Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

 


REFAKTUROWANIE KOSZTÓW UBEZPIECZENIA LOKALU UŻYTKOWEGO

 

Podatnicy wynajmując lokal często - zgodnie z zawartą umową najmu – refakturują na najemcę koszty mediów i ubezpieczenia lokalu. Podstawą zwrotu jest wystawiona faktura zawierająca kwotę identyczną jaką obciążyli go dostawcy mediów i ubezpieczyciel tj. bez doliczania marży z tego tytułu. Czy postępowanie to jest prawidłowe?

 

Jeśli chodzi o refakturowanie mediów – działanie podatnika w ww. przypadku jest prawidłowe. Może refakturować ich koszt stosując stawki podatku VAT właściwe dla danej usługi.

Natomiast w przypadku ubezpieczenia lokalu usługa ubezpieczenia nieruchomości nie może podlegać dalszej odsprzedaży. Opłata ta ma charakter majątkowy, bo jest uzależniona od posiadanego majątku, a nie od dochodów jakie przynosi nieruchomość. Koszt ubezpieczenia stanowi koszt utrzymania obciążający wynajmującego, a w odniesieniu do wynajmu stanowi element rachunku kosztów, zmierzających do ustalenia kwoty odpłatności za usługę najmu. Koszt ubezpieczenia lokalu nie może być przedmiotem refakturowania, bowiem stanowi on element cenotwórczy usługi najmu. Opłata ta stanowi część składową czynszu, pozostając w związku ze świadczoną usługą najmu. Jest więc obrotem w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT i jako taki powinien być opodatkowany łącznie stawką w wysokości 22% VAT.

 

Potwierdził to WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 3.02.2009 sygn. Akt I S.A./Po 1387/08 który stwierdził, że w przypadku, gdy dany podmiot świadczący usługę o charakterze kompleksowym, lecz stanowiącą w istocie jedno niepodzielne świadczenie, to wówczas nie jest dopuszczalne dzielenie tej usługi na części i dokonywanie refakturowania jej poszczególnych elementów. Zatem kwota należna z tytułu umowy najmu powinna obejmować również koszty ubezpieczenia przedmiotu najmu, którymi podatnik obciąża korzystającego z tego przedmiotu.

 

 

NIEZAMORTYZOWANA INWESTYCJA W OBCYM ŚRODKU TRWAŁYM NIE STANOWI KOSZTU

 

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tj. środków trwałych oraz inwestycji w obcych środkach trwałych, które są kosztem poprzez odpisy amortyzacyjne.

 

W art. 16 ust. 1 ustawy o pdop ustawodawca określił katalog wydatków, które nawet pomimo ich poniesienia w celu osiągnięcia przychodów nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów. Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności.

 

Gdy przed pełnym zamortyzowaniem inwestycji w obcym środku trwałym (np. dostosowanie wynajmowanego lokalu do potrzeb prowadzonej działalności) dochodzi do rozwiązania umowy najmu łączącej strony i przekazania tej inwestycji wraz ze środkami trwałymi właścicielowi, niezamortyzowana część tej inwestycji nie stanowi kosztów uzyskania przychodów u podatnika amortyzującego dotychczas taki środek trwały. Nie dochodzi bowiem do likwidacji środka trwałego rozumianej jako jego zużycie (zniszczenie), lecz do zaprzestania jego użytkowania dla celów prowadzonej działalności.

 

Również po zakończeniu umowy najmu podatnik nie może dokonywać dalszych odpisów amortyzacyjnych od tej inwestycji z uwagi na fakt, że odpisy te nie będą spełniały generalnej zasady wynikającej z treści art. 15 ust. 1 ww. ustawy tj. istnienia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesionymi kosztami, a uzyskanymi przychodami, ponieważ lokal ten nie będzie już wykorzystywany w dalszej działalności.

 

W tej sytuacji nie znajduje zastosowania również art. 15 ust. 4f ustawy dotyczący uznania zaniechanych inwestycji za koszty uzyskania przychodu. Zaniechanie inwestycji jest wynikiem trwałego zaprzestania prowadzenia zadania inwestycyjnego w związku z brakiem kolejnych czynności inwestycyjnych wynikających z podejmowanych przez podatnika decyzji, skutkujących powstrzymywaniem się od działania w celu kontynuacji inwestycji. Czyli rezygnacja z podjętych wcześniej zamierzeń i odstąpienie od inwestycji.

 

Natomiast inwestycja w obcym środku trwałym (w tym przypadku dostosowanie lokalu do potrzeb prowadzonej działalności) została zakończona i lokal był użytkowany.

 

Powyższe przepisy odnoszą się również do podatników opodatkowanych według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

 

ULGA UCZNIOWSKA W PRZYPADKU LIKWIDACJI DZIAŁALNOŚCI

 

Zasady przyznawania i korzystania z ulgi tytułu wyszkolenia uczniów w podatku dochodowym od osób fizycznych w okresie od 1.01.1992 r. do dnia 31.12.2000 r. regulowały przepisy rozporządzenia MF z 21.12.1991 r. (Dz. U. Nr 124 poz. 553 ze zm.) oraz z dnia 24.03.1995 r. (Dz. U. Nr 35 poz. 173 ze zm.) w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

W okresie od 1.01.2001 do 31.12.2003 r. kwestię powyższej ulgi w zależności od formy opodatkowania, regulowały przepisy art. 27c ustawy o pdof lub art. 53 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 

Z dniem 1 stycznia 2004 r. ww. przepisy zostały uchylone z zachowaniem praw nabytych.

 

Ulga uczniowska polegała na obniżeniu podatku dochodowego o kwotę określoną w decyzji organu podatkowego o przyznaniu ulgi. Jeżeli podatnik w okresie korzystania z ulgi uczniowskiej zmienił formę opodatkowania i był opodatkowany w sposób określony w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, niewykorzystaną część ulgi w podatku dochodowym miał prawo odliczyć od podatku pobieranego w formie ryczałtu lub w formie karty podatkowej.

 

Podatnik, któremu przyznano ulgę uczniowską, nabywa prawo do jej całkowitego wykorzystania, także w przypadku likwidacji działalności gospodarczej. W takiej sytuacji podatnik ma prawo do obniżenia podatku dochodowego obliczonego także od dochodów osiąganych z innych źródeł, np. ze stosunku pracy, emerytury czy renty, najmu.

 

Na gruncie prawa podatkowego przez ulgę podatkową rozumie się przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku – z wyjątkiem obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (VAT). W związku z tym nie ma możliwości zmniejszenia podatku VAT o kwotę ulgi uczniowskiej.

 

Ponadto w świetle obowiązujących przepisów brak jest podstaw prawnych do kompensaty przyznanej ulgi z tytułu wyszkolenia uczniów. Skorzystanie z tej ulgi może polegać wyłącznie na obniżeniu podatku dochodowego od osób fizycznych. Określony w przepisach prawa podatkowego mechanizm realizacji tej ulgi nie przewiduje bezpośredniej wypłaty na rzecz podatnika środków pieniężnych odpowiadających kwocie przyznanej ulgi z tytułu wyszkolenia uczniów, jak również możliwości regulowania nią innych zobowiązań.

 

 

KOREKTA DEKLARACJI PO KONTROLI

 

Podatnik, który częściowo zgadza się z zarzutami określonymi w protokóle kontroli skarbowej, może złożyć korektę deklaracji podatkowej w tej części – tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku: sygn. Akt III S.A./Wa 249/09 29.06.2009 r. Dotychczas według organów podatkowych możliwość taka istniała, jeśli podatnik zgadzał się z całością ustaleń pokontrolnych zawartych w protokóle.

 

Uprawnienie do skorygowania deklaracji podatkowej po otrzymaniu protokółu kontroli skarbowej daje podatnikom art. 14c ust. 2 ustawy o kontroli skarbowej (Dz. U. Z 2004 r. nr 8 poz. 65 ze zm.). jak orzekł Sąd, korektę deklaracji można złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokółu kontroli, gdy podatnik zgadza się z całością lub  z częścią zarzutów określonych w protokóle. W przepisie tym – jak podkreślił Sąd – nie ma zastrzeżenia, że podatnikowi przysługuje to uprawnienie tylko w sytuacji, gdy zgadza się ze wszystkimi wnioskami protokółu.

 

Sąd zaznaczył, że uprawnienia do korekty deklaracji po otrzymaniu protokółu kontroli skarbowej nie można odnosić do kontroli podatkowej.

 

 

 

RACHUNEK WALUTOWY A RÓŻNICE KURSOWE

 

Przedsiębiorca posiadający rachunek walutowy musi pamiętać o rozliczaniu różnic kursowych od środków na nim zgromadzonych.

 

W świetle art. 24 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 ustawy o PIT różnice kursowe od otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej nalicza się, jeżeli w dniu ich wpływu wartość tych środków różni się od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy ich wypływu. Wartość tę ustala się według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Zgodnie z art. 24c ust. 8 ustawy na potrzeby rozliczenia tych różnic kursowych podatnicy wyznaczają kolejność wyceny środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej, o której mowa w ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 – według przyjętej metody stosowanej w rachunkowości, której nie mogą zmieniać w trakcie roku podatkowego.

 

Zasada ta ma zastosowanie również przy prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Wskazuje na to Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 1.08.2008 r. (IP-PB1/415-704/09-2) – wyjaśniając podatniczce prowadzącej księgę przychodów i rozchodów, że podatnicy ustalający różnice kursowe na podstawie art. 24c ustawy stosują określone w ustawie o rachunkowości metody do kolejności wyceny rozchodu walut.

 

Metody wyliczania różnic kursowych określa art. 34 ust. 4 pkt 1-3 ustawy o rachunkowości tj.:

1.      według cen przeciętnych to jest ustalonych w wysokości średniej ważonej cen danego składnika aktywów,

2.      przyjmując, że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła (w uproszczeniu przyjmując, że pierwsze przyszło pierwsze wyszło)

3.      przyjmują, że rozchód składników aktywów wycenia się kolejno po cenach tych składników aktywów, które jednostka najpóźniej nabyła (ostatnie przyszło pierwsze wyszło).

 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą powinny pamiętać, że nie zawsze wypłata waluty z rachunku bankowego będzie wiązała się z koniecznością naliczenia różnic kursowych.

 

Taka konieczność nie wystąpi jeśli podatnik wypłaca z konta walutę na własne potrzeby. Zwracają na to uwagę również organy podatkowe np. w interpretacji z 7.02.2008 r. (IBPB1/415-235/07/AP) Izba Skarbowa w Katowicach wyjaśnia, że w takiej sytuacji wprawdzie następuje wypływ z rachunku walutowego, jednak nie jest on związany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wskazuje jednak, że ustalenie różnic kursowych będzie konieczne przy odsprzedaży własnych walut obcych lub przy wypłacie z rachunku bankowego, czyli także w razie przelewu środków finansowych z rachunku walutowego na złotówkowy.

 

 

 

EKWIWALENT ZA UŻYWANIE WŁASNEJ ODZIEŻY

 

Przyznany pracownikowi ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy. Jednakże wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

 

Zagadnienia dotyczące dostarczania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, a także związanych z tym wypłat ekwiwalentów pieniężnych reguluje Kodeks Pracy. I tak, pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach:

·        jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,

·        ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Pracodawca może jednak ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania BHP. W tym przypadku pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny.

 

Wypłacanie ekwiwalentu pieniężnego za używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego nie jest możliwe, w przypadku gdy pracownik zatrudniony jest na stanowisku pracy, na którym są wykonywane prace związane z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych albo prace powodujące intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie skażonymi.

 

Jeżeli zatem zostaną spełnione przesłanki, o których mowa powyżej, wówczas wypłacony na rzecz pracowników ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży roboczej będzie zwolniony z podatku dochodowego.

 

Podstawa: art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o pdof (Dz. U nr 14 z 2000 r. poz. 176 ze zm.) oraz art. 237(7) ustawy Kodeks Pracy (Dz.U. nr 21 z 1998 r. poz. 94 ze zm.).

 

 

DOTACJE DLA BEZROBOTNYCH URUCHAMIAJĄCYCH WŁASNĄ DZIAŁĄLNOŚĆ I DOFINANSOWANIE DLA FIRM ZATRUDNIAJĄCYCH  BEZROBOTNEGO

 

Od 1 czerwca br. wzrosła dotacja dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundacja dla firm kosztów, jakie poniosły na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla zatrudnionego bezrobotnego.

 

Maksymalna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej, o którą mogą ubiegać się w urzędach pracy bezrobotni odpowiada sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Od 1 czerwca br. maksymalna kwota dotacji wynosi 19.113,66 zł.

O dotacje może ubiegać się tylko ten bezrobotny, który spełnia następujące warunki:

·        jest zarejestrowany w urzędzie pracy,

·        w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dotacje nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji zatrudnienia, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, interwencyjnych lub robót publicznych,

·        nie prowadził (nie miał zarejestrowanej) działalności gospodarczej przez ostatni rok i w ciągu pięciu lat nie otrzymał dotacji z Funduszu Pracy lub innych funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Wzrosła również kwota dla przedsiębiorstw, na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego, którego zatrudniono. Od 1 czerwca br. kwota ta wynosi 19.113,66 zł.

Firma, która otrzyma z Funduszu Pracy refundację będzie musiała zatrudnić bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez dwa lata. Jeśli go zwolni wcześniej, będzie musiała zwrócić część refundacji proporcjonalnie do okresu w jakim powinna go zatrudniać. Przedsiębiorca zobowiązuje się także do utrzymania przez 24 miesiące stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją.

 

 

Opracowała:

Maria Mołodzińska

drukuj ()

Kalendarium

«wrzesień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo/
poig

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.