Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

Informacja podatkowa październik 2010

NOWE LIMITY NA 2011 ROK

W  związku ze spadkiem kursu euro  znacznie niższe będą limity podatkowe do: ksiąg, ryczałtu, najmu, ustalenia kto jest małym podatnikiem. Limity liczy się według średniego kursu NBP na pierwszy dzień roboczy października, a w przypadku księgi przychodów i rozchodów na dzień 30 września roku poprzedzającego rok podatkowy. Kurs w dniu 1.10. wynosił – 3,9465 zł, a 30.09 – 3,9870 zł.

W związku z tym limity na 2011 rok wynoszą:

  1. Księga przychodów i rozchodów -  limit  1.200 tys. euro tj. – 4.784.400 zł (było -5.067.120 zł)
  2. Ryczałt ewidencjonowany – limit 150 tys. euro tj. – 591.975 zł (było 633.420 zł)
  3. Kwartalne rozliczanie ryczałtu – limit umożliwiający rozliczanie w tej formie to 25 tys. euro tj.  98.662,50 zł (było -105.570 zł)
  4. Mały podatnik – limit 1200 tys. euro w zaokrągleniu do 1.000 zł (łącznie z podatkiem VAT) tj. -  4.736.000 (było 5.067.000 zł )
  5. Jednorazowa amortyzacja – limit na 2011 - 50 tys. euro tj. 197.000 zł - taką kwotę będzie można zaliczyć do kosztów działalności w ramach jednorazowej amortyzacji. Należy zwrócić uwagę na fakt, że podwyższony limit 100 tys. euro obowiązuje tylko do końca 2010 r.
  6. Prowizja i inne postaci wynagrodzenia za wykonane usługi – limit 45 tys. euro po zaokrągleniu do 1000 zł tj. 178.000 zł (było 190.000 zł) – jeżeli, kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z podatkiem VAT) nie przekroczyła tej kwoty, to prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, agent, zleceniobiorca lub inna  osoba świadcząca usługi o podobnym charakterze (z wyjątkiem komisu) jest małym podatnikiem w rozumieniu ustawy VAT
  7. Przypomina się, że limit zwolnienia do VAT wynosi w 2010 r. - 100 tys. zł, a w 2011 r. - 150 tys. zł. Jest to limit przychodów po przekroczeniu którego podatni zwolniony z VAT staje się obowiązkowo płatnikiem tego podatku.

 

MINIMALNE WYNAGRODZENIE W 2011 ROKU

Od 1 stycznia 2011 r. płaca minimalna wzrośnie z 1317 zł do 1386 zł.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia to wzrost podstawy naliczenia składki ZUS dla osób, które korzystają z 24-miesięcznej ulgi w opłacaniu składek. Dla nich podstawę naliczenia składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia – tj. od 1 stycznia 2011 r. – 415,80 zł.

Minimalne wynagrodzenie stanowi również podstawę naliczenia składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osób przebywających na urlopach macierzyńskich.

Dla osób nowo zatrudnionych (w pierwszym roku pracy zawodowej) wynagrodzenie nie może być niższe od 80% płacy minimalnej – czyli od 1 stycznia 2011 r. 1108,80 zł.

 

KOLEJNA NOWELIZACJA USTAWY VAT

24 września 2010 r. Sejm RP uchwalił przygotowaną przez Ministerstwo Finansów nowelizację ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2011 r. To już druga nowelizacja, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2011 r.

Zmiany dotyczą przede wszystkim dostosowania przepisów ustawy o VAT do obecnie obowiązujących w statystyce przepisów klasyfikacyjnych, określenia nowych zasad zwolnień z podatku VAT, modyfikacji zasad związanych z potwierdzaniem faktur korygujących, jak również odliczania VAT oraz obliczania współczynnika sprzedaży.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że aktualnie w ustawie o VAT świadczenie usług i dostawa towarów w obrocie krajowym są co do zasady identyfikowane przy pomocy klasyfikacji statystycznych. Powyższe ma zastosowanie m.in. do stawek preferencyjnych 7% i 3% oraz przy zwolnieniu z opodatkowania VAT. Dla celów podatkowych, w przeciwieństwie do regulacji statystycznych, stosowane jest PKWiU z 1997 r. Natomiast dla celów statystycznych należy stosować PKWiU z 2008 r. Zmiany wprowadzone przez Sejm RP mają przyczynić się do ujednolicenia zasad ewidencji obowiązujących zarówno na gruncie podatku VAT, jak i w statystyce.

Uchylono załącznik nr 4 do ustawy, który określał katalog czynności zwolnionych z opodatkowania, przenosząc jego treść do art. 43 ustawy. Ponadto przy określaniu charakteru zwolnień odstąpiono od odniesień do przepisów statystycznych, dostosowując je do treści przepisów unijnych. Oparcie definicji transakcji zwolnionych na Dyrektywie 2006/112 pozwoli polskiemu ustawodawcy na uniknięcie zarzutów niezgodności krajowych regulacji z prawem wspólnotowym.

Wśród najważniejszym zmian związanych z dostosowaniem polskich regulacji do prawa unijnego z pewnością należy wymienić zawężenie usług szkoleniowych zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Po nowelizacji przepisów z takiego zwolnienia będą mogły korzystać jedynie podmioty z sektora publicznego oraz podmioty posiadające status instytucji oświatowych.

Zmiana jest wynikiem konieczności implementacji prawa unijnego w zakresie harmonizowania podatku VAT (dyrektywa 112), które stanowi, iż zwolnieniu podlegają usługi kształcenia świadczone przez podmioty prawa publicznego.

W wyniku nowelizacji powstała sytuacja, w której firmy szkoleniowe, nieposiadające obecnie statusu jednostek oświatowych, chcąc dalej świadczyć usługi zwolnione od podatku VAT, powinny uzyskać akredytację (w rozumieniu przepisów o systemie oświaty).

Warto więc zapoznać się z wymogami, jakie stawiane są jednostkom starającym się o akredytację oświatową.

Artykuł 68b ustawy o systemie oświaty ustanawia zasadę generalną, zgodnie z którą placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, mogą uzyskać akredytację, stanowiącą potwierdzenie spełniania określonych wymogów i zapewniania wysokiej jakości prowadzonego kształcenia. Akredytacja może obejmować całość lub część prowadzonego kształcenia.
Akredytację przyznaje kurator oświaty właściwy dla siedziby placówki lub ośrodka, w drodze decyzji administracyjnej wydawanej po przeprowadzeniu przez zespół powołany przez kuratora oświaty oceny działalności danej placówki lub ośrodka.

Najważniejszym jednak przepisem dla firm zajmujących się działalnością szkoleniową, które nie są placówkami kształcenia ustawicznego, kształcenia praktycznego, ośrodkami dokształcania i doskonalenia zawodowego prowadzącymi kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych jest zapis, iż przepisy dotyczące uzyskania akredytacji stosuje się również do działalności oświatowej, o której mowa w art. 83a ust. 2 – czyli do działalności oświatowej nieobejmującej prowadzenie szkoły, placówki lub zespołu, która może być podejmowana na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

O przyznanie akredytacji może ubiegać się placówka prowadząca co najmniej rok kształcenie w zakresie objętym wnioskiem o przyznanie akredytacji, w formach pozaszkolnych wymienionych we wniosku, których czas trwania obejmował nie mniej niż 30 godzin zajęć edukacyjnych, wdrażająca i upowszechniająca nowatorskie rozwiązania programowo-metodyczne i organizacyjne służące podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia.

Wniosek o akredytację składa do kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę placówki osoba prowadząca działalność gospodarczą (lub osoba upoważniona do działania w imieniu podmiotu). Podmiot ubiegający się o przyznanie akredytacji wnosi przy złożeniu wniosku opłatę w wysokości 760 zł. Opłata ta nie podlega zwrotowi bez względu na wynik prowadzonego postępowania.
 
Tak, więc firmy szkoleniowe, które w nadchodzącym roku planują korzystać ze zwolnienia z podatku VAT we wszystkich lub wybranych obszarach aktywności szkoleniowej (zwolnienie obowiązuje wyłącznie dla działalności objętej akredytacją) już teraz powinny rozpocząć starania o uzyskanie akredytacji.
(Uwaga: tekst został przekazany do Senatu).

Natomiast w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej znajduje się kolejna nowelizacja ustawy o VAT. Nowelizacją dokonuje się podwyższenia stawek podatku VAT z 22 do 23%, 7 do 8%.

Zmiana stawek pociąga za sobą konieczność podjęcia przez przedsiębiorców odpowiednich działań z tym związanych min. przestawienia od 1.01.2011 r. kas rejestrujących, zmiany zawartych umów z kontrahentami, zmiany cenników.

UWAGA:

Przypomina się, że w 2011 r. zwiększa się ze 100 tys. do 150 tys. zł kwota uprawniająca do zwolnienia z podatku VAT. Zgodnie z przepisami  - w 2011 r. podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży opodatkowanej w 2010 r. była wyższa niż 100 tys. zł i nie przekroczyła 150 tys. zł mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT – pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 15 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 215 poz. 1666).

Należy pamiętać, że w dalszym ciągu obowiązuje jednak  art. 113 ust. 3 ustawy o podatku VAT. W myśl tego przepisu zwolnień z podatku VAT nie stosuje się do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów dla której podatnikiem jest ich nabywca oraz podatników dokonujących dostawy: wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, nowych środków transportu, terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę oraz podatników świadczących usługi prawnicze, w zakresie doradztwa, usługi jubilerskie.

 

DECYZJA UNII EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE ODLICZANIA PODATKU AT OD SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

W Dzienniku Urzędowym UEL 256 opublikowano decyzję wykonawczą Rady z 27.09.2010 r. upoważniającą Rzeczpospolita Polską do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. A) i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego podatku od wartości dodanej. Skierowana jest do Rzeczpospolitej Polskiej. Stanie się skuteczna w dniu notyfikacji. Wygaśnie 31 grudnia 2013 r.

W ramach odstępstwa od ww. dyrektywy Polska została uprawniona do ograniczenia do 60% prawa do odliczenia VAT należnego z tytułu zakupu, wewnątrzwspólnotowego nabycia, przywozu, wynajmu lub leasingu samochodów innych niż osobowe do maksymalnej kwoty 6.000 zł.

Ograniczenie to ma zastosowanie wyłącznie do pojazdów silnikowych innych niż osobowe o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg i dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t.

Ograniczenia nie stosuje się do aut kupionych w celu odsprzedaży, wynajmu lub leasingu, do tych, które zgodnie z kryteriami ustanowionymi w przepisach podatkowych uważa się za pojazdy przeznaczone głównie do przewozu towarów, do wykonywania specjalnych funkcji, a także do pojazdów, które konstrukcyjnie przeznaczone są do przewozu, co najmniej 10 osób łącznie z kierowca.

Decyzja ta oznacza, ze obecnie Ministerstwo Finansów będzie mogło wprowadzić przepisy ograniczające odliczanie podatku VAT od samochodów ciężarowych. Prace w tym zakresie już trwają.

 

ZMIANA W ORDYNACJI PODATKOWEJ ORAZ ZASADACH EWIDENCJI  PODATNIKÓW

W Dzienniku Ustaw nr 197 poz. Opublikowano ustawę z 24.09.2010 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Większość przepisów wchodzi w życie od 9.11.2010 r.

Nowe przepisy przewidują między innymi, że minister finansów będzie mógł przetwarzać dane zawarte w deklaracjach podatkowych. Ustawa wprowadza też nową stawkę odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, a także określa zasady zwrotu nadpłaty w podatku dochodowym osobom, które były wspólnikami spółki cywilnej w chwili jej rozwiązania.

W ustawie znalazł się zapis, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych w celu wykonywania ustawowych zadań, w szczególności zadań analityczno-sprawozdawczych, może przetwarzać dane wynikające z deklaracji podatkowych składanych do naczelników urzędów skarbowych oraz naczelników urzędów celnych. Przetwarzanie danych powinno się odbywać z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych oraz tajemnic ustawowo chronionych.

Nowelizacja wprowadza również zmiany w sposobie ustalania wysokości odsetek od zaległości podatkowych. Zgodnie z nimi stawka odsetek za zwłokę będzie równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim i 2%. Założono, że nie będzie mogła ona być niższa niż 8%.


Ustawa upoważnia ponadto Radę Ministrów do określenia w rozporządzeniu szczegółowych warunków udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Rząd wskaże też przypadki, w których ulgi są udzielane jako pomoc indywidualna, mając na uwadze dopuszczalne przeznaczenia i warunki udzielania pomocy państwa określone w przepisach prawa wspólnotowego.

Nowe przepisy przewidują również, że osoba, która była wspólnikiem spółki cywilnej w chwili rozwiązania spółki, jest obowiązana złożyć skorygowane zeznanie równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty, a także umowę spółki aktualną na dzień jej rozwiązania. Zwrot nadpłaty osobom, które były wspólnikami spółki cywilnej w chwili rozwiązania spółki, będzie dokonywany w proporcjach wynikających z prawa do udziału w zysku określonego w umowie spółki. Jeżeli z dołączonej umowy nie będzie wynikała wysokość udziałów w zysku, urząd podatkowy przyjmie, że prawa do udziału w zysku są równe.


Ustawa nakłada też na banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe obowiązek sporządzania i przekazywania ministrowi finansów informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Informacja powinna mieć formę dokumentu elektronicznego, zawierać dane dotyczące okresów od 1 do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca. Dokumenty te będą musiały być składane w terminie do siódmego dnia następnego okresu sprawozdawczego.

 

ŚWIADCZENIE CHOROBOWE DLA ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA

Sejm uchwalił rządowy projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Ma wejść w życie od 1 stycznia 2011 r.

Zgodnie z nowelizacją pracownicy, którzy ukończyli 50 lat, których okres niezdolności do pracy wiąże się z pobytem w szpitalu za okres od 15 dnia do 33 dnia niezdolności do pracy otrzymają zasiłek w wysokości 80%.

Według dotychczasowych przepisów pracownicy, którzy ukończyli 50 lat od 15 do 33-go dnia choroby otrzymują zasiłek chorobowy płacony przez ZUS w wysokości 70% pensji. Młodsi pracownicy, którzy do 33 dnia choroby otrzymują wynagrodzenie za czas choroby wypłacone przez pracodawcę otrzymują 80% wynagrodzenia. Jest to więc dyskryminacja starszych pracowników, która nowelizacją ma zostać zlikwidowana.


Opracowała:

Maria Mołodzińska

Kalendarium

«sierpień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.