Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

Informacja podatkowa marzec 2011

KOLEJNE ZMIANY  DO USTAWY O PODATKU VAT
 
O 1 kwietnia br. wchodzą w życie kolejne zmiany do ustawy VAT. W Dz. U. nr 64 poz. 332 opublikowano ustawę o zmianie ustawy o podatku VAT oraz ustawy Prawo o miarach.
Zmiany dotyczą min:
• opodatkowania wszelkiego rodzaju przekazania przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa bez wynagrodzenia  oraz świadczenie usług bez wynagrodzenia np. pracownikom, byłym pracownikom na cele inne niż związane z przedsiębiorstwem w sytuacji, gdy przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia VAT przy nabyciu tych towarów. Nawet dobrowolna rezygnacja z odliczenia podatku VAT w przypadku zakupu towarów czy usług na rzecz pracowników nie zwolni z konieczności rozliczenia podatku VAT należnego. Przepis ten nie dotyczy pakietów medycznych, świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
• opodatkowano również wszelkie inne nieodpłatne przekazanie towarów i usług nawet wówczas, gdy związane jest z prowadzonym przedsiębiorstwem (dotychczas czynności te nie podlegały opodatkowaniu VAT),
• określono warunki jakie musi spełnić podmiot, aby zostać przedstawicielem podatkowym (dotychczas były one określone w rozporządzeniu MF),
• wprowadzono zmiany w systemie naliczania i odliczania podatku VAT w obrocie surowcami wtórnymi – złomem oraz w handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych. Zmiana ta polega na przesunięciu obowiązku podatkowego w zakresie rozliczenia podatku VAT z tytułu ww. dostaw ze sprzedawcy na nabywcę. Tym samym odchodzi się od szczególnego obowiązku podatkowego w ww. zakresie,
• wprowadza się zasadę, że w przypadku gdy świadczącym usługę lub dokonującym dostawy towarów na terytorium kraju jest podmiot nieposiadający siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju – podatnikiem z tytułu tych czynności będzie zawsze usługobiorca lub nabywca towarów.
• proponuje się zniesienie obowiązku składania zabezpieczenia kwoty podatku dla podmiotów rozliczających podatek procedurą uproszczoną, ale pod warunkami wskazanymi w przepisie,
• zwolniono z podatku VAT usługi medyczne świadczone na rzecz ZOZ na ich terenie oraz usługi medyczne nabyte przez podatnika we własnym imieniu ale na rzecz osoby trzeciej. Zwolnienie to obejmuje więc i pakiety medyczne zakupione przez pracodawcę na rzecz pracowników lub też częściowo finansowane. Zwolnienie to obejmuje okres od 1 stycznia 2011 r.
• dokonano zmian w zakresie zasad dokonywania rocznej korekty podatku naliczonego dotyczącego sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej. Przepisy odchodzą od zakazu odliczania podatku, jeżeli udział obrotów opodatkowanych w obrotach ogółem nie przekroczył w poprzednim roku 2%, odliczenie to będzie opcjonalne a nie obligatoryjne. Uzupełniono przepis zezwalający na odliczenie podatku naliczonego w całości, jeżeli ww. proporcja przekroczyła 98%, a kwota podatku niepodlegająca odliczeniu wynikająca z zastosowania tej proporcji w skali roku była mniejsza niż 500 zł. Jednocześnie wprowadzono przepis przejściowy zgodnie z którym zmienione zasady będą stosowane już do korekt za 2011 r.
• odstąpiono od obowiązku składania deklaracji podatkowych przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT-UE, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej – w okresie jej zawieszenia,
• objęto 8% stawką podatku VAT pieczywo świeże (dotychczas stawka podatku VAT uzależniona była od daty przydatności do spożycia) oraz wyroby ciastkarskie jeśli ich termin przydatności do spożycia nie przekracza 45 dni (obecnie 14 dni),
• wykreślono z załącznika nr 3 poz. 76 i 77 dotyczące stosowania obniżonej stawki na odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz obuwie dziecięce. Obniżoną stawkę VAT na odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz na obuwie dziecięce utrzymano do końca 2011 r.
• uchylono załącznik nr 5 do ustawy dot. Wykazu krajów w przypadku których podatek z tytułu importu usług nie obniża podatku należnego lub nie uprawnia do zwrotu różnicy podatku należnego.
 
 
ZMIANA PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH DO PODATKU VAT
 
W Dz.U. nr 44 poz. 230 opublikowano rozporządzenie MF z 28.02.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku VAT. Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia tj. 1.03.2011 r.
W myśl nowych przepisów z podatku VAT zwolniono usługi turnusów rehabilitacyjnych świadczone przez podmioty inne niż zakłady opieki zdrowotnej oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Zwolnienie dotyczy okresu od 1 stycznia br. Zgodnie z nowymi przepisami zwolnieniu z VAT podlegają usługi turnusów rehabilitacyjnych wykonywane przez podmioty wpisane do rejestrów prowadzonych przez wojewodę. 
Ponadto uściślono przepis zwalniający z podatku VAT dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, jeżeli są to towary używane, przy nabyciu, których podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT. Dotychczasowe przepisy zwalniały jedynie sprzedaż tych pojazdów w stosunku do których, przysługiwało odliczenie 60% podatku VAT nie więcej niż 6 000 zł. W obecnych przepisach dodano również sprzedaż tych pojazdów w stosunku do których, przysługiwało odliczenie podatku VAT w wysokości 50% nie więcej niż 5000 zł.
 
NOWE DRUKI  REJESTRACYJNE VAT
 
W Dz.U. nr 44 poz. 229 opublikowano rozporządzenie MF zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku VAT.
W myśl przepisów rozporządzenia do końca br. może być stosowany obecny wzór zgłoszenia rejestracyjnego. Zmiany w nowym druku są niewielkie:
• w ogólnych informacjach część C.1. dodano nowy punkt - obecnie pkt. 29 dla osób rozpoczynających działalność którzy nie mają prawa do zwolnienia VAT
• w części C.3. Informacje o zakończeniu dokonywania transakcji wewnątrzunijnych zrezygnowano z trzech punktów na rzecz tylko jednego.
 
 
ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ A PRAWO DO ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH
 
Od 1 lutego br. weszły korzystne zamiany dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które zawieszą działalność gospodarczą. Wprowadza je nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy.
Zgodnie z nowymi przepisami statusu bezrobotnego nie będzie można nadal łączyć z faktem zarejestrowania działalności gospodarczej. Ograniczenie to nie będzie jednak bezwzględne. Na status bezrobotnego może liczyć osoba, która zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o jej zawieszenie, i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął.
Osoba, która po zawieszeniu działalności zarejestruje się w urzędzie pracy, będzie mogła uzyskać zasiłek dla bezrobotnych. Na prawo do tego świadczenia będzie musiała czekać 90 dni od dnia zarejestrowania się w urzędzie. Nie wystarczy więc zarejestrować działalności i zaraz ją zawiesić.
W dalszym ciągu obowiązuje przepis, który uzależnia prawo do zasiłku od tego, by w ciągu 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania łącznie przez 365 dni były opłacane składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Dodatkowym warunkiem jest to, by podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy była kwota w wysokości co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 
 
ZMIANA KODEKSU PRACY
 
W Dz. U. nr 36 poz. 181 opublikowano ustawę z 5.01.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy. Przepis wszedł w życie 21 marca 2011 r.
 
W nowych przepisach odstąpiono od obowiązku wykonywania wstępnych badań lekarskich w przypadku osób przyjmowanych ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu poprzedniej umowy.
Kolejna zmiana dotyczy terminów wystawiania świadectw pracy. Pracodawca nie będzie zobowiązany do wystawienia świadectwa pracy po każdej umowie o pracę (zawartej np. na okres próbny, na czas określony), jeśli pracownik pozostaje nadal w zatrudnieniu. W twej sytuacji pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów.
Jeżeli rozwiązanie lub wygaśniecie umowy o pracę nawiązanej przed upływem tego okresu przypada po tym terminie, świadectwo pracy wydaje się w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej umowy. 
 
Pracownik może złożyć pisemny wniosek o wydanie mu świadectwa pracy bezpośrednio po każdej zakończonej umowie lub za łączny okres zatrudnienia poprzedzający złożenie wniosku. Pracodawca nie może odmówić spełnienia tego żądania.
 
 
BŁĘDNA STAWKA VAT NA FAKTURZE A MIESIĄC KOREKTY DEKLARACJI VAT-7
 
W związku ze zmianą stawek podatku VAT od 1 stycznia br. niektórzy podatnicy przez pomyłkę wystawiali faktury z błędną (starą) stawką podatku VAT. Po stwierdzeniu pomyłki wystawiali faktury korygujące, ale w innym miesiącu niż pierwotnie wystawiona faktura. 
Wielu podatników zwraca się z zapytaniem, w którym miesiącu należy dokonać korekty deklaracji: czy w miesiącu pierwotnie wystawionej faktury, czy też w miesiącu wystawienia korekty, czy też w miesiącu otrzymania potwierdzenia faktury korygującej przez odbiorcę faktury.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami &14 ust. 1 rozporządzenia MF w sprawie min. wystawiania faktur (Dz.U. nr 212 z 2008 r. poz. 1337 ze zm.) w przypadku, gdy stwierdzono pomyłkę w stawce podatku wystawia się fakturę korygującą. Generalnie sprzedawca, który sporządza fakturę korygującą jest obowiązany posiadać potwierdzenie jej odbioru przez nabywcę. Potwierdzenie to stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie. 
Jednak zasada ta nie ma zastosowania w przypadku, gdy sprzedawca stwierdził, że zaniżył zobowiązanie podatkowe. W takiej sytuacji skorygowana faktura powinna być ujęta w deklaracji podatkowej za miesiąc wystawienia faktury pierwotnej.
 
 
ZMIANY DOTYCZĄCE RACHUNKÓW
 
Od 11 marca br. obowiązuje rozporządzenie MF z 9.02.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach. 
 
Rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi musi zawierać co, najmniej:
• imiona i nazwiska (nazwę albo firmę) oraz adres sprzedawcy i nabywcy towaru lub usługi,
• datę wystawienia i numer kolejny rachunku
• określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonywanych usług, ich ceny jednostkowe oraz ogólną sumę należności wyrażoną liczbowo i słownie.
 
Zatem rachunek nie musi już zawierać oznaczenia „oryginał” albo „kopia”, a także czytelnego podpisu oraz pieczęci wystawcy rachunku, jeżeli sprzedawca się nią posługuje.
 
OD 1 KWIETNIA NOWA SKŁADKA WYPADKOWA
 
Od 1 kwietnia br. rozpoczyna się nowy rok składkowy w ubezpieczeniu wypadkowym, który trwać będzie do 31 marca 2012 r. Składka wypadkowa wynosi dla:
• płatników, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób – 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności, czyli od 1.04.br – 1,67%
• płatników, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego, co najmniej 10 ubezpieczonych, ale nie przekazywali przez 3-y kolejne lata kalendarzowe informacji ZUS IWA – składka wynosi tyle ile stopa procentowa określona dla grupy działalności, do której należy płatnik według przeważającej działalności (zgodnie z PKD) ujętego w rejestrze REGON. Na podstawie dwóch pierwszych cyfr z kodu rodzaju przeważającej działalności według PKD wprowadzoną rozporządzeniem RM w sprawie PKD Dz. U. nr 251 z 2007 r. poz. 1885 ze zm. tzw. „PKD 2007” ustala się do jakiego działu (sekcji) został zaklasyfikowany płatnik składek. Sprawdzenia można również dokonać posługując się tabelą pomocniczą stanowiącą załącznik nr 6 do poradnika ZUS „Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe za okres od 1.01.2003” dostępnego na stronach: www.zus.gov.pl
• pozostałych płatników – zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego przynajmniej 10 ubezpieczonych i składający przez kolejne 3-y lata kalendarzowe informacje ZUS IWA – składkę ustala ZUS w zależności od kategorii ryzyka określonej indywidualnie dla każdego płatnika.
 
ZUS przypomina, że zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - do 30.04.2011 płatnik składek zobowiązany jest dokonać sprawdzenia prawidłowości danych zawartych w przekazanych do zakładu imiennych raportach miesięcznych za 2010 rok.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości płatnik składek jest zobowiązany sporządzić i przekazać do ZUS odpowiednie komplety dokumentów rozliczeniowych korygujących.
Terminowość składania korekt dokumentów rozliczeniowych badana jest w trakcie kontroli płatników składek, a wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie są wykroczeniem przeciwko przepisom ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
 
 
NOWE DRUKI ROZLICZEŃ Z PFRON
 
Minister Pracy podpisała dwa rozporządzenia. Jedno zmienia przepisy w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych, wprowadzając nowe formularze służące do rozliczeń z PFRON przez niepełnosprawnych rolników oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą – Wn-U-A i Wn-U-G (Dz. U. nr 50 poz. 261).
Drugie dotyczy miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Wydłuża ono z 5 do 14 dni termin, w którym PFRON będzie informował przedsiębiorcę o ewentualnych nieprawidłowościach we wnioskach o dofinansowanie (Dz.U. nr 50 poz. 260). Oba rozporządzenia weszły w życie z dniem ogłoszenia tj. 8 marca 2011 r.
 
RÓŻNOŚCI
 
1. Rząd przygotował projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Główną ideą zmian jest wyeliminowanie podwójnego ubezpieczenia OC przy zmianie ubezpieczyciela. Obecnie w przypadku zmiany ubezpieczyciela, jeśli zapomnimy o dokonaniu wypowiedzenia poprzedniej polisy lub zrobimy to za późno, musimy ponosić podwójne  koszty  ubezpieczenia OC. Ministerstwo Finansów proponuje możliwość dokonania wypowiedzenia poprzedniej umowy, nawet po terminie.
2. Do pierwszego czytania na posiedzenie sejmu skierowany został poselski projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Posłowie proponują przywrócić przepisy, które nie zmuszają pracowników uzyskujących prawo do emerytury, aby przerwali stosunek pracy.
 
 
Opracowała:
Maria Mołodzińska

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
poig
http://parp.gov.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.