Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, poszukuje kandydata/kę na stanowisko : Pracownik w Zespole Oświaty Zawodowej MIRiP

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, poszukuje kandydata/kę na stanowisko : Pracownik w Zespole Oświaty Zawodowej MIRiP.

Oferujemy:

 • praca na pełny etat w godzinach 8-16,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • 3 miesięczny okres próbny,
 • miejsce wykonywania pracy: ul. Smocza 27 Warszawa,
 • możliwość nabywania doświadczeń i wdrożenie w specyfikę branży.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 10 lat doświadczenia zawodowego,
 • umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office i urządzeń biurowych,
 • mile widziana znajomość zagadnień oświatowych,
 • komunikatywność, pozytywne nastawienie na otoczenie,
 • zdolność budowania dobrych relacji,
 • dokładność oraz sumienność,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • skuteczne rozwiązywanie problemów.

 Obowiązki:

 • koordynowanie spraw związanych z organizowaniem egzaminów czeladniczych, mistrzowskich i sprawdzających,
 • udział w sesjach egzaminacyjnych czeladniczych i mistrzowskich,
 • konsultacje z rzemieślnikami w zakresie oświaty zawodowej,
 • prowadzenie usług informacyjnych i doradczych w zakresie zdobywania kwalifikacji zawodowych,
 • współpraca ze Związkiem Rzemiosła Polskiego, Izbami Rzemieślniczymi, Cechami Rzemieślniczymi i Spółdzielniami Rzemieślniczymi,
 • organizacja i realizacja działań na rzecz sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw: organizacja wydarzeń gospodarczych i kulturalnych oraz szkoleń,
 • organizacja spotkań i eventów dla środowiska rzemieślniczego,
 • realizacja zadań związanych z odznaczeniami rzemieślniczymi i resortowymi,
 • przygotowywanie sprawozdań, kierunków działania i projektów w zakresie oświaty zawodowej.

 

Miejsce składania dokumentów: 

 • na adres sekretariat@mirip.org.pl ,
 • poczta na adres ul. Smocza 27 , 01-048 Warszawa ,
 • osobiście w godzinach od 9-15 w sekretariacie MIRiP ul Smocza 27, Warszawa
 • Termin składania ofert: 31.12.2021

 

Wymagane dokumenty:

 • CV, tj. dokument zawierający informacje, o których mowa w art. 221 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), oraz zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie dany osobowych zawartych w CV w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko Pracownika w Zespole Oświaty Zawodowej MIRiP prowadzonym przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie.
 • CV, które nie zawierają zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będą rozpatrywane w procesie rekrutacji.

 

Pouczenie

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzonym postepowaniem rekrutacyjnym jest Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy prowadzi akta rejestrowe KRS: 0000122864, tel. 22 838 32 11, fax 22 838 35 53, www.mirip.org.pl, e-mail: sekretariat@mirip.org.pl, (dalej jako Izba),
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Izby jest możliwy pod nr. telefonu 502-686-978, adres e-mail: Marcin.Kramek@interia.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzeniem przez Izbę postępowania rekrutacyjnego na stanowisko „Pracownika w Zespole Oświaty Zawodowej Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie” oraz do celów związanych z zatrudnieniem osoby wyłonionej w procesie rekrutacji
 4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) i b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE z dnia 4 maja 2016 r., L 119 – dalej jako RODO) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000  zpóźn. zm. – dalej jako Ustawa).  .
 5. Podstawą prawną dla żądania podania danych osobowych są przepisy art. 221 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). Dobrowolne podanie innych danych w tym danych o których mowa w art. 9 RODO jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie w zakresie opisanym w niniejszym pouczeniu
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji a w przypadku zatrudnienia – również przez okres zatrudnienia oraz po jego ustaniu w zakresie przewidzianym obowiązującymi przepisami. 
 7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00, Infolinia: 606-950-000, czynna w dni robocze od: 10.00 – 13.00, uodo.gov.pl,
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
  • Prawo do uzyskania informacji o tym czy dane są przetwarzane oraz prawo dostępu do przetwarzanych danych,
  • Prawo do uzyskania bezpłatnej kopii przetwarzanych danych osobowych,
  • Prawo do żądania sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  • Prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeśli dalsze ich przetwarzanie nie jest niezbędne. Prawo to nie przysługuje jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
  • Prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 Rozporządzenia,
  • Prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe,
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

Wstecz