Oświata

OPŁATY

W roku 2022  obowiązują następujące stawki opłat za egzaminy czeladnicze, mistrzowskie oraz sprawdzające:

 Egzamin mistrzowski – 1.521,43 zł.

 Egzamin czeladniczy – 760,71 zł.

 Egzamin sprawdzający – 271,68 zł.

 

Egzamin poprawkowy – 50% stawek właściwych dla egzaminu mistrzowskiego, czeladniczego lub sprawdzającego. .

Informacja została ogłoszona na stronie Związku Rzemiosła Polskiego www.zrp.pl

Za wycofanie dokumentów złożonych do egzaminu mistrzowskiego, czeladniczego i sprawdzającego potrąca się 50% opłaty wniesionej za dany egzamin. Opłata nie będzie pobierana jeżeli Wpłacający wycofa dokumenty przed wysłaniem zawiadomień o terminie egzaminu, tj. co najmniej  14 dni przed terminem egzaminu (Uchwała nr XXXIV/2/16 Zarządu MIRIP z 13.01.2016 r.).

INNE OPŁATY

 

Przedłużenie umowy uczniowskiej – 100,00 zł.

Skrócenie umowy uczniowskiej – 50,00 zł.

Duplikaty – 26,00 zł.

Dyplomy ozdobne – czeladnik – 80,00 zł., mistrz 100,00 zł.

Wydanie dokumentów z archiwum Izby – 50,00 zł.

Wysłanie listem poleconym dokumentów takich jak: świadectwo czeladnicze, dyplom mistrzowski, zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego oraz duplikatów i dyplomów oraz świadectwa ozdobnych -  20,00 zł. 


 

 

 

 

Za egzaminy czeladnicze i egzaminy mistrzowskie można dokonywać wpłat jedynie na konto bankowe: 
 
Bank Pekao S.A. V Oddział Warszawa
90124010661111000000061867,
 
z dopiskiem - imię i nazwisko zdającego, zawód w jakim zdaje egzamin.
baner toplayer
kartka świąteczna