RODO

Polityka ochrony danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy prowadzi akta rejestrowe KRS: 0000122864, tel. 22 838 32 11, fax 22 838 35 53, www.mirip.org.pl, e-mail: sekretariat@mirip.org.pl, (dalej jako Administrator),

 Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Adwokat Marcin Kramek, Kancelaria Adwokacka ul. Ogrodowa 37 lok. 42, 00-873 Warszawa, 502-686-978, Marcin.Kramek@interia.pl,

 Dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją zadań statutowych Administratora, tzn. realizację zadań wynikających z treści przepisów ustawy o rzemiośle, ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i instytucjach dialogu społecznego, zadań z zakresu oświaty zawodowej (prowadzenie egzaminów czeladniczych, mistrzowskich, sprawdzających), zadań z zakresu związanego z udziałem w projektach finansowanych z funduszy Unii Europejskich a także w zakresie związanym z zatrudnianiem pracowników i współpracowników, oraz wynajmowaniem pomieszczeń dla podmiotów zewnętrznych.

 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy art. 6 ust 1 pkt. a), b), c), f), oraz art. 89 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04 – dalej jako RODO), ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity, Dz. U. z 2019 r., poz. 1040) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r., w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 89 z późn. zm.), ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1285).

 Okres przetwarzania danych osobowych jest zależny od celu przetwarzania i osoba zainteresowana jest o nim informowana w odrębnym pouczeniu

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:

1.    Prawo do uzyskania informacji o tym czy dane są przetwarzane oraz prawo dostępu do przetwarzanych danych,

2.    Prawo do uzyskania bezpłatnej kopii przetwarzanych danych osobowych,

3.    Prawo do żądania sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

4.    Prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeśli dalsze ich przetwarzanie nie jest niezbędne. Prawo to nie przysługuje jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

5.    Prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,

6.    Prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe,

7.    Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdym momencie cofnięta, przy czym nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed cofnięciem zgody,

 

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00, Infolinia: 606-950-000, czynna w dni robocze od: 10.00 – 13.00, www.uodo.gov.pl,