Organy

ZJAZD DELEGATÓW – KONGRES

 

Zjazd Delegatów Izby jest najwyższym organem Izby. Delegatami na Zjazd są wybrani członkowie organizacji zrzeszonych w Izbie. Do właściwości Zjazdu należy m.in.: uchwalanie statutu i jego zmian, wybieranie i odwoływanie Prezesa Izby, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego, wybór delegatów na Kongres Rzemiosła Polskiego a także uchwalanie rocznego planu działalności i planu finansowego Izby, rozpatrywanie sprawozdań z ich wykonanania, udzielania absolutorium Prezesowi i członkom Zarządu, rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, ustalanie zasad naliczania składek na wykonanie zadań Izby.

Zjazd zwoływany jest każdego roku. Zjazd o charakterze sprawozdawczo-wyborczym przyjmuje nazwę KONGRES i zwoływany jest  co cztery lata.


 

ZARZĄD MAZOWIECKIEJ IZBY

 

Zarząd kieruje bezpośrednio działalnością Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w zakresie określonym w statucie Izby, a także organizuje wykonanie zadań Izby poprzez podejmowanie wszelkich czynności nie zastrzeżonych w ustawie o rzemiośle oraz statucie, które należą do właściwości innych organów Izby Zarząd składa się z 8 osób: Prezesa Zarządu Izby, trzech Vice Prezesów oraz członków Zarządu. 

Biuro Zarządu

Sekretariat: (22) 838-03-51


 

KOMISJA REWIZYJNA

Komisja Rewizyjna składa się z 5 osób: Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Vice Przewodniczącego oraz członków Komisji. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy m.in.: kontrola realizowanych przez Zarząd uchwal Zjazdu, kontrola działalności Izby, a w szczególności okresowe badanie dokumentów finansowych, bilansów rocznych, wykonywanych zadań statutowych, składanie sprawozdań z działalności Komisji oraz sprawozdań finansowych na Zjazd Delegatów. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

  1. Pan Adam Kłopotowski
  2. Pan Bogdan Krawczyk
  3. Pan Dariusz Naporowski
  4. Pan Krzysztof Nitka
  5. Pan Zygmunt Wypych

 

ODWOŁAWCZY  SĄD RZEMIEŚLNICZY

Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy składa się z 3 członków wybranych przez Zjazd Delegatów. Kadencja członków Sądu trwa 4 lata.
Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy zajmuje się rozpatrywaniem odwołań od orzeczeń i postanowień sądów cechowych.

Członkowie Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości:

  1. Pani Jadwiga Rey
  2. Pan Zenon Łukaszuk
  3. Pan Piotr Smażyński