Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Treść strony

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości od 17 grudnia 2009 do 16 grudnia 2012 roku jest pratnerem projektu QUICK „Qualification, Innovation, Cooperation and Keybusiness for Small and Medium Enterprises in the Baltic Sea Region - BSR QUICK”- „Kwalifikacje, innowacje, wspólpraca i biznes kluczowy dla MSP w Regionie Morza Bałtyckiego”Realizacja projektu QUICK w Regionie NadbałtyckimProjekt QUICK daje możliwość skoordynowanego i systematycznego podejścia do podnoszenia innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Regionie Nadbałtyckim. Nawiązana została i rozwijana jest współpraca między organizacjami zrzeszającymi MŚP a uniwersytetami Regionu Nadbałtyckiego.   Współpraca bazuje na klastrach i służy ułatwieniu opracowania i wdrażania rozwiązań badawczo-naukowych w MŚP oraz uaktualnianiu programów szkoleń zawodowych i akademickich. Współpraca między organizacjami zrzeszającym MŚP, uniwersytetami, decydentami i administracją publiczną przyczyni się do opracowania jasnej strategii wsparcia dla MŚP oraz ich uaktywnienia na płaszczyźnie lokalnej, regionalnej, krajowej, Regionu Nadbałtyckiego oraz EU.


W izbach oraz stowarzyszeniach MŚP uzyskują konkretną pomoc w trzech dużych i istotnych klastrach:
-    energia i ochrona klimatu,
-    technologie budowlane,
-    rozwój personalny i organizacyjny,


przez:


-    rozwiązania badawczo-rozwojowe specyficzne dla ich firmy,
-    transfer wiedzy, know-how oraz nowych technologii,
-    dokształcanie w dziedzinie energii, ochrony klimatu oraz nowych technologii,
-    międzynarodową współpracę przedsiębiorstw,
-    promowanie eksportu.


Projekt QUICK oferuje skoordynowane i systematyczne podejście, mające na celu podwyższenie innowacyjności MŚP w Regionie Nadbałtyckim. Nawiązana została i rozwijana jest współpraca między organizacjami zrzeszającymi MŚP i uniwersytetami w Regionie Nadbałtyckim. Współpraca bazująca na klastrach służy ułatwieniu rozwoju i wdrożenia rozwiązań badawczo-rozwojowych w MŚP oraz uaktualnieniu programów szkoleń zawodowych i akademickich. Współpraca między organizacjami zrzeszającymi MŚP, uniwersytetami, decydentami i administracją publiczną służy opracowaniu jasnej strategii wsparcia dla MŚP oraz ich uaktywnieniu na płaszczyźnie lokalnej, regionalnej, krajowej, Regionu Nadbałtyckiego oraz EU.W ramach realizacji projektu osiągnięte zostaną w szczególności następujące wyniki:


-    ustanowienie trwałej sieci współpracy między uniwersytetami w Regionie Nadbałtyckim, zajmującymi się innowacjami oraz działalnością badawczo-rozwojową, nazywanej Akademią Bałtycką (Baltic Sea Academy),

-    stała współpraca między siecią organizacji MŚP (izby oraz stowarzyszenia) Regionu Nadbałtyckiego, siecią uniwersytetów oraz decydentami i administracją publiczną w dziedzinie wspierania innowacji w MŚP, wspólne zdefiniowanie klastrów innowacyjności, sporządzenie mapy centrów kompetencji w regionie, rozwój strategii klastrów,

-    podniesienie kwalifikacji przedsiębiorców, pracowników MŚP oraz potencjalnych pracowników przez opracowanie i wdrożenie 3 nowych oraz aktualizację 5 istniejących szkoleń dla zaawansowanych oraz transfer programu dualnych studiów licencjackich do różnych miejsc w Regionie Nadbałtyckim,

-    stworzenie systematycznej współpracy między MŚP oraz uniwersytetami jako jednostkami usługowymi badawczo-rozwojowymi, celem promowania rozwoju i wdrażania nowych rozwiązań dla MŚP, dotyczących produktów, usług, technologii, procesów i organizacji,

-    podniesienie poziomu usług oferowanych przez organizacje zrzeszające MŚP przez przygotowanie platform internetowych, narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz opracowanie praktycznych i metodycznych materiałów, 

-    poprawa ogólnej polityki ramowej dotyczącej MŚP poprzez opracowanie i wdrożenie w Regionie Nadbałtyckim szeroko zakrojonej strategii w czterech dziedzinach: ekonomii, edukacji, rozwoju regionalnym oraz planowaniu przestrzennym i promocji innowacji.


Konkretne problemy do rozwiązania

Główne wysiłki MŚP w ciągu ostatnich 20 lat skierowane były na podniesienie wydajności przez obniżenie kosztów, zmiany konstrukcyjne itp. MŚP korzystały zatem w mniejszym stopniu z innowacji.  W przeciwieństwie do dużych koncernów MŚP nie mają własnych działów badawczo-rozwojowych, jednak potrzebują tego typu zewnętrznych usług i rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb – z jednego źródła i we właściwym czasie. MŚP muszą wprowadzać innowacje i mieć możliwość dokształcania, a to wymaga intensywnej współpracy ze światem nauki. Aby MŚP mogły korzystać z procesu innowacji, konieczne jest zintensyfikowanie (w wielu przypadkach stworzenie) systematycznej współpracy z naukowcami i uczonymi. Trzeba wykształcić skoordynowane podejście do kwestii powiązań między MŚP a uniwersytetami i ich wzajemnej interakcji i zrozumienia. Cel ten są w stanie najlepiej osiągnąć izby jako przedstawiciele MŚP. Częścią projektu QUICK jest ustanowienie współpracy między izbami i uniwersytetami w Regionie Nadbałtyckim.Dzięki temu zwiększą się w dużym zakresie możliwości innowacyjne MŚP oraz ich wydajność i konkurencyjność. Innowacyjność wymaga jednak również wyższych kwalifikacji pracowników, zwłaszcza przy uwzględnieniu stale rosnącego braku wykwalifikowanej siły roboczej. Lepsze warunki na regionalnym rynku pracy oraz podniesienie innowacyjności wymaga większej mobilności międzynarodowej, obecnie bardzo niskiej, na poziomie 1,5%. Dotąd pomoc koncentrowała się głównie na procesie innowacji i najnowocześniejszych technologiach, jednak efektywna promocja innowacyjności MŚP musi ujmować również podniesienie zrozumienia innowacji, a więc promocję wdrożenia nowych technologii, szkolenia mające na celu wzmocnienie możliwości innowacyjnych i zwiększenie współpracy międzynarodowej.

Przez udział 25 izb można dotrzeć aż do 400.000 MŚP w Regionie Nadbałtyckim.Cele projektu

1. Wzmocnienie innowacyjności oraz poprawa pomocy dla MŚP przez:
a)    ustanowienie Akademii Bałtyckiej zrzeszającej 9 uniwersytetów; jej prace koncentrować się będą właśnie na potrzebach MŚP i przez swoją działalność promować będzie innowacje, w ramach najważniejszych klastrów innowacyjnych MŚP,
b)    intensyfikacja współpracy między uniwersytetami a MŚP,
c)    zapewnienie ścisłej współpracy sieci innowacji, tj. Akademii Bałtyckiej oraz izb jako reprezentantów MŚP z całego Regionu Nadbałtyckiego,
d)    wdrożenie zrozumiałej koncepcji innowacyjnej oraz określenie 3 klastrów innowacyjności, dostosowanych specjalnie do MŚP oraz mocnych stron regionu,
e)    stałe podnoszenie konkurencyjności oraz wydajności, wdrażanie produktów i procesów innowacyjnych oraz zwiększanie ilości rozwiązań badawczo-rozwojowych.

2.    Zwiększenie siły innowacyjnej oraz zmniejszenie braku wykwalifikowanych pracowników i kadry kierowniczej w MŚP przez:

a)    wspólne opracowanie szkoleń mających na celu podniesienie zdolności innowacyjnych oraz kwalifikacji,
b)    wdrożenie tych szkoleń w 11 krajach,
c)    transfer dualnych studiów licencjackich,
d)    podniesienie mobilności międzynarodowej.

3.    Podniesienie innowacyjności oraz zwiększenie wykorzystania potencjału rynkowego: 

a)    intensyfikacja współpracy międzynarodowej MŚP oraz zwiększenie eksportu w tych przedsiębiorstwach,
b)     wzmocnienie wymiany i wdrożeń międzynarodowych oraz zwiększenie współpracy transgranicznej MŚP.

4.    Poprawa warunków politycznych i administracyjnych służących trwałym innowacjom w MŚP:


a)    rozwój współpracy z polityką i administracją,
b)    rozwój strategii innowacyjnej polityki regionalnej, gospodarczej oraz edukacyjnej i jej wdrożenie.

 

 Konkretne rezultaty

  • Opracowanie 3 klastrów innowacyjnych MŚP bazujących na uwarunkowaniach MŚP oraz mocnych stronach regionu. Podniesienie możliwości efektywnego wsparcia MŚP przez uniwersytety; Intensyfikacja międzynarodowej współpracy między uniwersytetami (partnerzy 27 do 35) oraz między nimi i izbami (partnerzy 2 – 26). Poprawa trwałej współpracy między nauką a MŚP. Wzmocnienie zdolności innowacyjnych MŚP przez szkolenia i rozwój pracowników (human resources).
  • Stworzenie infrastruktury promującej innowacje dla MŚP w Regionie Nadbałtyckim. Intensywne wzmocnienie współpracy transgranicznej między MŚP a ośrodkami badawczymi. Intensyfikacja transferu nowych technologii w krajach Regionu Nadbałtyckiego przez 25 organizacji zrzeszających MŚP oraz 9 uniwersytetów. Rozwój międzynarodowej współpracy MŚP, celem osiągnięcia bezpośredniego transferu innowacji. Poszerzenie transferu przez informacje pisemne, narzędzia ICT, internetowe forum innowacyjności oraz grupy konsultantów.
  • Stworzenie oraz efektywne wykorzystanie innowacji przez konferencje (nauki, MŚP oraz świata polityki) i szerokie rozpowszechnianie rezultatów publikowanych w 7 książkach. Otwarte imprezy publiczne z udziałem MŚP. Rozpowszechnienie informacji w społeczeństwie przez publikacje w prasie, prasie specjalistycznej, telewizji i Internecie. Podniesienie świadomości społecznej w 25 regionach (partnerzy 2 – 26) Regionu Nadbałtyckiego. Rozwój struktury MŚP przez 3 strategie innowacyjne Regionu Nadbałtyckiego i ich wdrożenie.
  • Zwiększenie zatrudnienia i wzmocnienie potencjału innowacyjnego w regionie: Wzmocnienie rozwoju organizacyjnego i personalnego; podniesienie kwalifikacji przez dokształcanie; transfer dualnych studiów licencjackich do różnych miejsc w Regionie Nadbałtyckim.
  • Wysokie kwalifikacje oraz rozwój personalny są istotne dla podniesienia zdolności innowacyjnych MŚP oraz do likwidacji ograniczeń wynikających z braku pracowników. Większa liczba i lepiej wykwalifikowanego personelu jest niezbędna do wdrożenia innowacji.
  • Szerokie wykorzystanie rynku międzynarodowego oraz potencjału innowacyjnego; Wzrost aktywności międzynarodowej MŚP; aktywacja istniejących dużych rezerw eksportowych oraz otwarcie nowych potencjałów rynkowych; Międzynarodowa współpraca intensywnie rozwija innowacyjność, najlepsze praktyki mogą być bezpośrednio transferowane między przedsiębiorstwami. Jednocześnie MŚP mają dodatkowe możliwości wzrostu na rynkach międzynarodowych.
  • Wzmacnianie wspólnej tożsamości i poczucia wspólnoty w krajach Regionu Nadbałtyckiego oraz podnoszenie trwałej międzynarodowej współpracy przez wypracowanie wspólnych perspektyw i celów. Promocja innowacji, szkoleń, współpracy i zmian w 10 krajach Nadbałtyckich wymaga intensywnej współpracy w całościowym podejściu na wszystkich trzech płaszczyznach, to jest w gospodarce, administracji i polityce.
  • -
  • -

Kalendarium

«grudzień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Dane kontaktowe

Mazowiecka Izba
Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Smocza 27, 01-048 Warszawa
tel. +48 22 838 32 17
www.iso-warszawa.com.pl

Reklama

https://niw.gov.pl/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/
https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo/
poig

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.