Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłasza konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2025 r. (Konkurs nr 2024.01).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłasza konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2025 r. (Konkurs nr 2024.01).

Termin składania wniosków o dofinansowanie: 26 lutego 2024 r. – 27 marca 2024 r.

Konkurs jest ogłaszany w ramach Programu dofinansowania płatników składek.

Celem Konkursu jest wybór projektów, które dotyczyć będą:

·         poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,

·         zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi,

·         zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 80% szacowanej wartości projektu.

Maksymalne dopuszczalne kwoty dofinansowania projektu wynoszą:

1) dla działań inwestycyjnych – 299 000,00 zł,

2) dla działań inwestycyjno-doradczych – 300 000,00 zł, w tym:

− 299 000,00 zł na działania inwestycyjne,

− 1 000,00 zł dla działań doradczych.

W załączeniu KATALOG DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH I DORADCZYCH

Przedmiot dofinansowania

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

·         bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;

·         urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;

·         oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;

·         ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;

·         urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;

·         sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;

·         sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;

·         sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;

·         środki ochrony indywidualnej.

Warunki udziału w konkursie

Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki:

·         nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;

·         nie zalega z opłacaniem podatków;

·         nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;

·         nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;

·         nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

 

Pełna dokumentacja konkursu jest dostępna na stronie ZUS https://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-202401

 

Firmy zainteresowane zapraszam do konsultacji

Arkadiusz Paciorek

e-mail: arkadiusz.paciorek@fund.org.pl

Wstecz