Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Nawigacja

Treść strony

ZMIANY W RYCZAŁCIE OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH OD 2021 R.

 

W Dz.U. Z 30.11.2020 r. poz. 2123  opublikowano  ustawę z 28.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany wprowadzone w ryczałcie tą ustawa to:

 

Nowe limity dla ryczałtu ewidencjonowanego

Przepisy wprowadzają podwyższenie limitów dla ryczałtu ewidencjonowanego – z 250 000 euro na 2 000 000 euro. Z tej formy opodatkowania skorzystają od 2021 roku przedsiębiorcy osiągający przychody z działalności prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki w wysokości nie przekraczające 9 030 600 zł. Wzrośnie także limit dla opłacających zaliczki co kwartał z 25 000 euro do 200 000 euro. Podatnik, który zdecyduje się na opłacanie zaliczek w tej formie, nie może osiągnąć przychodu za 2019 powyżej kwoty 903 060 zł.

 

Nowe stawki ryczałtu oraz nowe definicje

Od 2021 r. stawka ryczałtu w zakresie wolnych zawodów zostanie obniżona z 20% do 17%. Pojawia się także nowa stawka 15% obejmująca usługi, które obecnie opodatkowane są stawką 17%. Zlikwidowany został załącznik nr 2 zawierający wykaz usług, których świadczenie wyłącza z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym. Większość usług z tego załącznika opodatkowana jest stawką 15%, min. usługi rachunkowo-księgowe, doradztwa podatkowego, reklamowe, architektoniczne, inżynierskie czy head office.

 

Przepisy rozszerzają definicję wolnego zawodu opodatkowanego wg stawki 17% min. o: psychologa, fizjoterapeutę, adwokata, notariusza, radcę prawnego, architekta, inżyniera budownictwa, rzeczoznawcę budowlanego, biegłego rewidenta, księgowego, agenta ubezpieczeniowego, doradcę podatkowego, doradcę restrukturyzacyjnego.

 

Od 2021 r. za wolny zawód uznane zostanie wykonywanie usług na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.  Obecnie jest to przesłanka wykluczająca korzystanie z ryczałtu ewidencjonowanego, co oznacza, że lekarz czy korepetytor mogą świadczyć usługi jedynie na rzecz osób fizycznych. Wolnym zawodem na potrzeby ryczałtu jest osobiste wykonywanie działalności gospodarczej przez są min. adwokatów, notariuszy, radców prawnych, księgowych, doradców podatkowych, psychologów, fizjoterapeutów, rzeczoznawców budowlanych. Za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umowy o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

 

Zmiany w najmie

Najbardziej oczekiwaną zmianą jest możliwość opodatkowania ryczałtem przychodów z najmu w ramach działalności gospodarczej. Obecnie ta forma obejmuje tylko podatników, którzy wynajmują swoje nieruchomości prywatnie.

Od przyszłego roku ryczałt wybiorą także przedsiębiorcy osiągający przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze składników związanych z działalnością gospodarczą.

Stawka 8,5% oraz 12,5% od nadwyżki ponad 100 tys. zł obejmie także świadczenie usług:

 • związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55);
 • świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych (PKWiU 68.20.1);
 • wynajmu i dzierżawy min. samochodów osobowych, furgonetek bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0), środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0), własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKWiU 77.40).

Nie będzie miała też znaczenia liczba wynajmowanych nieruchomości.

 

Ryczałt 10% przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 68.10.1).

 

Ryczałt 5,5% tak jak dotychczas min.: przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton, oraz nowe:

 

 1. przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym, tzn. przychody ze zbycia:
  1. świadectw pochodzenia otrzymanych przez podmioty zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695 i 1086),
  2. świadectw pochodzenia biogazu rolniczego otrzymanych przez podmioty zajmujące się wytwarzaniem biogazu rolniczego wydawanych na wniosek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy wymienionej w lit. a,
  3. świadectw pochodzenia z kogeneracji otrzymanych przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w wysoko sprawnej kogeneracji na wniosek, o którym mowa w art. 9l ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843 i 1086);wydawanych na wniosek, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy

 

Ryczałt 3,0% przychodów tak jak dotychczas z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z działalności usługowej w zakresie handlu, chyba że taka działalność została wymieniona w grupie opodatkowanej stawką 15% lub 10%.

 

Przypominam, że  opodatkowanie 3% stawką są przychody o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 5-10 ustawy o podatku dochodowym, tzn:

 • dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych;
 • odsetki od środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych, o których mowa w przepisach prawa bankowego, lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, w tym także odsetki od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach;
 • wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy;
 • wartość zwróconych wierzytelności, które zostały odpisane jako nieściągalne albo na które utworzono rezerwy zaliczone uprzednio do kosztów uzyskania przychodów;
 • wartość zwróconych wierzytelności zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z przepisami ustawy o PIT;
 • wartość należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne w tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów;
 • równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, uprzednio zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku ustania przyczyn, dla których dokonano tych odpisów;
 • przychody z odpłatnego zbycia wierzytelności dotyczącej prowadzonej działalności gospodarczej, w wysokości jej wartości wyrażonej w cenie określonej w umowie;
 • w przypadku obniżenia lub zwrotu podatku od towarów i usług lub zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z odrębnymi przepisami – naliczony podatek od towarów i usług lub zwrócony podatek akcyzowy, w tej części, w której podatek uprzednio został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów;
 • równowartość rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów;
 • kwota podatku od towarów i usług:
  1. nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji zgodnie z art. 22a–22o, lub
  2. dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi, o których mowa w pkt 1,– w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zwiększenie podatku odliczonego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług;
 • przychody osiągnięte w związku ze zwrotem lub otrzymaniem pożyczki (kredytu), jeżeli pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem waluty obcej, w przypadku gdy:
  1. pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości wyższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) – w wysokości różnicy pomiędzy kwotą zwróconego kapitału a kwotą udzielonej pożyczki (kredytu),
  2. pożyczkobiorca (kredytobiorca) zwraca tytułem spłaty pożyczki (kredytu) środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości niższej od kwoty otrzymanej pożyczki (kredytu) – w wysokości różnicy pomiędzy kwotą otrzymanej pożyczki (kredytu) a kwotą zwróconego kapitału;
 • wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych według wartości rynkowej, (istnieją wyjątki przewidziane w min. w art. 21 ust. 1 pkt 125 i 125a ustawy o PIT);
 • otrzymane wynagrodzenie za obsługę pracowniczego programu emerytalnego uczestnika, w związku ze zwrotem środków pochodzących ze składki dodatkowej.

 

 

ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM OD 1 STYCZNIA 2021 R.

 

Zmiany przepisów ujęte w nowelizacji przewidują, że dochody wspólników spółek komandytowych zostaną zakwalifikowane do dochodów z udziału w zyskach osób prawnych (podobnie jak dywidendy) i tym samym opodatkowane według zryczałtowanej stawki PIT w wysokości 19%. Wprowadzona zmiana będzie rzutowała także na opodatkowanie daniną solidarnościową, której wspólnicy nie będą musieli uiszczać, nawet jeżeli ich zyski z udziału w spółce przekroczą 1.000.000 zł.

 

Rozliczenia podatkowe komplementariusza - komplementariusz, analogicznie jak ma to miejsce obecnie w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej, będzie mógł liczyć na możliwość odliczenia od swojego zobowiązania podatkowego, zapłacony przez spółkę podatek CIT (proporcjonalne do posiadanych udziałów), co ma wynikać bezpośrednio z art. 30a ust. 6a ustawy o PIT. Może to doprowadzić do sytuacji, że jeśli spółka zapłaciła od uzyskanego dochodu CIT wg stawki 19%, to komplementariusz, dokonując rozliczenia otrzymanej dywidendy, nie będzie musiał dodatkowo płacić podatku dochodowego od osób fizycznych. Proporcjonalne odliczenie podatku będzie przysługiwało przez 5 kolejnych lat podatkowych, licząc od końca roku podatkowego następującego po roku, w którym Spółka osiągnęła zysk.

 

Rozliczenia podatkowe komandytariusza -  trzeba mieć na uwadze, że wyżej przedstawione rozwiązanie dotyczące odliczenia podatku CIT nie będzie dotyczyć komandytariuszy. Zapłacą oni cały podatek. Jednak ustawodawca  wprowadza dla nich nowe zwolnienie, które daje możliwość nieco złagodzenia opodatkowania tej grupy podmiotów. Bez podatku pozostanie 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza (choć nie każdego, bo ustawa przewiduje sporo wyłączeń z prawa do zwolnienia). Zwolnienie to jest limitowane do 60 tys. zł (limit będzie obowiązywać odrębnie dla każdej spółki komandytowej, w której dany podmiot jest komandytariuszem). To zaś oznacza, że nadal część wypłaconego zysku spółki może być „podwójnie” opodatkowana.

 

Spółka jawna - zmiany w opodatkowaniu dotyczą tylko niektórych spółek jawnych. W praktyce osoby fizyczne będące wspólnikami sp. j., których tożsamość jest organom podatkowym znana, nadal powinni rozliczać się na dotychczasowych zasadach, a więc ich przychody będą kwalifikowane jako przychody z działalności gospodarczej.

 

Spółki zagraniczne -  nowe regulacje dotyczą tylko spółek komandytowych, które mają siedzibę lub zarząd na terytorium Polski. A zatem przychody z udziału w zyskach transparentnych spółek zagranicznych mogą być dalej traktowane jako przychody z działalności gospodarczej (o ile spółki te są transparentne także w kraju siedziby/zarządu spółki). Ich wspólnicy będą więc opodatkowani na zasadach odmiennych niż w przypadku kwalifikacji dochodów jako dochodów z udziału w zyskach osób prawnych. Tym samym na skutek uchwalonej nowelizacji może dochodzić do różnic w opodatkowaniu w Polsce tego samego rodzaju przychodu w zależności, czy jest to spółka polska, czy zagraniczna.

 

Opodatkowanie wydania majątku likwidacyjnego w formie rzeczowej - ustawa doprecyzowuje art. 14a ustawy o CIT wskazując, że opodatkowaniu na zasadach wskazanych w tym przepisie podlega również wydanie majątku likwidacyjnego w formie rzeczowej. Dotychczas kwestia ta pozostawała sporna pomiędzy organami i sądami administracyjnymi.

Zgodnie z nowelizacją podwyższenie ulega limit przychodów uprawniających do korzystania z obniżonej 9% stawki podatku CIT z 1,2 mln euro do 2 mln euro.

 

Ulga abolicyjna

Ulga abolicyjna została wprowadzona w 2008 r. jako metoda na wyrównanie sytuacji podatkowej osób pracujących w różnych krajach za granicą a stosujących różne metody unikania podwójnego opodatkowania. Ulga jest stosowana do metody odliczenia proporcjonalnego, którą stosuje się w sytuacji gdy nie zawarto umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz gdy taka umowa przewiduje zastosowanie tej metody.

Ulga abolicyjna prowadzi do zrównania sytuacji osób, które pracowały w krajach, gdzie stosowano inną korzystniejszą metodę unikania podwójnego opodatkowania tzw. wyłączenia z progresją.

 

Skutkiem wprowadzonych zmian będzie znaczne ograniczenie ulgi. Zgodnie z nowymi przepisami ustawy stosowanie ulgi zostanie ograniczone do kwoty nieprzekraczającej 1360 zł. De facto oznacza to likwidację ulgi abolicyjnej. Nowelizacja przewiduje również, że ulga nie znajdzie zastosowania w odniesieniu do osób wykonujących pracę lub usługi poza terytorium lądowym państw (np. marynarzy). Jest to zasadnicza zmiana w porównaniu z pierwotną wersją projektu nowelizacji.

 

Pozostałe zmiany obejmują:

 • zmiany w zakresie środków trwałych uznawanych za używane - według nowych przepisów za używany środek trwały uznać można środek trwały który, będzie przed pierwszym jego wprowadzeniem do ewidencji danego podatnika używany przez innego podatnika (a więc nie przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności) co najmniej przez okres 6 miesięcy, a w przypadku budynków i budowli innych niż niemieszkalne - 60 miesięcy;
 • dostosowanie krajowych regulacji dotyczących sprzedaży spółki nieruchomościowej jako źródła dochodu osiąganego na terytorium RP do standardów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zmienianych w drodze MLI;
 • poszerzenie zakresu transakcji podlegających weryfikacji pod kątem zgodności z zasadą ceny rynkowej, w szczególności w przypadku gdy rzeczywisty właściciel (beneficial owner) ma siedzibę w tzw. „raju podatkowym” oraz zwiększenie obowiązków dokumentacyjnych dla takich transakcji (ceny transferowe);
 • wprowadzenie rozwiązania uprawniającego podatników do skorzystania ze zwolnienia z podatku od przychodów z budynków także w przypadku, gdyby po dniu 31 grudnia 2020 r. (koniec terminu obecnie obowiązującego zwolnienia), nadal obowiązywał w Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii związany z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-2;
 • rozszerzono zwolnienie z podatku dochodowego dla osób do 26 roku życia z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, odbywania stażu uczniowskiego

 

KARTA PODATKOWA  OD 2021 R.

 

 

W przyszłym roku wzrosną stawki karty podatkowej. Zaczną również obowiązywać zmiany uchwalone w nowelizacji o spółkach komandytowych.

 

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2123) wprowadza dwie istotne zmiany dla podatników rozliczających się kartą podatkową. Obie zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

 

Po pierwsze, nie będzie już przeszkodą do korzystania z karty prowadzenie działalności w tym samym zakresie przez współmałżonka, pod warunkiem że i on będzie korzystał z tej formy opodatkowania.

 

Po drugie, przeszkodą do opodatkowania kartą podatkową nie będzie też przekroczenie limitu zatrudnienia w latach 2021–2024 nie więcej niż o trzech pracowników. Limity te są określone w tabeli miesięcznych stawek karty podatkowej (załącznik nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym) i zależą od branży. O zatrudnieniu trzeba jednak zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w ciągu 7 dni.

 

Zmienią się też stawki karty podatkowej. Nowe wynikają z obwieszczenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 5 listopada 2020 r. opublikowanego w Monitorze Polskim z 27 listopada 2020 r. pod poz. 1083. Podatek za 2021 r. wzrasta o ok. 3,6 proc. w porównaniu do tego, jaki obowiązuje w 2020 r.

 

Tym samym przedsiębiorcy rozliczający się kartą w przyszłym roku zapłacą fiskusowi więcej. Na przykład fryzjer, który samodzielnie wykonuje usługi w miejscowości o liczbie mieszkańców powyżej 50 tys., zapłaci miesięcznie 175 zł podatku (obecnie 169 zł). Jeżeli zatrudni np. trzech pracowników, to co miesiąc będzie płacił 693 zł podatku (obecnie 669 zł). Przedsiębiorca samodzielnie wykonujący roboty budowlane (np. tapetowanie ścian) w dużej miejscowości (powyżej 50 tys. mieszkańców), zapłaci miesięcznie 442 zł podatku (obecnie 427 zł). Przy zatrudnieniu trzech pracowników zapłaci już 1480 zł za miesiąc (w 2020 r. 1429 zł).

 

BREXIT - CO POWINNI WIEDZIEĆ PRZEDSIĘBIORCY

 

Informacja Ministerstwa Finansów

 

Od 1 stycznia 2021 r. służby celne państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), w procedurze eksportu i importu z Wielką Brytanią, będą stosować takie przepisy jak wobec krajów trzecich, tj. nie będących członkami UE. Przedsiębiorcy będą zobowiązani do składania zgłoszeń i deklaracji celnych oraz płacenia należności celnych i podatkowych (VAT i akcyza). Podmioty gospodarcze, które aktualnie nie dokonują obrotu towarowego z krajami spoza UE, muszą zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) i uzyskać numer EORI. W przypadku wymiany handlowej z Irlandią Północną nadal stosowane będą unijne regulacje celne, akcyzowe oraz w zakresie VAT.

 

Niezależnie od tego czy Unia Europejska i Zjednoczone Królestwo (Wielka Brytania i Irlandia Północna) podpiszą umowę w sprawie wzajemnych relacji, czy też nie (tzw. twarde wyjście), od 1 stycznia 2021 r. w Wielkiej Brytanii przestanie obowiązywać unijne prawo celne i podatkowe. Pojawią się kontrole towarów na granicy Unii Europejskiej z tym krajem, zostaną wprowadzone wymogi administracyjne w obszarze odpraw celno-granicznych.

 

Cło

Brexit to nowa sytuacja prawna. Dla przedsiębiorców oznacza konieczność dopełnienia standardowych formalności celnych w przypadku wywozu lub przywozu towarów w handlu pomiędzy Polską a Wielką Brytanią. Dlatego powinni przygotować się do stosowania operacji celnych, adekwatnych do kierunku handlu (przywóz/wywóz/tranzyt).

Wprowadzenie towarów na obszar celny UE od 1 stycznia 2021 r. będzie oznaczało przede wszystkim konieczność elektronicznego składania w granicznych urzędach celnych w UE danych bezpieczeństwa, tj. przywozowych deklaracji skróconych dla celów analizy ryzyka.

Przywóz towarów z Wielkiej Brytanii będzie wymagał dokonywania importowych zgłoszeń celnych, skutkujących objęciem towarów właściwą procedurą celną (system AIS/IMPORT).

W wywozie, towary unijne wywożone z Polski do Wielkiej Brytanii muszą zostać zgłoszone do procedury wywozu. Zgłoszenie wywozowe składa się w formie elektronicznej do systemu AES/ECS2. Potwierdzeniem zakończenia procedury wywozu i wyprowadzenia towarów z obszaru celnego Unii jest komunikat elektroniczny IE599 podpisany przez urząd wywozu, stanowiący także dowód dla organu podatkowego w zakresie zastosowania 0% stawki VAT.

W tranzycie, co do zasady towary powinny się przemieścić z/do Wielkiej Brytanii do/z Polski w ramach procedury tranzytu. Od przedsiębiorcy zależeć będzie wybór jednej z dwóch możliwych procedur: wspólnej procedury tranzytowej w systemie NCTS (w Polsce pod nazwą NCTS2) lub procedury TIR. W przypadku wspólnej procedury tranzytowej zabezpieczenie tranzytowe powinno obejmować obszar Wielkiej Brytanii. Należy pamiętać o prawidłowym zakończeniu operacji tranzytowej w urzędzie celnym przeznaczenia, gdyż w przeciwnym przypadku może dojść do sytuacji poboru długu celnego z tytułu nieprawidłowości.

 

Podstawowe warunki umożliwiające składanie deklaracji i zgłoszeń celnych po brexicie:

 1. posiadanie aplikacji umożliwiających przesłanie elektronicznych komunikatów do systemu IT, zbudowanych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi dla przedsiębiorców udostępnionymi na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-celnycvh w części SISC,
 2. dopełnienie formalności związanych z usługa e-Klient, w tym uzyskanie przez podmiot numeru EORI,
 3. dysponowanie przez osobę fizyczną, która w imieniu podmiotu będzie przesyłała komunikaty do systemu IT, narzędziem do ich elektronicznego podpisywania.

W celu zapewnienia prawidłowości formalności związanych z dokonywaniem deklaracji/zgłoszeń celnych istnieje możliwość współpracy z profesjonalnym reprezentantem działającym na rynku usług (agencją celną).

W sytuacji, w której dana procedura celna rozpoczęła się w 2020 r. i ma zakończyć po zakończeniu okresu przejściowego (czyli od 1 stycznia 2021 r.) stosuje się Wskazówki Komisji Europejskiej.

 

Akcyza

Od 1 stycznia 2021 r. podatek akcyzowy dotyczący wyrobów akcyzowych (napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, wyrobów energetycznych, energii elektrycznej, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych, wyrobów nowatorskich oraz samochodów osobowych) będzie, co do zasady, należny przy przywozie tych wyrobów na terytorium UE i pobierany przy ich dopuszczeniu do obrotu. W zakresie niektórych wyrobów akcyzowych istnieje jednak możliwość objęcia ich na terytorium kraju procedurą zawieszenia poboru akcyzy i przemieszczenia z miejsca importu do np. składu podatkowego przez zarejestrowanego wysyłającego (dotyczy wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy).

 

Przywóz wyrobów akcyzowych z Wielkiej Brytanii na terytorium UE i wywóz wyrobów akcyzowych z UE do Wielkiej Brytanii będzie stanowił odpowiednio import i eksport z/do państwa trzeciego (nie dotyczy to Irlandii Północnej, która od 1 stycznia 2021 r. będzie traktowana jako państwo członkowskie).

 

W praktyce będzie oznaczać to, że:

 • przy wprowadzaniu wyrobów akcyzowych z Wielkiej Brytanii na terytorium UE i ich wyprowadzaniu z terytorium UE do Wielkiej Brytanii niezbędnym będzie dopełnienie formalności celnych, tj. złożenie odpowiednio zgłoszenia celnego przywozowego albo zgłoszenia celnego wywozowego,
 • przedsiębiorcy z Wielkiej Brytanii nie będą już mogli korzystać z systemu EMCS na potrzeby przemieszczania do/z UE wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, która może mieć zastosowanie tylko na terytorium UE (w przypadku eksportu tylko do urzędu wyprowadzenia wyrobów z terytorium UE, a w przypadku importu do przemieszczenia wyrobów z miejsca importu np. do składu podatkowego).

 

Unijne regulacje dotyczące wewnątrzwspólnotowego przemieszczania, zarówno w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, jak i po dopuszczeniu wyrobów akcyzowych do konsumpcji, będą miały zastosowanie, aczkolwiek w ograniczonym zakresie, do przemieszczeń z Wielkiej Brytanii do UE, bądź w odwrotnym kierunku, pod warunkiem że przemieszczanie rozpocznie się do 31 grudnia 2020 r. i zakończy najpóźniej do 31 maja 2021 r.

 

VAT

Po zakończeniu okresu przejściowego (od 1 stycznia 2021 r.), co do zasady, Zjednoczone Królestwo nie będzie podlegać przepisom UE w dziedzinie VAT. W relacjach pomiędzy UE i Wielką Brytanią nie będą miały miejsca takie transakcje, jak wewnątrzwspólnotowa dostawa /nabycie towarów (B2B) oraz sprzedaż wysyłkowa (B2C), lecz zamiast tego wystąpi eksport /import towarów.

Wyjątkiem będzie terytorium Irlandii Północnej, gdzie na mocy Protokołu w sprawie Irlandii /Irlandii Północnej będą nadal obowiązywać unijne regulacje VAT, jednakże wyłącznie w odniesieniu do obrotu towarowego. Oznacza to, że przemieszczenia towarów pomiędzy państwami członkowskimi UE (w tym Polską) a Irlandią Północną (i vice versa) będą dla celów VAT traktowane tak, jak dotychczas. W związku z tym, na potrzeby transakcji towarowych, podatnicy z Irlandii Północnej będą identyfikowani za pomocą odrębnego numeru identyfikacyjnego VAT UE poprzedzonego kodem „XI”.

 

Co ważne, w przypadku gdy wysyłka lub transport towarów ze Zjednoczonego Królestwa na terytorium Polski (lub na odwrót) rozpoczął się przed upływem okresu przejściowego ale zakończył już po tym okresie (po 31 grudnia 2020 r.), to takie przemieszczenie towarów będzie opodatkowane VAT na dotychczasowych zasadach (czyli np. jako WDT, WNT, sprzedaż wysyłkowa), a nie jako eksport /import towarów.

 

W odniesieniu do świadczenia usług Zjednoczone Królestwo (w tym Irlandia Północna) będzie dla celów podatku VAT traktowana jako państwo trzecie. W przypadku większości usług nie zmienią się jednak zasady dotyczące określenia miejsca ich świadczenia (opodatkowania). Wyjątek będzie dotyczył min. wykonywanych na rzecz konsumentów usług wymienionych w art. 28l ustawy o VAT (np. prawnicze, księgowe, tłumaczeń, reklamy) oraz niektórych usług transportu towarów. Ponadto wykluczona zostanie możliwość korzystania z procedury Mini One Stop Shop (MOSS) do usług świadczonych na rzecz konsumentów ze Zjednoczonego Królestwa.

 

Przedsiębiorca z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie będzie, co do zasady, miał obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego do wykonywania obowiązków w zakresie rozliczania VAT w Polsce, jeżeli jest zobowiązany do zarejestrowania się, jako podatnik VAT czynny i nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w UE.

Zmienią się zasady występowania o zwrot VAT od zakupów dokonanych w Zjednoczonym Królestwie począwszy od 1 stycznia 2021 r., gdyż przestanie mieć zastosowanie dyrektywa 2008/9/WE.

 

Od tego dnia podróżni mający stałe miejsce zamieszkania w Zjednoczonym Królestwie (z wyjątkiem Irlandii Północnej) będą mogli w ramach systemu TAX FREE „odzyskać” VAT od towarów zakupionych na terytorium Polski i wywiezionych w stanie nienaruszonym w bagażu osobistym poza terytorium UE.

 

Informacje i wsparcie dla podatników

Informacje o zmianach wynikających z wyjścia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Płn. z UE można uzyskać w Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), pod numerami telefonów:

 • 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych)
 • 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych)
 • +48 22 330 03 30 (z zagranicy)

Pytanie można również zadać przez formularz do zadawania pytań na Portalu Podatkowym.

W tym celu należy wybrać opcję: Pytanie e-mail, a potem Krajowa Informacja Skarbowa – Zadaj pytanie.

PIT-11 ZA 2020 R. MOŻNA WYSŁAĆ ELEKTRONICZNIE TYLKO NA NOWYM WZORZE – INFORMACJA MF

 

 

MF poinformowało, że do końca stycznia 2021 r. informację PIT-11 będzie można wysyłać drogą elektroniczną tylko w najnowszej wersji formularza - czyli 26. Od lutego 2021 r. ma zostać przywrócona możliwość składania innych wersji formularza PIT-11 w celu dokonywania korekt za ubiegłe lata.

 

W dniu 18 listopada 2020 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie MF z 21 października 2020 r. określające wzór formularza PIT-11 za 2020 r. w wersji 26 r. Płatnicy mają obowiązek przekazywać informacje PIT-11 do urzędów skarbowych wyłącznie elektronicznie. MF poinformowało, że do końca stycznia 2021 r. PIT-11 będzie można wysyłać drogą elektroniczną tylko w najnowszej wersji formularza - czyli 26. Ma to zapobiegać przesyłaniu elektronicznych PIT-11 za rok 2020 na wcześniejszych, nieobowiązujących wariantach formularzy. Od lutego 2021 r. ma zostać przywrócona możliwość składania innych wersji formularza PIT-11 (do składania korekt za ubiegłe lata).

 

Źródło:

 • komunikat MF z 30 listopada 2020 r. pt. „Składanie PIT-11 drogą elektroniczną” - opubl. na www.podatki.gov.pl
 • rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących - Dz.U. z 2020 r. poz. 1940

 

FAKTURA UPROSZCZONA WYKLUCZA DODATKOWĄ INTERPRETACJA KIS

 

Kto wydaje paragony z NIP nabywcy na kwotę nieprzekraczającą 450 zł, musi odmówić wystawienia faktury. W przeciwnym razie zapłaci VAT dwa razy – wynika z interpretacji dyrektora KIS.

 

Jest ona zgodna z objaśnieniami ministra finansów na 16 października br., dotyczącymi paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone. Wynikało z nich min., że po wydaniu paragonu fiskalnego z NIP nabywcy na kwotę nieprzekraczającą 450 zł sprzedawca musi odmówić wystawienia faktury standardowej (bo taki paragon sam w sobie jest fakturą, tyle że uproszczoną). Nie jest również możliwe wystawienie faktury zbiorczej do takich paragonów.

Możliwość wystawienia faktury zwykłej lub zbiorczej pojawia się natomiast, gdy sprzedawca wyda paragony z NIP nabywcy na kwotę przekraczającą 450 zł. Takie paragony nie są bowiem fakturami uproszczonymi.

 

Pytanie, na które odpowiedział dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, zostało zadane jeszcze przed ukazaniem się ministerialnych objaśnień, gdy pojawiały się sprzeczne wykładnie w tym zakresie.

 

Wątpliwości spółki dotyczyły tego, czy do wystawionych już paragonów (każdy na kwotę poniżej 450 zł) powinna zostać wystawiona jeszcze faktura.

Dyrektor KIS wskazał, że paragon z NIP nabywcy wystawiony na kwotę do 450 zł stanowi fakturę uproszczoną, która jest traktowana na równi ze zwykłą fakturą. Faktura zbiorcza nie może więc dokumentować sprzedaży, która została już zafakturowana – podkreślił fiskus.

Przypomniał, że zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy o VAT każdy, kto wystawia fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązany do jego zapłaty. W związku z tym wystawienie faktury zbiorczej do faktur uproszczonych rodziłoby u sprzedawcy ryzyko zapłaty podwójnego VAT, bowiem wystawiłby on dwie faktury dokumentujące tę samą transakcję – wskazał dyrektor KIS.

 

Wyjaśnił, że faktury zbiorcze można wystawiać jedynie do paragonów fiskalnych dokumentujących sprzedaż powyżej 450 zł brutto (100 euro), zawierających numer NIP nabywcy. Takie paragony fiskalne nie są bowiem fakturą.

 

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 20 listopada 2020 r., sygn. 0112-KDIL3.4012.591.2020.2.MS


 

INFORMACJA ZUS O WYSOKOŚCI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W 2021 R.

 

Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne za miesiące styczeń - grudzień 2021 r. dla niektórych grup ubezpieczonych.

 

GRUPA I

Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób, które:

 1. prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem
  rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,
 2. wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

 

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2021 r. dla tych osób jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 840 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2021 r.).

 

Od dnia 1 stycznia 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2800 zł.

Za miesiące styczeń - grudzień 2021 r. składka na ubezpieczenia społeczne wcześniej wymienionych osób nie może być niższa od kwoty:

 • 163,97 zł /tj. 19,52%/ - na ubezpieczenie emerytalne,
 • 67,20 zł /tj. 8%/ - na ubezpieczenia rentowe,
 • 20,58 zł /tj. 2,45%/ - na ubezpieczenie chorobowe.

 

GRUPA II

Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność, tj.:

 1. osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na podstawie Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, niewymienione w grupie I,
 2. twórcy i artyści,
 3. osoby, które prowadzą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej
  w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 4. wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
 5. osoby, które prowadzą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty

oraz osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.

 

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2021 r. dla tych osób jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 3155,40 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego). Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2021 roku wynosi 5259 zł.

 

Za miesiące styczeń - grudzień 2021 r. składka na ubezpieczenia społeczne wymienionych w grupie II nie może być niższa od kwoty:

 • 615,93 zł /tj. 19,52%  - na ubezpieczenie emerytalne,
 • 252,43 zł /tj. 8%         - na ubezpieczenia rentowe,
 • 77,31 zł /tj. 2,45%      - na ubezpieczenie chorobowe.

 

GRUPA III

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na mniejszą skalę (opłacają „mały ZUS plus”).

Informacje w zakresie najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2021 r. dla tej grupy zostaną opublikowane odrębnie.

 

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2021 wynosi 157 770 zł.

 

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 6.0

 

W Dz.U. Z 15.12.2020 r. poz.2255 opublikowano ustawę z 9.12.2020 r. o zamianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Na postawie przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej 6.0. można uzyskać dodatkowe świadczenie postojowe, jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, zwolnienie z obowiązku opłacania składek.

Ochrona miejsc pracy – branże które mogą się ubiegać wymienione są w art. 15gga. Kod PKD obowiązujący na dzień 30.09.2020 r.  Warunek – przychód z tej działalności w jednym z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie COVID-19 o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Dofinansowanie wynosi 2000 zł miesięcznie do wynagrodzenia jednego pracownika z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, przez 3 miesiące od dnia złożenia wniosku. Nie obejmuje pracowników zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. Wniosek składa się do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy w terminie od dnia ogłoszenia naboru do dnia 10.06.2021 r.

 

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności  do wysokości 5 tys. zł – dotację przyznaje starosta. Branże które mogą skorzystać wymieniono w art. 15zze zmienionej ustawy. Przewidziana jest dla firm których przychód z tej działalności uzyskany w październiku lub listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku lub listopadzie 2019 r. Wnioski składa się elektronicznie do PUP ze względu na siedzibę przedsiębiorcy po ogłoszeniu naboru, do dnia 31 stycznia 2021 r.

 

Dodatkowe świadczenie postojowe - wnioski od 16 grudnia 2020

Od 16 grudnia o dodatkowe świadczenie postojowe mogą  wystąpić prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oprócz dotychczasowych rodzajów działalności również przedsiębiorcy prowadzący działalność oznaczona kodem:

 • 55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 • 79.12.Z - działalność organizatorów turystyki,
 • 93.11.Z - działalność obiektów sportowych.

Aby otrzymać dodatkowe świadczenie postojowe przychód z działalności w miesiącu przed miesiącem złożenia wniosku musi być niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu w 2019 r. Warunkiem otrzymania tego świadczenia jest również skorzystanie ze świadczenia postojowego na podstawie wniosku RSP-D albo RSP-DB.

Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe (2 080 zł albo 1 300 zł). Można je otrzymać maksymalnie trzy razy.

 

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą – wnioski od 30 grudnia 2020

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, która skorzystała ze świadczenia postojowego (złożyła wniosek RSP-D, RSP-DB) może od 30 grudnia 2020 r. wystąpić o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe. Aby skorzystać z tego świadczenia przychód z działalności w październiku albo listopadzie 2020 r. musi być niższy co najmniej o 40% w stosunku do uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

Jednorazowe świadczenie postojowe przysługuje w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe (2 080 zł albo 1 300 zł). Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe zostało zwolnione z podatku dochodowego.

 

Zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. – wnioski od 30 grudnia 2020

Na podstawie Tarczy antykryzysowej 6.0 kolejne branże mogą wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Mogą złożyć wniosek do ZUS od 30 grudnia 2020 r. do 15 stycznia 2021 r.

Zwolnienie przysługuje płatnikom, którzy spełniają następujące warunki:

 • byli zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek do 30 czerwca 2020 r.,
 • przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.,
 • złożyli deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za lipiec, sierpień, wrzesień 2020 r. do 31 października 2020 r.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek za listopad 2020 r. – wnioski od 30 grudnia 2020

Płatnicy z branż określonych Tarczą antykryzysową 6.0 mogą złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 r. Zwolnienie będzie przysługiwało, jeśli płatnik spełni następujące warunki:

 • był zgłoszony w ZUS jako płatnik składek do 30 czerwca 2020 r.,
 • przychód z działalności uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego z tej działalności w listopadzie 2019 r.,
 • złoży deklarację rozliczeniową i imienne raporty miesięczne za listopad 2020 r. najpóźniej do 31 grudnia 2020 r. (chyba, że jest zwolniony z tego obowiązku).

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 r. można składać od 30 grudnia 2020 r., a najpóźniej do 31 stycznia 2021 r.

 

Zwolnienie z obowiązku naliczania składek od umów cywilnoprawnych – wnioski od 1 stycznia 2021

Osoby, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy agencyjne, umowy zlecenia lub inne umowy o świadczenie usług) mogą złożyć wniosek o zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku obliczania, potrącania z dochodu i opłacania składek. Wniosek może dotyczyć składek należnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

Aby zwolnić zleceniodawcę z obowiązku naliczania składek muszą być spełnione następujące warunki:

 • umowa została zawarta między 1 stycznia 2021 r. a 31 marca 2021 r.,
 • łączny przychód uzyskany z wykonywania umów zlecenia na rzecz wszystkich zleceniodawców, w miesiącu przed tym, w którym został złożony wniosek nie przekracza 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału,
 • zleceniobiorca nie podlegał ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż wykonywanie umów zlecenia.

ZUS udostępni wniosek o zwolnienie z obowiązku naliczania składek od 30 grudnia 2020 r. Jednak będzie można go złożyć od 1 stycznia 2021 r., bo dotyczy umów zawartych od tej daty.

 

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne – wnioski od 15 stycznia 2021.

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe może otrzymać osoba:

 • która uzyskuje przychód z umowy cywilnoprawnej (umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło) zawartej do 15 grudnia 2020 r. (włącznie) z tytułu wymienionego w Tarczy antykryzysowej 6.0,
 • nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych niż umowa cywilnoprawna,
 • przychód z umowy cywilnoprawnej w miesiącu przed tym, w którym składany jest wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 2080 zł. Jeśli jednak suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek wynosi do 1299,99 zł, to jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe można złożyć od 15 stycznia 2021 r.

 

 

 

NOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: RUD - ZGŁOSZENIE UMOWY O DZIEŁO

 

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt nowego rozporządzenia o wzorach druków ZUS. Określa on min. nowy formularz zgłoszeniowy: RUD - Zgłoszenie umowy o dzieło. Za jego pomocą płatnicy składek i osoby fizyczne będą od 1 stycznia 2021 r. raportować do ZUS o każdej tego rodzaju umowie.

 

Od 1 stycznia 2021 r., na mocy nowelizacji ustawy systemowej, na płatników składek i osoby fizyczne został nałożony nowy, istotny obowiązek – raportowania do ZUS o każdej zawartej przez nich umowie o dzieło.

 

Do art. 36 ustawy systemowej został dodany ust. 17, zgodnie z którym płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło ma obowiązek poinformować ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Oprócz danych osoby z która zawarto umowę będzie się podawać daty umowy oraz opis zleconych prac.

Z tego obowiązku są wyłączone tylko umowy „własne” – zawarte z własnym pracownikiem lub wykonywane na rzecz własnego pracodawcy.

 

Celem zmiany jest umożliwienie ZUS weryfikowania istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych osób wykonujących umowy nazywane umowami o dzieło w sytuacji, gdy w rzeczywistości są one umowami zlecenia lub umowami o świadczenie usług (stanowiącymi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych).

 

Wzór informacji o zawartych przez płatnika umowach o dzieło zostanie określony w rozporządzeniu wykonawczym. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej udostępniło projekt nowego rozporządzenia o wzorach druków, w którym określony został nowy formularz: RUD – Zgłoszenie umowy o dzieło (jako załącznik nr 24 do rozporządzenia).

 

CZYNNY ŻAL PRZY KOREKCIE EWIDENCJI VAT W NOWYM JPK

 

Korygując część ewidencyjną nowego jednolitego pliku kontrolnego, trzeba będzie się pokajać, aby uniknąć odpowiedzialności karnej skarbowej – wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów.

 

Dotychczas fiskus nie wymagał złożenia czynnego żalu przy korygowaniu zarówno JPK_VAT  jak i deklaracji VAT.

 

To się teraz zmieniło, bo nowy JPK_V7, będący połączeniem jednolitego pliku kontrolnego z deklaracją VAT, składa się z dwóch części: ewidencyjnej i deklaracyjnej. Część ewidencyjna jest księgą w rozumieniu art. 53 par. 21 pkt 3 kodeksu karnego skarbowego.

W samym kodeksie pojawił się od 1 października br. nowy przepis – art. 61a, który wprowadził sankcję za złożenie nierzetelnej lub wadliwej księgi. Grozi za to grzywna – maksymalnie do 240 stawek dziennych. Jeżeli czyn jest mniejszej wagi, grzywna jest taka, jak za wykroczenie skarbowe.

 

W związku z tym korekty nowego JPK_V7 będą mogły dotyczyć: tylko części ewidencyjnej, tylko części deklaratoryjnej lub obydwu naraz.

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że gdy podatnik złoży w terminie nowy JPK_V7, a potem zorientuje się, że nie uwzględnił w nim jednej faktury sprzedażowej. Prześle więc korektę pliku z poprawionymi częściami: deklaratoryjną (bo zwiększyła się kwota podatku należnego) oraz ewidencyjną (bo wykazał w niej zaległą fakturę), a także wpłaci brakujący podatek wraz z odsetkami – MF stwierdziło, że w tym przypadku dochodzi do kumulatywnego zbiegu przepisów, o którym mowa w art. 7 k.k.s. Jest to sytuacja – tłumaczy resort – gdy ten sam czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch przepisach – w tym wypadku art. 56 (podanie nieprawdziwych danych w deklaracji) i art. 61a (przesłanie nierzetelnej księgi lub ewidencji).

W takiej sytuacji może mieć zastosowanie czynny żal z art. 16 k.k.s., a nie z art. 16a k.k.s, który odnosi się do korekty deklaracji – tłumaczy resort.

 

Wyjaśnia, że art. 16a k.k.s. dotyczy wyłącznie czynów polegających na uszczupleniu należności publicznoprawnych objętych deklaracjami podatkowymi.  Natomiast w opisanej sytuacji mamy jeden czyn o złożonej kwalifikacji, obejmujący nie tylko zachowanie wyczerpujące znamiona czynu zabronionego powiązanego z elementem złożenia deklaracji, lecz także zachowanie związane z nierzetelnością ksiąg (ewidencji) – uzasadnia MF.

 

Przypomina, że art. 16 k.k.s. zakłada niekaralność sprawcy, jeżeli złoży on zawiadomienie o popełnionym przestępstwie i spełni warunki czynnego żalu. W takiej sytuacji nie będzie również podstaw do wymierzenia kary administracyjnej w trybie art. 109 ust. 3i ustawy o VAT, ponieważ błędy zostaną usunięte – tłumaczy resort. Zastrzega jednocześnie, że każda sytuacja wymaga odrębnej oceny i uwzględnienia wszystkich okoliczności danej sprawy.

 

Obecne brzmienie przepisów kodeksu karnego skarbowego, w zestawieniu z nowymi obowiązkami dotyczącymi JPK, może więc skutkować dotkliwymi dla podatników karami.

 

Odpowiedź MF potwierdza, że każda zmiana części ewidencyjnej będzie wymagała złożenia czynnego żalu, w przeciwnym razie na podatnika będą mogły zostać nałożone sankcje. Nie trzeba będzie tego robić, gdy korekta będzie dotyczyła wyłącznie części deklaracyjnej, bo nie zmienił się art.16a k.k.s. Przepis ten stanowi, że w razie złożenia korekty deklaracji podatkowej (po wpłacie ewentualnej niedopłaty podatku z odsetkami) podatnik nie podlega sankcjom.

 

Ministerstwo Finansów potwierdziło natomiast, że z sankcjami z k.k.s. nie będzie się kumulować kara administracyjna 500 zł za ten sam czyn, którą naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć, jeżeli w ewidencji zostanie znaleziony błąd uniemożliwiający weryfikację prawidłowości transakcji. Wynika to z art. 109 ust. 3i ustawy o VAT, zgodnie z którym kara nie będzie dotyczyć osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność z k.k.s. Kary za błędy w JPK_VAT uniemożliwiające weryfikację prawidłowości transakcji mają charakter fakultatywny i będą nakładane w wyjątkowych sytuacjach – podkreśla również resort finansów.

 

Czynny żal można składać elektronicznie. Pozwoliła na to tarcza 1.0, czyli ustawa antycovidowa z 31 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 568 ze zm.).
Wprowadziła ona zmianę do art. 16 par. 4 kodeksu karnego skarbowego. Z przepisu tego wynika obecnie, że zawiadomienie o czynnym żalu wnosi się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej albo ustnie do protokołu. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i wnosi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przez portal podatkowy, o którym mowa w ordynacji podatkowej.

 

Opracowała:

Maria Mołodzińska

Kalendarium

«styczeń 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo/
poig

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.