Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy. Wnioski o dofinansowanie w wysokości do 300 tysięcy złotych można składać od 17 kwietnia.

W ramach konkursu dofinansowanie otrzymają projekty dotyczące: poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi, oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

 

 

Czyli następujących obszarach:

- na bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy,

- na urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym,

- na oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym, ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną,

- na urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze,

- na urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza,

-na sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości i innych strefach pracy,

- na sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;

- na sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;

- na środki ochrony indywidualnej.

 

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 80 % szacowanej wartości projektu. Przedsiębiorca może ubiegać się nawet o 300 000zł na działania inwestycyjno-doradcze. Wnioski można składać od 17 kwietnia do 18 maja 2023 r.

 

Do konkursu może przystąpić każdy płatnik składek, który nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne i nie zalega z opłacaniem podatków oraz nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem. Nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;

 

Pełna dokumentacja konkursu jest dostępna na stronie ZUS https://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-202301

Wstecz

baner toplayer
baner z nowym numerem konta