Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

 

Informacja podatkowa maj 2010


ZMIANA USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM

W dniu 20 maja br. weszła w życie zmiana ustawy z 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 75 poz. 473).

Do najważniejszych zmian jakie wprowadza nowelizacja należą min. nowy termin zgłaszania ryczałtu z najmu, podwyższenie limitu nieodpłatnych świadczeń ze 100 do 200 zł oraz wybór liniowego PIT.

Nowy termin zgłaszania ryczałtu dotyczy osób, które chcą przychody z najmu prywatnego opodatkować ryczałtem ewidencjonowanym, a rozpoczynają najem w trakcie roku podatkowego.

Osoby te będą mogły wybrać tę formę opodatkowania do 20-go dnia następnego miesiąca, po uzyskaniu przychodu. Dotychczas zgłoszenie musiało nastąpić do dnia uzyskania pierwszego przychodu.

Kolejna zmiana dotyczy podwyższenia limitu nieodpłatnych świadczeń. Dotychczas wartość świadczeń objętych zwolnieniem nie mogła przekroczyć 100 zł. Po zmianie podatnik, który w ramach reklamy lub promocji otrzyma nieodpłatne świadczenie (prezent) do 200 zł, nie zapłaci podatku dochodowego.

Zwolnienie ma zastosowanie do dochodów wypłaconych również przed wejściem w życie zmian tj. od 1 stycznia 2010 r. Nie ma jednak zastosowania, jeżeli świadczenie dokonywane jest na rzecz pracownika lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym (np. umowa o dzieło).

Nowelizacja ułatwia wybór liniowego – 19% PIT. Obecnie z możliwości tej może skorzystać przedsiębiorca w roku rozpoczęcia działalność gospodarczej,  który w poprzednim roku podatkowym świadczył na rzecz pracodawcy te same usługi co w ramach prowadzonej działalności. Dotychczas było to niemożliwe. Ustawa zawęża więc okres świadczenia usług na rzecz byłego zakładu do danego roku podatkowego. Zatem osoby, które świadczyły na rzecz byłego pracodawcy wspomniane usługi w trakcie roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wybrały opodatkowanie 19% stawką, mogą z tej formy rozliczeń korzystać. Ci, którzy w trakcie roku rozpoczęcia działalności je świadczyły  - nie.

 

ZMIANA PRZEPISÓW ZUS

20 maja br. weszły w życie przepisy nowego rozporządzenia MIPS z 1.04.2010 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać płatnicy składek przekazujący dokumenty ubezpieczeniowe w formie dokumentu elektronicznego (Dz.U. nr 75 poz. 479).

Nowe rozporządzenie porządkuje jedynie dotychczasowe zasady przesyłania elektronicznych dokumentów z ZUS.

Zastrzega, że płatnik składek wysyła dokumenty do ZUS, a ZUS w ciągu 30 dni wystawia potwierdzenie  ich odbioru. Informuje płatnika o przyjęciu bądź odrzuceniu formularzy. Z ostatnią sytuacją mamy do czynienia w przypadku błędów krytycznych. Chodzi o błędy, które uniemożliwiają przetworzenie dokumentacji ubezpieczeniowej w systemie teleinformatycznym ZUS.

Istotne jest to, że wykrycie błędu krytycznego w jednym dokumencie powoduje nieprzyjęcie całego zestawu, w którym się on znalazł.

Warto też wiedzieć, że ZUS publikuje wykaz błędów krytycznych w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

WAŻNY WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO O KOSZTACH UZYSKANIA PRZYCHODÓW W ZAKRESIE STOSOWANIA KURSÓW WALUTY OBCEJ.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego fiskus i sąd I instancji błędnie przyjęły, że dla przeliczania waluty obcej należy przyjąć datę wynikającą z faktury lub innego dokumentu, a nie otrzymania dokumentu.

W jego ocenie obowiązujący od 1 stycznia 2007 r. nowy art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadził memoriałową zasadę rozliczania kosztów. Przepisy podatkowe w spornym zakresie są jasne, a ich interpretacja nie wymaga sięgania do przepisów o rachunkowości.

Sprawa dotyczyła interpretacji podatkowej w zakresie ustalenia dnia, z którego należy zastosować kurs średni NBP w celu przeliczenia kwoty kosztów uzyskania przychodów w walutach obcych. Spółka wyjaśniła, że dokonuje zakupów towarów i usług od zagranicznych kontrahentów. Faktury często otrzymuje ze znacznym opóźnieniem w stosunku do ich wystawienia. Spółka uważa, że o dacie przeliczenia kosztów decyduje data otrzymania faktury.

Organy podatkowe nie zgodziły się na rozliczanie faktur po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego datę ich otrzymania. Ich zdaniem ustawa podatkowa odsyła w tym zakresie do przepisów  ustawy o rachunkowości.

Sąd I instancji podzielił niekorzystne dla podatniczki stanowisko, ale NSA ostatecznie uchylił jego wyrok oraz zaskarżoną interpretację.

Wyrok jest prawomocny – syng. Akt II FSK 1440/09.

 

SAMOCHÓD Z KRATKĄ – KONSEKWENCJE VAT I NA GRUNCIE PODATKU DOCHODOWEGO

Firma, która kupuje auto z kratką, odliczy cały VAT z otrzymanej w salonie faktury na podstawie wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Magoora (C-414/07). Importerzy i producenci samochodów szybko dostosowali swoją ofertę do tego orzeczenia. Dziś niemal wszystkie modele aut można nabyć z homologacją ciężarową, która zgodnie ze starą ustawą o VAT w brzmieniu obowiązującym do 30.04.2004 r. pozwalała na pełne odliczenie tego podatku.

Należy jednak pamiętać, że ten wyrok wpływa tylko na podatek VAT. Dla celów podatku dochodowego auto z kratką nie różni się niczym od  analogicznego modelu, w którym jej nie zamontowano i który nie ma homologacji ciężarowej.

Dla podatku dochodowego nadal obowiązuje definicja samochodu osobowego zawarta w art. 5a pkt 19 ustawy o PIT oraz odpowiednio art. 4a pkt 9 ustawy o CIT.

Co to oznacza? Oznacza to, że nabyty samochód, który ma homologację samochodu ciężarowego, ale mieści się w definicji samochodu osobowego określonej w ustawach o podatku dochodowym – nie może podlegać jednorazowej amortyzacji.

Przepisy o jednorazowej amortyzacji nie pozwalają bowiem ich stosować do samochodów osobowych.

Ponadto w stosunku do aut osobowych nie można również stosować degresywnej metody amortyzacji, która jest określona w art. 22k ustawy o PIT i odpowiednio w art. 16k ustawy o CIT.

 

USŁUGI TRANSGRANICZNE NABYWANE PRZEZ PODATNIKÓW ZWOLNIONYCH Z VAT

Zgodnie z nowym – obowiązującym od 1 stycznia br. – art. 28a ustawy o podatku VAT za podatnika należy uznać również każdy inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na to czy dokonał rejestracji na potrzeby podatku VAT, czy też nie był do takiej czynności zobligowany. Wystarczającym jest, aby istota tej działalności umożliwiała uznanie przedsiębiorcy za podmiot profesjonalnie wykonujący swoje czynności.

Wobec powyższego polski przedsiębiorca, który de facto wypełnia przesłanki określone zarówno w art. 15 ust. 2 jak i art. 28a ustawy będzie uznany za podatnika, z tym, że może to być również podatnik zwolniony z VAT przedmiotowo lub podmiotowo. To zaś wywołuje u nich istotne konsekwencje. W przypadku nabycia usługi z innego niż Polska kraju, najczęściej podatnicy ci muszą rozliczyć z tego tytułu  podatek VAT.

Konkludując, podmiot zwolniony z VAT podmiotowo lub przedmiotowo będzie zobowiązany do rozliczenia importu usług, w przypadku gdy miejscem świadczenia (opodatkowania) nabywanej przez niego usługi będzie terytorium Polski, a jednocześnie świadczący usługę nie będzie posiadał  w Polsce ani siedziby, ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

W celu rozliczenia tego typu transakcji ustawodawca wprowadził deklarację VAT-9M, w której podmiot nabywający usługę, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy jest podatnikiem, będzie zobowiązany wykazać import usługi. Deklaracje te składa się w terminie do 25-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Należy przy tym pamiętać, że choć import usługi zasadniczo stanowi czynność neutralną podatkowo, to w przypadku podatników zwolnionych z VAT (podmiotowo lub przedmiotowo) istnieje konieczność zapłaty należnego podatku wynikającego ze złożonej deklaracji VAT-9M. W przypadku tej kategorii podmiotów podatek należny z tytułu importu usługi nie stanowi jednocześnie podatku podlegającego odliczeniu.

Podmioty korzystające ze zwolnienia z VAT, które nabywają usługi transgraniczne mogą być zobowiązane do rejestracji na potrzeby wewnątrzwspólnotowych transakcji usługowych. Zgodnie bowiem z art. 97 ust. 3 ustawy, przepis ust. 1 (dotyczący rejestracji VAT UE na potrzeby WDT i WNT) stosuje się odpowiednio również do podatników, o których mowa w art. 15, innych niż wymienieni w ust. 1 i 2, którzy min. nabywają usługi, do których stosuje się art. 28b, jeżeli usługi te stanowiłyby u nich import usługi.

 

ZAŚWIADCZENIE Z ZUS O NIZALEGANIU „OD RĘKI”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił, że w ciągu jednej wizyty w oddziale tej instytucji możliwe jest już otrzymanie zaświadczenia o braku zaległości w opłacaniu składek. Oddziały ZUS mogą drukować takie dokumenty bezpośrednio na salach obsługi klientów. To ułatwienie dla przedsiębiorców – bo dotychczas dokument był wydawany w ciągu 7 dni.

Płatnicy, którzy na koncie ZUS nie mają żadnych zaległości lub błędów, ani nie toczy się w stosunku do nich żadne postępowanie wyjaśniające, mogą otrzymać zaświadczenie niemal natychmiast – w ciągu 15 minut od złożenia wniosku – tak informuje ZUS.

Dotychczasowy tryb wydawania zaświadczeń został zachowany w sprawach wymagających wyjaśnienia. W takim przypadku ZUS musi dokładnie zweryfikować dane na koncie płatnika i może to zająć kilka dni.

Osoba, która składa wniosek o wydanie zaświadczenia w imieniu płatnika (np. pracownik), powinna mieć przy sobie upoważnienie do odbioru gotowego dokumentu. Jeśli zaświadczenie zechce odebrać osoba nieupoważniona, pracownik ZUS odmówi jego wydania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ubezpieczeniowych można złożyć w ZUS także przez Internet, korzystając z Elektronicznego Urzędu Podawczego (http://eup.zus.pl). Samego zaświadczenia ZUS nie odeśle jednak tą samą drogą – może ono być wydane wyłącznie w formie papierowej.

 

PAKIETY MEDYCZNE OPODATKOWANE PIT – WYROK SĄDU

24 maja br. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w tej tak dotychczas kontrowersyjnej sprawie – opodatkowania pakietów medycznych (wyrok sygn. II FPS1/10)

Sąd uznał, że wykupione przez pracodawców pakiety medyczne obejmujące świadczenia, do sfinansowania których nie są zobowiązani przez prawo pracy – stanowią przychód z umowy o pracę. Podkreślił, że pracownik, któremu firma wykupiła pakiet medyczny uzyskuje konkretne uprawnienia. Nie jest to więc jedynie postawienie świadczeń do dyspozycji. Zdaniem sądu nie można się zgodzić z podejściem, że sam pakiet nie ma określonej wartości ekonomicznej. Gdyby tak było, to nikt by go nie kupował. Nie ma więc wątpliwości, że osoba, którą firma obejmuje pakietem uzyskuje przysporzenie majątkowe.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że uznanie przez sąd wartości pakietu za składnik wynagrodzenia powoduje obowiązek pobrania nie tylko podatku dochodowego, ale również naliczenia od nich składek ZUS.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIUR RACHUNKOWYCH W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA PRANIU PIENIĘDZY

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy – biura rachunkowe prowadzące księgi rachunkowe zostały objęte obowiązkiem monitorowania transakcji podejrzanych.  Zgodnie z ustawą miały one obowiązek w terminie do dnia 22.04.2010 r. dostosować procedury wewnętrzne do nowych zadań w ww. zakresie.

Biura rachunkowe, jako instytucje obowiązane w rozumieniu ustawy muszą stosować wobec swoich klientów środki bezpieczeństwa finansowego. Zakres tych czynności zależy od ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu z uwzględnieniem min.: rodzaju klienta, jego stosunków gospodarczych, oferowanych produktów, przeprowadzanych transakcji.

Środki bezpieczeństwa polegają min. na identyfikacji klientów i weryfikacji ich tożsamości na podstawie dokumentów lub informacji publicznie dostępnych, identyfikacji beneficjentów rzeczywistych transakcji, ustaleniu zależności klienta i beneficjenta rzeczywistego transakcji. Wiąże się to również z uzyskaniem przez przedsiębiorców prowadzących księgi informacji dotyczących celu oraz charakteru zawierania przez klienta stosunków gospodarczych, a także ich bieżącego monitorowania łącznie z analizą, czy przeprowadzane transakcje są zgodne z posiadaną wiedzą o kliencie i profilu jego działalności.

Niedopełnienie obowiązku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego usługowo prowadzących księgi może kosztować właściciela biura nawet 750 tys. zł – bo taka jest kara za nie wprowadzenie i nie przestrzeganie wewnętrznych procedur nałożonych ustawą.

 

Opracowała:
Maria Mołodzińska
 

Kalendarium

«maj 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo/
poig

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.