Egzamin czeladniczy

Egzamin czeladniczy

Egzamin czeladniczy

Warunki dopuszczenia do egzaminu

Warunki dopuszczenia do egzaminu czeladniczego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych   przez     komisje   egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2017 r., poz. 89), z późn. zm. którego § 5 brzmi:

 
Do egzaminu czeladniczego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków: 

 1. ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika jako młodociany pracownik oraz dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w szkole lub w formach pozaszkolnych;

  1a) jest uczniem klasy III branżowej szkoły I stopnia, w której realizuje dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników, oraz młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu nauki zawodu u rzemieślnika;
 2. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, dotyczące umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin;
 3. jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, o której mowa w art. 53c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 4. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
 5. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin;
 6. posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin oraz co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
 7. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub certyfikat kwalifikacji zawodowej, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie lub certyfikatu kwalifikacji zawodowej.

 

 

Wymagane dokumenty do egzaminu czeladniczego

 

Młodociani pracownicy

 

 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego – wniosek w zakładce „Pliki do pobrania”
 2. Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, lub ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do egzaminu lub oświadczenie mistrza szkolącego o przygotowaniu teoretycznym kandydata do egzaminu;
 1. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem ukończenia nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę i potwierdzonym przez Cech (jeżeli pracodawca jest członkiem cechu);
 2. W przypadku zaliczenia nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz z świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole - zaświadczenie o okresie nauki zawodu;
 3. Dowód opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej wyłącznie na rachunek bankowy Izby;
 4. Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny).

 

Koszty egzaminu w pierwszym wyznaczonym terminie pokrywa pracodawca.

 

Uwaga!

Laureaci sześciu pierwszych miejsc olimpiad i turniejów o zasięgu ogólnopolskim, obejmujących problematykę danego zawodu, organizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także konkursów zawodowych organizowanych przez stowarzyszenia zawodowe, samorządy gospodarcze i inne organizacje gospodarcze, których regulamin i program został zatwierdzony przez Związek Rzemiosła Polskiego mogą być zwolnieni ze zdawania jednego z etapów egzaminu czeladniczego.

 

Osoby zainteresowane w/w zwolnieniem zobowiązane są w dniu składania kompletu dokumentów do egzaminu czeladniczego dołączyć dyplom bądź zaświadczenie potwierdzające zajęcie miejsc od 1 do 6 w wybranym konkursie, olimpiadzie lub turnieju.

 

Kandydaci z wolnego naboru:

 1. Dokument(y) potwierdzający(e) wymagany okres wykonywania zawodu. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej dodatkowo dokument wskazujący NIP lub REGON w celu wpisania do CEIDG informacji o uzyskanym świadectwie czeladniczym. Okres wykonywania zawodu można udokumentować zaświadczeniem o zatrudnieniu, świadectwami pracy lub wypisem z ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku, gdy składane dokumenty nie potwierdzają jednoznacznie wykonywania zawodu należy złożyć oświadczenie potwierdzające wymagany okres wykonywania zawodu;
 2. Świadectwo ukończenia szkoły;
 3. Zaświadczenie ukończenia przygotowania zawodowego dorosłych;
 4. Tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym osoba zdaje egzamin;
 5. Świadectwo uzyskania co najmniej jednej kwalifikacji w zawodzie, w którym osoba zdaje egzamin lub zaświadczenie zdania egzaminu sprawdzającego po ukończeniu przygotowania  zawodowego dorosłych.

Należy przedstawić oryginały dokumentów wraz z kopiami w celu ich uwierzytelnienia przez MIRiP. 

 

Przebieg egzaminu

Egzamin czeladniczy składa się z dwóch etapów: praktycznego i teoretycznego.

Etap praktyczny odbywa się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych.

Czas trwania etapu praktycznego egzaminu czeladniczego nie może być krótszy niż 120 minut i nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych   Dz. U. z 13 stycznia 2017 r., poz. 89, par. 13.1)


Etap teoretyczny egzaminu odbywa się w siedzibie Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie.

Część pisemna  polega na rozwiązaniu testu. Kandydat udziela odpowiedzi na pytania z następujących tematów:

 • rachunkowość zawodowa,
 • dokumentacja działalności gospodarczej,
 • rysunek zawodowy,
 • przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • podstawowe zasady ochrony środowiska,
 • podstawowe przepisy prawa pracy,
 • podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem.

Zdający na każdy wyżej wymieniony temat udziela odpowiedzi na 7 pytań. Każde pytanie zawiera trzy propozycje odpowiedzi, z  których tylko jedna jest prawidłowa.

Czas trwania części pisemnej nie może być krótszy niż 45 minut i nie może być dłuższy niż 210 minut.

Część ustna egzaminu polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z  następujących tematów:

 • technologia,
 • maszynoznawstwo,
 • materiałoznawstwo.

Każdy zestaw pytań ustnych składa się z  3 oddzielnych zestawów obejmujących po 3 pytania z każdego tematu.

Czas trwania części ustnej nie może być dłuższy niż 30 minut.

Komisja egzaminacyjna sporządza protokół z egzaminu, a na podstawie uzyskanych ocen z części praktycznej i teoretycznej egzaminu ustala ocenę końcową. Przewodniczący komisji ogłasza wyniki egzaminu.

Osoby, które zdały egzamin otrzymują świadectwo czeladnicze w terminie do miesiąca od dnia zdania egzaminu. 

Osoby, które otrzymały ocenę niedostateczną mają prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego obejmującego tylko ten temat lub tematy, albo to zadanie lub zadania, z których otrzymał ocenę niedostateczną.