Egzamin sprawdzający dla dorosłych

Egzamin sprawdzający dla osób dorosłych

Warunki dopuszczenia do egzaminu

 

Warunki dopuszczenia do egzaminu sprawdzającego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych   przez komisje  egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2017 r., poz. 89), którego § 7 brzmi:

 

Do egzaminu sprawdzającego dopuszcza się osobę, która ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej z zakresu umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, którego dotyczy egzamin, oraz posiada zaświadczenie potwierdzające ukończenie tej formy kształcenia.

 

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu – wniosek w zakładce „Pliki do pobrania”;
  2. Zaświadczenie ukończenia przygotowania zawodowego dorosłych;
  3. Umowa w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych;
  4. Dowód opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej wyłącznie na rachunek bankowy Izby.

 

 

Przebieg egzaminu

Egzamin sprawdzający składa się z dwóch części: praktycznej w postaci wykonania zadania praktycznego i części teoretycznej polegającej na udzieleniu ustnej odpowiedzi z zakresu: umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, którego dotyczy egzamin, przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, podstawowych zasad ochrony środowiska.

Etap praktyczny odbywa się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych.

Czas trwania etapu praktycznego egzaminu sprawdzającego  nie może być dłuższy niż 8 godzin (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych   Dz. U. z 13 stycznia 2017 r., poz. 89, par. 13.2)

Etap teoretyczny egzaminu odbywa się w siedzibie Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie.

Komisja egzaminacyjna sporządza protokół z egzaminu, a na podstawie uzyskanych ocen z części praktycznej i teoretycznej egzaminu ustala ocenę końcową.

Na zakończenie egzaminu przewodniczący informuje zdających o wynikach egzaminu. Osoba, która zdała egzamin sprawdzający otrzymuje zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego.