik może skorygować podatek należny z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona.

Zgodnie z ustawą o VAT nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną w przypadku, gdy wierzytelność nie została uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub fakturze.

 

Aby wierzyciel mógł skorzystać z ulgi na złe długi (dokonać korekty podatku należnego) muszą być spełnione następujące warunki (art. 89a ust. 2 ustawy):

·        dostawa towaru lub świadczenie usługi jest dokonane na rzecz podatnika będącego osobą prawną, jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej oraz osobą fizyczną, wykonującego samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Podatnik musi być zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, niebędący w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,

·        wierzytelności zostały uprzednio wykazane w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny,

·        wierzyciel i dłużnik na dzień dokonania korekty są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni,

·        wierzytelności nie zostały zbyte,

·        od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona,

·        wierzyciel zawiadomił dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego, a dłużnik w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie uregulował należności.

 

ZGŁOSZENIE PRACOWNIKA DO ZUS PO TERMINIE

 

W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi kary za niezgłoszenie w terminie pracownika do ZUS informuję, że:

Ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137 z 1998 r. poz. 887 ze zm.) w art. 6 & 1 przedstawia katalog podmiotów podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu. Wśród podmiotów wymienionych w ww. artykule wskazano osoby fizyczne, które na obszarze RP są pracownikami. W art. 36 wyżej wymienionej ustawy czytamy: „Każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych”.

 

Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osób określonych w art. 6 ust. 1 pkt 1-4, 6-9a, 11, 12, 18a-21, ust. 2 i ust. 2a, duchownych będących członkami zakonów lub klasztorów oraz osób współpracujących, o których mowa w art. 8 ust. 11 – należy do płatnika składek.

W ustawie tej ustawodawca określił także w jakim terminie podmiot zgłaszający zobowiązany jest dokonać zgłoszenia. Termin ten jest siedmiodniowy.

 

Za niedokonanie w ustawowym terminie 7 dni zgłoszenia pracownika do ZUS ustawodawca nie przewidział pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osoby zobowiązanej ustawowo do dokonania zgłoszenia. Natomiast w art. 98 & 1 pkt. 23 ustawodawca przewidziała za to przewinienie karę grzywny w wysokości do 5000 zł.

 

 

OBOWIĄZEK REJESTROWANIA TRANSAKCJI POWYŻEJ 15 TYS. EURO

 

Sejm zaostrzył przepisy ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Nowelizacja rozszerza katalog instytucji obowiązanych do informowania generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzanych transakcjach, mających na celu legalizację pieniędzy niewiadomego pochodzenia.

 

Do instytucji tych zaliczono min. kantory, komisy, antykwariaty, domy aukcyjne, firmy prowadzące sprzedaż kamieni szlachetnych, notariuszy, pośredników w obrocie nieruchomościami, SKOK-i, biura prowadzące księgi rachunkowe, stowarzyszenia, fundacje.

 

Obowiązek informacji i rejestracji transakcji dotyczy przedsiębiorców przyjmujących płatności w gotówce o równowartości co najmniej 15 tys. euro.

 

 

PROCEDURY – NADPŁATA W PODATKU VAT

 

Podatnik stosował niewłaściwą stawkę podatku VAT zamiast 7% stosował 22%. W wyniku korekty deklaracji u podatnika powstała nadpłata podatku. Co należy w takim przypadku zrobić? Czy tę nadpłatę należy rozliczyć automatycznie w następnych okresach, czy zawnioskować o jej zwrot?

 

Jeżeli w wyniku złożonych korekt deklaracji VAT-7 powstanie nadpłata podatku, podatnik nie rozlicza jej w kolejnych okresach, lecz wraz z korektą deklaracji może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty.

 

Zgodnie z Ordynacją podatkową (Dz.U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.) uprawnienie do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty przysługuje min. podatnikom, którzy w deklaracji wykazali zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacili zadeklarowany podatek. Podatnik, płatnik lub inkasent równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty są zobowiązani złożyć skorygowane zeznanie (deklarację).

 

Jeżeli prawidłowość skorygowanego zeznania (deklaracji) nie budzi wątpliwości, organ podatkowy zwraca nadpłatę bez wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę.

Jeżeli podatnik składa wniosek o stwierdzenie nadpłaty, organ podatkowy zobowiązany jest, na podstawie przepisów procedury podatkowej, przeprowadzić rzetelnie postępowanie. Jeżeli organ ocenia wniosek negatywnie, wówczas zobowiązany jest, poprzez obalenie złożonych przez podatnika dowodów wykazać, że podatek uiszczono w sposób znajdujący podstawy w obowiązujących przepisach prawa.

 

 

SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO WYKUPIONEGO Z LEASINGU A STAWKA VAT

 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że przepisy w ww. zakresie uległy zmianie od 1 stycznia 2009 r. w stosunku do poprzednio obowiązujących.

 

Do 1 stycznia 2009 r. zgodnie z & 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku VAT (Dz.U. nr 97 poz. 970 ze zm.) zwalnia się od podatku dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, przez podatników, którym przy nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego – jeżeli samochody i pojazdy te są towarami używanymi w rozumieniu poprzednio obowiązującej ustawy VAT.

 

Przez towary używane rozumiano pozostałe towary, z wyjątkiem gruntów, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku. W powyższej definicji ustawodawca mówi o okresie używania przez podatnika, a nie o formie własności. Dlatego też do okresu używania przez podatnika wliczało się okres eksploatacji samochodu w ramach leasingu operacyjnego.

 

W związku z tym do 1 stycznia 2009 r. sprzedaż wykupionego z leasingu samochodu osobowego była zwolniona z podatku VAT.

Od 1 stycznia 2009 r. nastąpiła zmiana definicji towarów używanych. Obecnie przez towary używane rozumie się ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy (np. sprzedaży) wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel (art. 43 ust. 2 ustawy o VAT).

 

Oznacza to, że po dokonanych zmianach, aby sprzedać samochód wykupiony z leasingu operacyjnego jako zwolniony z podatku VAT, podatnik będzie musiał go używać przez co najmniej pół roku po wykupie. Okres używania będzie się tutaj bowiem liczył od dnia nabycia samochodu na podstawie umowy kupna-sprzedaży, a nie od dnia przyjęcia go do używania na podstawie umowy leasingu operacyjnego.

 

W przypadku natomiast sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu finansowego, nie ma takiego problemu, gdyż prawo rozporządzania tym samochodem jak właściciel podatnik nabył już w momencie objęcia samochodu w leasing.

 

 

Opracowała:

Maria Mołodzińska

Kalendarium

«listopad 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo/
poig

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.