Zjazd Delegatów

XLI Zjazd Delegatów Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie

XLI Zjazd Delegatów
Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości 
w Warszawie
W DNIU 06 września 2021 R.

Zjazd rozpoczął obrady w drugim terminie o godz. 10.30. 

Uczestników XLI Zjazdu Delegatów powitał Wiceprezes Zarządu Izby Tadeusz Kierepka. Przed formalnym otwarciem obrad XLI Zjazdu Delegatów Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie poinformował, że Kapituła Związku Rzemiosła Polskiego przyznała naszej Izbie, aż trzy najwyższe honorowe odznaczenia rzemieślnicze pod nazwą „Szabla Kilińskiego” .

Związek Rzemiosła Polskiego wyróżnił:

⦁ Wojciecha Hodunia – Prezesa Zarządu Cechy Rzemiosł Spożywczych    w  Warszawie za zaangażowanie, nienaganną postawę zawodową. 

⦁ Ryszarda Narolskiego  – Członka Zarządu Cechu Rzemiosł Skórzanych za aktywność i skuteczność w działaniach.


⦁ Zygmunta Wypycha  – Członka  Zarządu Rzemiosł Spożywczych, Członka Komisji Rewizyjnej za aktywność społeczną.

Ceremonię wręczenia „Szabli Kilińskiego”, prowadził Wiceprezes Zarządu Izby Tadeusz Kierepka, odznaczenie wręczał Prezes ZRP Jan Gogolewski oraz
 Prezes Izby Zdzisław Siwiński.  

XLI Zjazdu Delegatów otworzył Z-ca Prezesa Izby Tadeusz Kierepka, który stwierdził, iż Zjazd został zwołany zgodnie z postanowieniami § 22 Statutu Izby. 

Następnie Z-ca Prezesa Izby Tadeusz Kierepka poprosił delegatów o uczczenie minutą ciszy pamięci po zmarłych koleżankach i kolegach, którzy w ostatnim czasie opuścili szeregi środowiska rzemieślniczego:
Antoni Rek, Eustachy Schubert, Stanisław Chodyna, Kazimierz Stańczyk, Stefan Rynowiecki długoletni Dyrektor Izby.


 Na Zjeździe podjęto uchwały w sprawach:

 1. przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie  za rok 2020, 
 2. przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie  za okres od dnia 30 września 2020 r. do 06 września 2021 r., 
 3. przyjęcia sprawozdania z działalności Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie, 
 4. przyjęcia sprawozdania finansowego Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie za rok 2020, 
 5. uchwalenia planu finansowego Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie na rok 2021, 
 6. przyjęcia planu działalności Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości na rok 2021,
 7. udzielenia absolutorium Prezesowi i Członkom Zarządu  Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie, 

⦁  absolutorium uzyskali: Prezes Zdzisław Siwiński oraz Członkowie Zarządu: Tadeusz Kierepka, Henryk Sacharczuk, Janusz Zdort, 

⦁  absolutorium nie uzyskali: Ireneusz Fertner, Krzysztof Nitka. W związku z tym przystąpiono do zgłoszenia kandydatów na nowych Członków Zarządu. Z sali zgłoszono kandydatury: Wojciech Hoduń oraz Andrzej Żak,

 1. wyrażenia zgody na opracowanie programu zagospodarowania  udziału 0,7478 nieruchomości gruntowej, stanowiącej zabudowaną działkę gruntu nr 21 obręb 0202, 6-02-02  położonej w Warszawie przy ul. Smoczej 27 pozostającej w  użytkowaniu wieczystym Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie, dla której Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy Mokotów X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą WA4M/00105913/4 (dalej jako Nieruchomość), 
 2. zmiany Statutu Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie, 
 3. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Izby, 
 4. głosowania nad wyborem Członków Zarządu Izby przez Delegatów, 

    w głosowaniu wybrani na Członków Zarządu Mazowieckiej Izby zostali: 
           Andrzej Żak i  Wojciech Hoduń. 
            
12. głosowania nad wyborem  Delegatów Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie na  Kongres Związku Rzemiosła Polskiego,


Delegaci w głosowaniu wybrali:

⦁ 4 Delegatów: Zygmunt Wypych, Tadeusz Kierepka, Jarosław Cetens, Zdzisław Siwiński,

⦁ 2 Zastępców Delegatów: Wojciech Hoduń,  Jadwiga Rey.

Wszyscy wybrani wybór przyjęli.

Na tym obrady XLI Zjazdu Delegatów Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie zakończono.