Egzamin sprawdzający dla młodocianych

Egzamin dla osób młodocianych

Warunki dopuszczenia do egzaminu

Warunki dopuszczenia do egzaminu sprawdzającego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 września 2013 r. w sprawie egzaminów sprawdzających przeprowadzanych po zakończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Do egzaminu sprawdzającego dopuszczani są młodociani pracownicy po zakończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Do egzaminu sprawdzającego Izba dopuszcza osobę, która ukończyła przyuczenie do wykonywania określonej pracy u rzemieślnika i złoży następujące dokumenty:

  • Wniosek o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego – wniosek w zakładce „Pliki do pobrania”;
  • Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy;
  • Zaświadczenie pracodawcy potwierdzające ukończenie przyuczenia z podaniem czasokresu oraz zakresu przyuczenia i potwierdzone przez cech;
  • Dowód opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej na rachunek bankowy Izby

Przebieg egzaminu

Egzamin sprawdzający składa się z dwóch części: praktycznej w postaci wykonania zadania praktycznego i części teoretycznej polegającej na udzieleniu ustnej odpowiedzi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i teorii zawodowej związanych z wykonywaniem prac, których dotyczyło przyuczenie.

Czas trwania części praktycznej egzaminu nie może być dłuższy niż 3 godziny. Etap praktyczny odbywa się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych.

Osoba, która zdała egzamin sprawdzający otrzymuje zaświadczenie o zdaniu egzaminu w terminie do miesiąca od dnia  zdania egzaminu.