Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

ODWRÓCONE OPODATKOWANIE VAT  LAPTOPÓW I TELEFONÓW U NABYWCY OD 1.07.2015 R.

Mechanizm naliczania podatku u nabywcy obejmie podmioty–podatników podatku VAT, nabywających towary wymienione w znowelizowanym załączniku nr 11do ustawy o podatku od towarów i usług. (np. laptopów, smartfonów, tabletów, telefonów komórkowych).  Naliczać podatku nie będą musieli np. konsumenci. Doliczenie podatku nastąpi u tych nabywców, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, a dostawa na ich rzecz nie jest objęta zwolnieniem dla towarów używanych lub dla złota inwestycyjnego.

Dla niektórych towarów dodatkowym warunkiem, będzie limit kwotowy transakcji (elektronika), a zatem w konsekwencji pojedyncze zakupy laptopów, smartfonów i podobnych urządzeń nie zmuszą do rozliczenia podatku nabywcy.

Reverse charge stosuje się bowiem w przypadku dostaw towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 jeżeli łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary przekracza kwotę 20 000 zł netto. Towarami tymi są:

 

 

 • przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne – wyłącznie komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy

 

 

 • telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony

 

 

 • konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów

Transakcja jednolita gospodarczo - za jednolitą gospodarczo transakcję uznaje się transakcję obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw wskazanych powyżej towarów, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy. Podejmowanie w kolejnych następujących po sobie dniach, decyzji, co do „dokupienia” kolejnych partii elektroniki, po przekroczeniu limitu 20.000 zł wartości łącznej tych transakcji, będzie niosło za sobą obowiązek rozliczenia podatku od tak dokonanej transakcji.

Odwrócony obowiązek rozliczenia podatku VAT dotyczy również transakcji obejmujących więcej niż jedną umowę, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie.

Opust, rabat następczy, skonto a mechanizm reverse chargé - obniżenie wartości dostaw dokonywanych w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, w szczególności przez udzielenie po ich dokonaniu nabywcy opustu lub obniżki ceny, nie wpływa na określenie podatnika obowiązanego do rozliczenia kwoty podatku z tytułu dostawy towarów dokonywanej w ramach jednolitej tranzakcji.

USTAWA KRAJOBRAZOWA PODPISANA

Prezydent  podpisał tzw. ustawę krajobrazową. Zmiany dotyczą m.in. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Nowela przewiduje wprowadzenie nowej opłaty lokalnej – opłaty reklamowej. Zmiany wprowadza ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Nowe przepisy wejdą w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Opłata reklamowa będzie mogła być wprowadzona przez radę gminy. Dotyczyć ma umieszczonych tablic reklamowych albo urządzeń reklamowych – jeżeli w danej gminie obowiązują, przyjęte przez radę, zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych/urządzeń reklamowych i ogrodzeń. Pobierana będzie od właścicieli nieruchomości lub obiektów budowlanych z wyłączeniem nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste, użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych, posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych oraz posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Zwolnione z opłaty będą te tablice/urządzenia reklamowe, które nie są widoczne z przestrzeni dostępnych publicznie, stanowią szyld lub stanowią realizację obowiązku nałożonego prawem. Opłacie nie będą podlegać również wszelkie tablice/urządzenia reklamowe związane z działalnością kościołów albo innych związków wyznaniowych.

W skład nowej opłaty wejdzie część stała i część zmienna. Ta pierwsza ma stanowić zryczałtowaną wysokość, która będzie niezależna od pola powierzchni tablicy/urządzenia reklamowego. Druga część ma być z kolei bezpośrednio zależna od wielkości pola powierzchni.

W ustawie krajobrazowej przewidziano też wprowadzenie różnych mechanizmów, które docelowo mają umożliwić skuteczniejszą ochronę krajobrazu.

ROZPORZĄDZENIE WS. WŁAŚCIWOŚCI URZĘDÓW I IZB CELNYCH – ZMIANA PRZEPISÓW

W dniu 15.05.2015 r. weszło w życie nowe rozporządzenie MF ws. właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy. Przepisy dotyczące wpłat z tytułu akcyzy zaczną obowiązywać od 1 lipca 2015 r.

Od początku lipca należności dotyczące tego podatku mają być rozliczane wyłącznie przez Izbę Celną w Krakowie.Dotyczy to zarówno wpłat z tytułu zapłaty akcyzy, przedpłat akcyzy i wpłat dziennych, jak i wypłat z tytułu zwrotu podatku. Aktualnie za te rozliczenia odpowiada 16 izb.

Nowe rozporządzenie rozdziela też właściwość miejscową dotychczasowego terytorialnego zasięgu Urzędu Celnego w Nowym Targu. Urząd ten zostaje zniesiony, a jego działania przejmą Urzędy Celne w Krakowie oraz Nowym Sączu.

Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy (Dz. U. z 2015 r., poz. 664).

ZMIANA WSKAŹNIKÓW PODATKOWYCH Z DNIEM 1 CZERWCA

Zmiana przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które w I kwartale 2015 roku wyniosło 4.054,89 zł wpłynie na zmianę od 1.06.2015 r. wskaźników podatkowych.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2015 roku wyniosło 4.054,89 zł.  Wyższe wynagrodzenie przeciętne za I kwartał 2015 roku w stosunku do kwartału poprzedniego, wpłynie na wzrost wynagrodzenia pracowników młodocianych od 1 czerwca 2015 roku oraz zwiększenie limitów przychodów emerytów i rencistów, po przekroczeniu których pobierane świadczenia ulegają ograniczeniu lub całkowitemu zawieszeniu.

Minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych

Na podstawie wynagrodzenia przeciętnego za I kwartał 2015roku ustala się wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych, jakie będzie im przysługiwało od 1 czerwca 2015 roku. Wynagrodzenie uczniów jest procentową częścią wynagrodzenia przeciętnego:

 • w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 4%             - 162,20 zł
 • w drugim roku nauki - nie mniej niż 5%                  - 202,74 zł
 • w trzecim roku nauki - nie mniej niż 6%                 - 243,29 zł

Ograniczenie emerytury

Zmiana wysokości przeciętego wynagrodzenia wpłynie również na zmianę limitów przychodów, po przekroczeniu których pobierane świadczenia przedemerytalne oraz renty ulegają zmniejszeniu lub całkowitemu zawieszeniu. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2009 nr 153 poz. 1227 z późn. zm.) zmniejszenie pobieranego świadczenia następuje po przekroczeniu 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, a zawieszenie po przekroczeniu 130% wynagrodzenia. Limity przychodów obowiązujące od 1 czerwca: 

NOWY WZÓR WNIOSKU O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ ORD-IN ORAZ ZMIANA SPOSOBU JEGO WYPEŁNIANIA

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie wprowadzające nowy wzór wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN. Zmianie ulegnie również sposób określenia organu, do którego należy skierować wniosek. Przepisy wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2015 roku.

Nowy wzór wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku (Dz.U. 2015 poz. 644). Rozporządzenie to wprowadza wersję nr 6 wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN. Nowy wniosek wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2015 roku.

 

 

OD 1 LIPCA NOWA LISTA ORGANÓW WYDAJĄCYCH INTERPRETACJE INDYWIDUALNE

Modyfikacja polega na doprecyzowaniu listy organów, do których ma być skierowany wniosek o interpretację. Choć zmianie nie uległy organy wydające interpretacje indywidualne – to ich właściwość terytorialna została dodatkowo powiązana z rodzajem spraw, jakimi mają się zająć.

W konsekwencji, należy powiązać rodzaj sprawy, której dotyczy wniosek, z województwem, na którego terenie mieści się siedziba składającego wniosek bądź gdzie znajduje się jego miejsce zamieszkania. Bardzo pomocna będzie tabela znajdująca się w objaśnieniach wniosku ORD-IN.

PREZENTY NA KOMUNIĘ MOGĄ BYĆ OPODATKOWANE

Darowizna na rzecz dzieci, również tych w wielu mniejszym niż 18 lat, może być opodatkowana. Dotyczy to min. prezentów komunijnych, które niejednokrotnie osiągają duże kwoty. W imieniu małoletniego dziecka wszelkich czynności dotyczących zgłoszenia do opodatkowania wartościowych prezentów w urzędzie skarbowym dokonywać będą jego rodzice lub opiekunowie prawni. Dziecko nie posiada bowiem pełnej zdolności do czynności prawnych.

Większość prezentów pozostanie zwolniona z opodatkowania jako darowizna, ale dopiero po ich zgłoszeniu urzędowi skarbowemu. Do zgłoszenia służy druk SD-Z2, który złożyć należy w terminie do sześciu miesięcy licząc od daty darowizny. Taka procedura zwalnia z podatku uzyskujących darowiznę niezależnie od jej wartości. Dotyczy jednak wyłącznie prezentów od wstępnych (rodziców, przysposabiających, dziadków, pradziadków), rodzeństwa, ojczyma i macochy. Ważne jest przestrzeganie terminu, w którym dojdzie do złożenia deklaracji podatkowej. Druk podpisany powinien być przez rodziców lub opiekunów, a w treści druku widnieć powinny dane dziecka.

Zgłoszenie nie jest konieczne, gdy wartość prezentu łącznie z innymi darowiznami od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym otrzymano prezent komunijny, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty 9.637 zł.

Prezenty od innych osób też podlegają opodatkowaniu. Tu zwolnienie obejmuje nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

 • 7.276 zł - jeżeli darowiznę uczynią np. zstępni rodzeństwa lub rodzeństwo rodziców (wujek ciocia), małżonków rodzeństwa
 • 4.902 zł – jeżeli darowiznę uczynią osoby niespokrewnione (np. przypisywany wujek lub chrzestny będący przyjacielem rodziców).

Do tych wartości zgłoszenie darowizn nie jest obowiązkowe. Jeżeli ich wartość jest jednak wyższa, naliczony będzie podatek od spadków i darowizn, który wynosi od 3 do 12%, w zależności od stopnia pokrewieństwa między obdarowanym a darczyńcą.
 

PROWADZENIE PKPIR W CZASIE ZAWIESZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Przedsiębiorca w czasie zawieszenia działalności powinien prowadzić PKPiR, jeśli wykonuje czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Ma bowiem prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, a także ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie.

Wszystkie te czynności maja swoje konsekwencje na gruncie podatku dochodowego i podatku VAT. Mimo że w trakcie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie ma obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy, żaden przepis nie zwalnia go z obowiązku prowadzenia w sposób prawidłowy odpowiedniej ewidencji księgowej i ujmowania w niej tych zdarzeń gospodarczych, które podatnik zgodnie z zapisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ma prawo dokonywać w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. To stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach ministerialnych wydawanych na indywidualne wnioski przedsiębiorców.

Zapisy dokonane w ewidencjach w trakcie zawieszenia działalności będą uwzględnione albo w najbliższym miesiącu następującym po miesiącu, w którym działalność została „odwieszona”, albo w rozliczeniu rocznym.

W przypadku podatku od towarów i usług w okresie zawieszenia działalności podatnicy nie mają obowiązku składać deklaracji VAT, jednakże zwolnienie nie dotyczy:

 • podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT-UE zgodnie z art. 97,
 • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 • podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary – w zakresie, których są podatnikiem,
 • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego,
 • okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

Oznacza to, że w sytuacji, w której przedsiębiorca dokonuje czynności wpływających na wysokość podatku VAT za okresy, w których te czynności zostały dokonane, należy złożyć deklarację VAT. A to oczywiście oznacza, że należy prowadzić odpowiednie ewidencje. Ponadto ewidencjonować  należy należności przeterminowane  (w podatku dochodowym obowiązek korekty kosztów lub przychodów, a w podatku VAT – obowiązek korekty podatku naliczonego). Należności ulegają bowiem przeterminowaniu bez względu na to, czy przedsiębiorca zawiesił działalność, czy też nie.

 

Opracowała:

Maria Mołodzińska

Kalendarium

«październik 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo/
poig

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.