Posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju

 

5.12.2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju poświęcone debacie o perspektywach polskiej przedsiębiorczości na lata 2024 – 2027. Na posiedzeniu Komisji Gospodarki i Rozwoju uczestniczył 33 osobowy skład Komisji Gospodarki i Rozwoju, Marszałek Sejmu Szymon Hołownia, organizacje skupiających pracodawców i konsumentów i przedstawiciele 9 instytucji wchodzących w skład Członków Rady Przedsiębiorców takich jak:

ZWIĄZEK LIDERÓW SEKTORA USŁUG BIZNESOWYCH, Pan Łukasz Bernatowicz Prezes Związku Pracodawców BUSINESS CENTRE CLUB, Pan Arkadiusz Pączka, Wiceprezes FEDERACJi PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH, KONFEDERACJA LEWIATAN, Pan Marek Kłoczko Dyrektor Generalny KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA, POLSKA RADA BIZNESU, Pan Jacek Cieplak Wiceprezes Zarządu PRACODAWCY RP, ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH i Pan Zdzisław Siwiński Wiceprezes ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO( prezes Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorcości  Warszawie)

Tytułem wprowadzenia wspomniana Rada Przedsiębiorców  na pierwszym posiedzeniu po tegorocznych październikowych wyborach przygotowała dwa dokumenty do Prezydenta RP, 1) apel o jak najszybsze powołanie nowego Rządu 2) 20 postulatów od przedsiębiorców do nowo powstałego Rządu. Efektem tego było zaproszenie przedstawicieli Rady na wspomniane posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju Rada delegowała wśród swoich przedstawicieli obecnych na posiedzeniu Komisji Gospodarki i Rozwoju 9 tematów nurtujących polskich przedsiębiorców do których należą:

1)    Władza przyjazna Przedsiębiorcom,

2)    Dialog Społeczny,

3)    Rzetelna legislacja,

4)    Odpowiedzialna  i dalekowzroczna polityka gospodarcza ,

5)    Polityk migracyjna,

6)    Inwestycje i innowacje,

7)    Swoboda działalności gospodarczej w ramach regulacji po pierwsze Konkurencyjność

8)    Dzietność (kryzys demograficzny)

9)    Nowoczesna polityka energetyczna.

Wiceprezes ZRP Pan Zdzisław Siwiński na początku wypowiedzi podkreślił, iż jest zadowolony z uczestniczenia w debacie przedstawicieli wszystkich organizacji członkowskich wchodzących w skład Rady Przedsiębiorców. W imieniu ZRP Pan Zdzisław Siwiński omawiał  temat  innowacyjność i inwestycje MŚP.  na przestrzeni minionych lat. Występując przed Komisją prezes Siwiński koncentrował się na konieczności tworzenia warunków sprzyjających przeznaczaniu przez właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw większej części przychodu generowanego przez ich firmy na inwestycje, oraz na potrzebie  stabilności i przewidywalności prawa. Stwierdzając, że gospodarka jest warta tyle ile jej inwestycje. Prezes Siwiński podkreślił, że dla podejmowania inwestycji potrzebne jest zaufanie do państwa i stabilność prawa, przy czym przedsiębiorcy muszą być przekonani, że inwestycje w ich firmy będą się szybko zwracać.

Zaznaczył również, że aby zachęcić do inwestowania koszty inwestycji powinno się zaliczać do kosztów prowadzenia działalności w chwili ich poniesienia. Korzyścią dla Państwa byłoby pobudzenie wywołanej inwestycjami koniunktury, przy czym chwilowy wzrost kosztów z tego powodu w krótkim czasie przełożyłby się na wzrost przychodów, zysków i podatków płaconych przez przedsiębiorcę.

Taka inwestycja jest neutralna dla budżetu. Faktura która jest dla inwestora kosztem jest dla sprzedawcy-wykonawcy przychodem. Dodatkowo niekorzystnym jest sytuacja w której kupując maszynę amortyzuje się ją przez kilkanaście lat, gdy nabywając tą samo urządzenie w leasingu amortyzacja trwa 2,5- 3 lata, przy czym koszt leasingu to 108-109% inwestycji, a lokata dla firm w banku to 0,5%. Tak więc przedsiębiorcy dysponujący własnym kapitałem zmuszeni są do włączeniu w inwestycję bank.

Małe i średnie przedsiębiorstwa powinny mieć wsparcie w strukturach  samorządowych i państwowych, polegające na:  

– uproszczeniu i określeniu czytelnych procedur w zakresie pozwoleń na budowę, zgód środowiskowych, odbiorów technicznych;

– ustabilizowaniu podatków od nieruchomości (obniżenie stawek podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców);

– zacieśnieniu współpracy między organizacjami samorządowymi i MŚP celem wsparcia procesów inwestycyjnych;

– przyznawaniu ulg podatkowych, zwolnień fiskalnych w stosunku do firm inwestujących na rynkach lokalnych aktywizujących zawodowo mieszkańców.

W podsumowaniu prezes Siwiński stwierdził, że przedsiębiorcy prowadzący małe i średnie firmy, w tym reprezentowane przez Związek Rzemiosła Polskiego firmy rzemieślnicze, oczekują docenienia przez władze wyłonione w wyborach 15 października b.r. roli „MiŚP”, będących solą gospodarki, i stworzenia warunków prowadzenia działalności gospodarczej sprzyjających ponownemu wskrzeszeniu ducha przedsiębiorczości.

Spotkanie było bardzo dobrze przyjęte przez obydwie strony. W efekcie tego każdy przemawiający ma przygotować dla Komisji Gospodarki i Rozwoju na piśmie swoje wystąpienie razem z uzasadnieniem postulatów. Kompletowanie materiałów z wystąpień przez zabierających głos podczas posiedzenia Komisji ma się zakończyć wciągu  10 dni.

 

Całość posiedzenia znajduje się pod linkiem:

https://www.sejm.gov.pl/sejm10.nsf/transmisje.xsp?unid=4A91BEEE7DDBC7B2C1258A7600489F6F#

Wstecz