Świadectwa i dyplomy

Legalizacja dyplomów

Wydane przez izby rzemieślnicze świadectwa czeladnicze, dyplomy mistrzowskie  i zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego mają charakter państwowych dokumentów i jeśli właściciel zamierza wprowadzić je to tzw. obrotu prawnego za zagranicą - wymagają legalizacji (uwierzytelnienia).

Uprawnionymi do wydania dyplomu mistrzowskiego lub świadectwa czeladniczego są wyłącznie izby rzemieślnicze, co wynika z zapisu art.3 ust.3 ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. – (tj. Dz. U. 2018, poz. 1267 z poźn. zm.). Izby rzemieślnicze wydają świadectwa i dyplomy osobom, które złożyły stosowne egzaminy przed komisjami izb rzemieślniczych.

Na mocy ustawy o rzemiośle izby rzemieślnicze uzyskały prawo potwierdzania egzaminów kwalifikacyjnych świadectwami czeladniczymi i dyplomami mistrzowskimi oraz opatrywania ich pieczęcią z godłem Państwa.

Jest to istotna cecha dokumentu, bowiem tylko te organizacje i instytucje przeprowadzające egzaminy, mogą używać okrągłej pieczęci, które na mocy ustawy Sejmu RP uzyskały takie upoważnienie.

Świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie, na podstawie art.5 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz.U.2020.725 t.j.) są dokumentami publicznymi zaliczonymi do kategorii trzeciej, jako dokumenty mające wpływ na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i prawnego.

Wzory: świadectwa czeladniczego i dyplomu mistrzowskiego oraz tryb ich wydawania przez izby rzemieślnicze określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 89 z póżn.zm).  Rozporządzenie podjęte na podstawie delegacji zawartej w ustawie o rzemiośle i w uzgodnieniu ze Związkiem Rzemiosła Polskiego.

 

Procedura legalizacji/uwierzytelnienia świadectwa czeladniczego, dyplomu mistrzowskiego,

zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego podzielona jest na dwa etapy:

(aktualizacja sierpień 2021 r.)

 

I etap – ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO

 

Odpowiedzialny w Związku Rzemiosła Polskiego - Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej

Adres siedziby (biura ZRP):

 1. Miodowa 14, 00-246 Warszawa, tel. (48) 22 50-44-200, praca od poniedziałku do piątku w godz.8.oo-16.oo)

W Związku Rzemiosła Polskiego osoby upoważnione dokonują legalizacji/uwierzytelnienia wyłącznie dokumentów, wystawionych przez izby rzemieślnicze tj.

 • Świadectwo czeladnicze
 • Dyplom mistrzowski
 • Zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego

 

Do legalizacji należy przedstawić wyłącznie dokumenty oryginalne lub ich duplikaty.

 1. Legalizacji/uwierzytelnienia dokumentów w Związku Rzemiosła Polskiego można dokonać: w biurze ZRP lub korespondencyjnie:

1) w biurze ZRP – osobiste dostarczenie dokumentów lub przez osobę trzecią (nie wymagane są dodatkowe upoważnienia) wraz z dowodem wpłaty za legalizację - wydrukowane potwierdzenie wpłaty na konto ZRP opłaty skarbowej w wysokości 26 zł. (brak możliwości dokonania na miejscu).

W tym przypadku telefonicznie należy ustalić termin dostarczenia dokumentów: tel. (22) 5044 230 lub e-mail; zrp.@zrp.pl

2) przesłanie korespondencyjnie – przesłanie dokumentu pocztą na adres ZRP i dołączenie następujących załączników:

 • kopia przelewu wymaganych opłat (suma kwot) tj. opłata za legalizację w wysokości 26,00 zł (Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz. U. 2015 r. Nr 0, poz. 783 – Tabela II poz.5.) plus opłata za przesyłkę poleconą wg stawek ze strony: https://cennik.pocztapolska.pl/usluga,krajowy_przesylka_polecona.html (po 1 maja 2021 r. brak możliwość opłacenia przesyłki poleconej znaczkami).

Opłatę wnosi się za każdy poświadczony dokument.

 

 1. Płatność dokonywana w Polsce

Związek Rzemiosła Polskiego

 1. Miodowa 14, 00-246 Warszawa

ODDZIAŁ KORPORACYJNY WARSZAWA mBank S.A.

 1. KRÓLEWSKA 14 00-950 WARSZAWA

Nr konta: 16 1140 1010 0000 4859 7700 1001

 

 1. Płatność dokonywana z zagranicy:

Związek Rzemiosła Polskiego

Ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa 2

ODDZIAŁ KORPORACYJNY WARSZAWA mBank S.A.

 1. KRÓLEWSKA 14, 00-950 WARSZAWA

IBAN: PL 16 1140 1010 0000 4859 7700 1001

Kod Swift: BREXPLPWWA1

 

Poświadczone dokumenty odsyłane są pocztą bezpośrednio do nadawcy, także za granicę, pod warunkiem, że została dołączona zaadresowana koperta zwrotna oraz opłata za przesyłkę zwrotną przekazana na w/w konto ZRP. W innym przypadku dokument będzie oczekiwał na osobiste odebranie z biura ZRP.

Związek Rzemiosła Polskiego nie przesyła dokumentów do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 

II etap – MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH

Poświadczone przez Związek Rzemiosła Polskiego: Świadectwo czeladnicze, Dyplom mistrzowski lub Zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego przedstawia się w Referacie ds. Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który wystawia załącznik pn. „APOSTILLE”:

Adres: Referat ds. Legalizacji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 1. Krucza 38/42 00-512 Warszawa

Obsługa interesantów: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00.

tel. (48) 22 523 98 45, (48) 22 250 01 16, e-mail: legalizacja@msz.gov.pl

W MSZ legalizacji/uwierzytelnienia dokumentów (uzyskanie APOSTILE) można dokonać: osobiście lub korespondencyjnie:

1) osobiście - osobiste lub przez osobę trzecią (nie wymagane są dodatkowe upoważnienia) dostarczenie dokumentu do biura Referatu, wraz z wnioskiem o dokonanie legalizacji i uzyskanie APOSTILLE należy przedstawić wydrukowane potwierdzenie dokonania opłaty. Wysokość opłaty za wystawienie APOSTILLE wynosi 60 zł. – kraje UE (podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz. U. 2015 r. Nr 0, poz. 783 –Tabela II. poz.6). Opłatę wnosi się za każdy poświadczony dokument. Brak możliwości wniesienia opłaty na miejscu.

2) korespondencyjnie – przesłanie pocztą dokumentu na w/w adres Referatu ds. Legalizacji wraz z wnioskiem o dokonanie legalizacji i uzyskanie APOSTILLE oraz potwierdzeniem uiszczenia właściwej opłaty.

Wysokość opłaty za wystawienie APOSTILLE wynosi 60 zł. – kraje UE (podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz. U. 2015 r. Nr 0, poz. 783). Opłatę wnosi się za każdy poświadczony dokument.

 

Opłatę skarbową należy wnosić na rachunek bankowy:

Centrum Obsługi Podatnika: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Dla płatności z zagranicy:

 • SWIFT CODE: CITIPLPX,
 • IBAN: PL21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych

 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/apostille.  

Ozdobny dyplom mistrzowski

ozdobny dyplom mistrzowski

Ozdobny dyplom mistrzowski można zamówić w Zespole Oświaty.

 

Ozdobne świadectwo czeladnicze

ozdobny dyplom czeladniczy

Ozdobne świadectwo czeladnicze można zamówić w Zespole Oświaty.

 

Duplikat dyplomu mistrzowskiego / świadectwa czeladniczego

Procedura wydania przez izbę rzemieślniczą duplikatu świadectwa czeladniczego, dyplomu mistrzowskiego lub zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego

 

Podstawa Prawna wydania duplikatu świadectwa czeladniczego, dyplomu mistrzowskiego lub zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego:

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb  rzemieślniczych (Dz. U. z dnia 13 stycznia 2017 r., poz. 89 ze zm.).

Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie (par. 30, pkt. 6)

 1. Izba rzemieślnicza sporządza duplikat świadectwa czeladniczego, dyplomu mistrzowskiego lub zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego na podstawie protokołu egzaminu oraz odpowiednio księgi wieczystej i rejestru. Duplikat wystawia się na druku według wzoru obowiązującego w dacie wystawienia oryginału świadectwa czeladniczego, dyplomu mistrzowskiego albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego. Jeżeli izba nie posiada druku, duplikat wystawia się na przygotowanym przez izbę rzemieślniczą formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa czeladniczego, dyplomu mistrzowskiego albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego  Na duplikacie nie umieszcza się fotografii.

 

 1. Osoba, która utraciła oryginał świadectwa czeladniczego, dyplomu mistrzowskiego lub zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego, może wystąpić do izby rzemieślniczej, która wydała ten dokument z:

- pisemnym wnioskiem o wydanie jego duplikatu.  Wniosek może być  złożony w postaci elektronicznej (wzór w zakładce „Pliki do pobrania”).

- zwraca zniszczony dokument w przypadku wniosku o wydanie duplikatu zniszczonego świadectwa czeladniczego, dyplomu mistrzowskiego lub zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego

- przedstawi dowód opłaty za wydanie duplikatu (wysokość opłaty reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 z poź. zm. ).

 

 1. Duplikat izba rzemieślnicza wydaje za pokwitowaniem, który odbierany jest osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające pisemne upoważnienie osoby zainteresowanej. Duplikat może być przesłany drogą pocztową na wskazany we wniosku adres.

Suplement do Świadectwa Czeladniczego/Suplement do Dyplomu Mistrzowskiego - EUROPASS

Osoby, które uzyskały dyplom mistrzowski lub świadectwo czeladnicze po 1 marca 2013 r. mają możliwość uzyskania suplementu do dyplomu mistrzowskiego lub suplementu do świadectwa czeladniczego.
Suplement zawiera opis umiejętności i kompetencji potwierdzonych zdanym egzaminem wraz ze wskazaniem zawodów, które są dla niego dostępne, z zastrzeżeniem, iż prawo do ich wykonywania w poszczególnych państwach członkowskich UE może być uwarunkowane spełnieniem dodatkowych wymogów. Dokument ten wystawiany jest nieodpłatnie w języku polskim, a na życzenie również w języku angielskim. W celu uzyskania w/w dokumentu należy przesłać elektronicznie lub drogą pocztową wniosek. Wniosek do pobrania w zakładce Dokumenty do pobrania.