Opłaty

Opłaty

W roku 2024  obowiązują następujące stawki opłat za egzaminy czeladnicze, mistrzowskie oraz sprawdzające:

 Egzamin mistrzowski – 1.938,94 zł.

 Egzamin czeladniczy – 969,46 zł.

 Egzamin sprawdzający – 346,23 zł.

 

Egzamin poprawkowy – 50% stawek właściwych dla egzaminu mistrzowskiego, czeladniczego lub sprawdzającego. 

Informacja została ogłoszona na stronie Związku Rzemiosła Polskiego www.zrp.pl

Za wycofanie dokumentów złożonych do egzaminu mistrzowskiego, czeladniczego i sprawdzającego potrąca się 50% opłaty wniesionej za dany egzamin. Opłata nie będzie pobierana jeżeli Wpłacający wycofa dokumenty przed wysłaniem zawiadomień o terminie egzaminu, tj. co najmniej  14 dni przed terminem egzaminu (Uchwała nr XXXIV/2/16 Zarządu MIRIP z 13.01.2016 r.).

 

INNE OPŁATY

Przedłużenie umowy uczniowskiej – 100,00 zł.

Skrócenie umowy uczniowskiej – 50,00 zł.

Duplikaty – 26,00 zł.

Dyplomy ozdobne:

-  czeladnik – 80,00 zł.

-  mistrz 100,00 zł.

Wydanie dokumentów z archiwum Izby – 50,00 zł.

Wysłanie listem poleconym dokumentów takich jak: świadectwo czeladnicze, dyplom mistrzowski, zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego, duplikatów i dyplomów oraz świadectw ozdobnych -  20,00 zł. 


 

 

 

 

Za egzaminy czeladnicze i egzaminy mistrzowskie można dokonywać wpłat jedynie na konto bankowe: 
 

BNP Paribas Bank Polska S.A.

25 1600 1462 1029 2156 6000 0002

 
z dopiskiem - imię i nazwisko zdającego, zawód w jakim zdaje egzamin.