2022

Wyniki egzaminów czeladniczych 2022 r.

ZESPÓŁ OŚWIATY ZAWODOWEJ
Interesanci obsługiwani są w godzinach 8.30-15.30

tel.: 22 838 56 73
e-mail: oswiata@mirip.org.pl

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie informuje, że świadectwa czeladnicze należy odbierać po 30 września 2022 r.:

  • osobiście w siedzibie MIRIP przy ul. Smoczej 26 w Warszawie, pokój 113 w godz. 8.30 - 15.30 lub
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej i w tym przypadku należy:
    1. podać adres do wysyłki świadectwa drogą elektroniczną na e-mail: oswiata@mirip.org.pl,
    2. wnieść opłatę w wysokości 20 zł (zgodnie z uchwałą nr XXXIV/2/2016 Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie z dnia 13 stycznia 2016 r.)

na rachunek MIRiP: 90 1240 1066 1111 0000 0006 1867,  gdzie w tytule operacji należy podać imię i nazwisko ucznia, zawód oraz dopisać „opłata za wysłanie dyplomu czeladniczego”.

 

Informacja dotycząca legalizacji świadectw (w przypadku wykorzystania ich poza granicami Polski), wydania świadectwa ozdobnego oraz wydania suplementu EUROPASS dostępna jest na stronie:  https://mirip.org.pl/1713,swiadectwa-i-dyplomy.

Wnioski o wydanie wyżej wymienionych dokumentów dostępne są na stronie: https://mirip.org.pl/1715,dokumenty-do-pobrania.

 

EGZAMIN POPRAWKOWY

Zdający, który otrzymał ocenę niedostateczną z egzaminu może przystąpić do egzaminu poprawkowego nie wcześniej niż miesiąc od dnia ogłoszenia wyników końcowych egzaminu.

Wnioski o egzamin poprawkowy należy składać po odczytaniu oceny z egzaminu i wniesieniu opłaty za egzamin poprawkowy w wysokości 380,35 zł na rachunek bankowy MIRIP, a następnie oczekiwać na wyznaczenie terminu egzaminu poprawkowego – powiadomienie o terminie egzaminu poprawkowego zostanie przesłane listem poleconym.

Na wniosek zdajacego egzamin poprawkowy może obejmować cały etap albo odpowiednio część etapu, z której zdający otrzymał ocenę niedostateczną.

 

Wyniki egzaminów czeladniczych 2022 r.

Oceny w stopniach według następującej skali (rozporządzenie MEN z 10.01.2017, Dz.U. z 13.01.2017,poz. 89) :

stopień celujący - 6;

stopień bardzo dobry - 5;

stopień dobry - 4;

stopień dostateczny - 3;

stopień niedostateczny - 2;

 

Zawód:

KUCHARZ

Data egzaminu teoretycznego: 29.03.2022 r.

Numer ewidencyjny

Ocena etapu praktycznego

Ocena etapu teoretycznego

Ocena końcowa egzaminu czeladniczego

Część ustna

Część pisemna

Ocena końcowa etapu teoretycznego

37

4

5

3

4

Dobry

47

5

4

4

4

Dobry

61

5

4

4

4

Dobry

68

4

4

3

4

Dobry

69

5

4

5

5

Bardzo Dobry

70

4

3

3

3

Dostateczny

222

4

3

3

3

Dostateczny

223

4

3

4

3

Dostateczny

224

4

3

3

3

Dostateczny

             

 

 

Zawód:

FRYZJER

Data egzaminu teoretycznego: 31.03.2022 r.

Numer ewidencyjny

Ocena etapu praktycznego

Ocena etapu teoretycznego

Ocena końcowa egzaminu czeladniczego

Część ustna

Część pisemna

Ocena końcowa etapu teoretycznego

5

3

4

5

4

Dostateczny

6

3

5

4

5

Dobry

7

4

4

4

4

Dobry

10

3

4

4

4

Dostateczny

11

3

3

3

3

Dostateczny

26

3

5

4

5

Dobry

34

3

4

4

4

Dostateczny

35

4

4

4

4

Dobry

89

5

5

3

4

Bardzo Dobry

90

5

5

3

4

Bardzo Dobry

103

3

4

4

4

Dostateczny

123

4

4

3

4

Dobry

124

3

5

4

5

Dobry

125

5

5

4

5

Bardzo Dobry

129

4

5

4

5

Dobry

             

 

 

 

Zawód:

KUCHARZ

Data egzaminu teoretycznego: 12.04.2022 r.

Numer ewidencyjny

Ocena etapu praktycznego

Ocena etapu teoretycznego

Ocena końcowa egzaminu czeladniczego

Część ustna

Część pisemna

Ocena końcowa etapu teoretycznego

66

4

3

4

3

Dostateczny

67

4

3

3

3

Dostateczny

237

5

5

5

5

Bardzo Dobry

238

4

5

3

4

Dobry

240

5

5

4

5

Bardzo Dobry

247

4

4

3

4

Dobry

248

4

4

3

4

Dobry

249

4

4

4

4

Dobry

250

5

3

3

3

Dobry

251

4

4

4

4

Dobry

252

4

4

4

4

Dobry

253

5

5

4

5

Bardzo Dobry

             

 

 

 

Zawód:

DEKARZ

Data egzaminu teoretycznego: 22.04.2022 r.

Numer ewidencyjny

Ocena etapu praktycznego

Ocena etapu teoretycznego

Ocena końcowa egzaminu czeladniczego

Część ustna

Część pisemna

Ocena końcowa etapu teoretycznego

259

5

3

4

3

Dobry

             

 

 

 

 

Zawód:

KUCHARZ

Data egzaminu teoretycznego: 26.04.2022 r.

Numer ewidencyjny

Ocena etapu praktycznego

Ocena etapu teoretycznego

Ocena końcowa egzaminu czeladniczego

Część ustna

Część pisemna

Ocena końcowa etapu teoretycznego

48

5

3

4

3

Dobry

54

5

5

4

5

Bardzo dobry

64

5

3

3

3

Dobry

65

5

4

3

4

Bardzo dobry

72

5

4

3

4

Bardzo dobry

73

5

4

4

4

Bardzo dobry

74

5

4

4

4

Bardzo dobry

112

4

4

4

4

Dobry

113

4

4

4

4

Dobry

218

5

4

3

4

Bardzo dobry

219

4

5

3

4

Dobry

220

5

3

4

3

Dobry

221

4

4

4

4

Dobry

232

4

4

4

4

Dobry

258

4

4

4

4

Dobry

             

 

 

 

 

 

Zawód:

FRYZJER

Data egzaminu teoretycznego: 28.04.2022 r.

Numer ewidencyjny

Ocena etapu praktycznego

Ocena etapu teoretycznego

Ocena końcowa egzaminu czeladniczego

Część ustna

Część pisemna

Ocena końcowa etapu teoretycznego

142

4

5

5

5

Dobry

171

4

4

4

4

Dobry

181

4

3

4

3

Dobry

182

nb.

nb.

nb.

nb.

Nieobecny

184

4

3

4

3

Dobry

196

5

3

4

3

Dobry

197

4

5

5

5

Bardzo dobry

200

4

5

4

5

Dobry

201

3

3

4

3

Dostateczny

202

2

4

4

4

Niedostateczny

203

3

4

4

4

Dostateczny

204

4

4

5

4

Dobry

206

2

3

4

3

Niedostateczny

208

5

5

4

5

Bardzo dobry

210

5

5

4

5

Bardzo dobry

211

2

4

4

4

Niedostateczny

213

2

3

4

3

Niedostateczny

             

 

 

 

 

Zawód:

CUKIERNIK

Data egzaminu teoretycznego: 10.05.2022 r.

Numer ewidencyjny

Ocena etapu praktycznego

Ocena etapu teoretycznego

Ocena końcowa egzaminu czeladniczego

Część ustna

Część pisemna

Ocena końcowa etapu teoretycznego

148

5

5

5

5

Bardzo dobry

159

3

3

4

3

Dostateczny

162

3

3

3

3

Dostateczny

165

2

3

4

3

Niedostateczny

167

4

3

3

3

Dobry

168

4

4

4

4

Dobry

193

2

3

3

3

Niedostateczny

             

 

 

Zawód:

CUKIERNIK

Data egzaminu teoretycznego: 16.05.2022 r.

Numer ewidencyjny

Ocena etapu praktycznego

Ocena etapu teoretycznego

Ocena końcowa egzaminu czeladniczego

Część ustna

Część pisemna

Ocena końcowa etapu teoretycznego

144

2

3

3

3

Niedostateczny

147

2

2

4

2

Niedostateczny

149

3

2

4

2

Niedostateczny

155

3

2

4

2

Niedostateczny

156

3

3

4

3

Dostateczny

157

3

2

4

2

Niedostateczny

160

3

3

4

3

Dostateczny

187

4

4

4

4

Dobry

192

3

3

4

3

Dostateczny

             

 

 

 

 

Zawód:

FRYZJER

Data egzaminu teoretycznego: 17.05.2022 r.

Numer ewidencyjny

Ocena etapu praktycznego

Ocena etapu teoretycznego

Ocena końcowa egzaminu czeladniczego

Część ustna

Część pisemna

Ocena końcowa etapu teoretycznego

3

2

4

4

4

Niedostateczny

97

4

4

4

4

Dobry

98

5

3

3

3

Dobry

100

5

4

4

4

Bardzo dobry

116

3

4

4

4

Dostateczny

118

5

5

4

5

Bardzo dobry

119

5

5

4

5

Bardzo dobry

120

5

5

4

5

Bardzo dobry

121

4

5

4

5

Dobry

194

5

5

4

5

Bardzo dobry

195

4

4

4

4

Dobry

226

4

5

4

5

Dobry

228

2

5

4

5

Niedostateczny

230

2

4

4

4

Niedostateczny

233

5

4

3

4

Dobry

235

4

3

4

3

Dobry

236

4

3

4

3

Dostateczny

243

4

3

4

3

Dobry

             

 

Zawód:

CUKIERNIK

Data egzaminu teoretycznego: 24.05.2022

Numer ewidencyjny

Ocena etapu praktycznego

Ocena etapu teoretycznego

Ocena końcowa egzaminu czeladniczego

Część ustna

Część pisemna

Ocena końcowa etapu teoretycznego

31

4

3

4

3

Dobry

32

2

2

4

2

Niedostateczny

145

2

2

4

2

Niedostateczny

151

4

4

5

4

Dobry

152

4

4

4

4

Dobry

146

2

2

3

2

Niedostateczny

153

2

3

3

3

Niedostateczny

166

3

4

4

4

Dostateczny

161

3

3

3

3

Dostateczny

150

4

4

4

4

Dobry

             

 

 

 

Zawód:

STOLARZ

Data egzaminu teoretycznego: 25.05.2022

Numer ewidencyjny

Ocena etapu praktycznego

Ocena etapu teoretycznego

Ocena końcowa egzaminu czeladniczego

Część ustna

Część pisemna

Ocena końcowa etapu teoretycznego

60

5

3

3

3

Dobry

87

4

3

4

3

Dobry

177

3

3

4

3

Dostateczny

178

5

3

4

3

Dobry

179

4

3

4

3

Dobry

180

4

3

4

3

Dobry

267

3

3

4

3

Dostateczny

             

 

 

 

 

 

Zawód:

BLACHARZ SAMOCHODOWY

Data egzaminu teoretycznego: 26.05.2022

Numer ewidencyjny

Ocena etapu praktycznego

Ocena etapu teoretycznego

Ocena końcowa egzaminu czeladniczego

Część ustna

Część pisemna

Ocena końcowa etapu teoretycznego

50

3

3

4

3

Dostateczny

95

3

3

3

3

Dostateczny

114

4

3

3

3

Dobry

             

 

 

 

 

Zawód:

LAKIERNIK SAMOCHODOWY

Data egzaminu teoretycznego: 26.05.2022

Numer ewidencyjny

Ocena etapu praktycznego

Ocena etapu teoretycznego

Ocena końcowa egzaminu czeladniczego

Część ustna

Część pisemna

Ocena końcowa etapu teoretycznego

51

5

4

5

4

Bardzo dobry

214

4

5

4

5

Dobry

239

4

4

4

4

Dobry

241

4

3

4

3

Dobry

274

5

5

5

5

Bardzo dobry

             

 

 

 

 

Zawód:

PIEKARZ

Data egzaminu teoretycznego: 27.05.2022

Numer ewidencyjny

Ocena etapu praktycznego

Ocena etapu teoretycznego

Ocena końcowa egzaminu czeladniczego

Część ustna

Część pisemna

Ocena końcowa etapu teoretycznego

16

3

4

5

4

Dostateczny

17

4

4

5

4

Dobry

18

4

4

4

4

Dobry

19

5

5

5

5

Bardzo dobry

80

2

3

3

3

Niedostateczny

117

5

4

4

4

Bardzo dobry

126

5

4

5

4

Bardzo dobry

143

4

3

4

3

Dobry

186

4

4

5

4

Dobry

215

4

4

5

4

Dobry

             

 

 

 

Zawód:

CUKIERNIK

Data egzaminu teoretycznego: 30.05.2022

Numer ewidencyjny

Ocena etapu praktycznego

Ocena etapu teoretycznego

Ocena końcowa egzaminu czeladniczego

Część ustna

Część pisemna

Ocena końcowa etapu teoretycznego

15

3

2

3

2

Niedostateczny

20

4

4

4

4

Dobry

30

4

4

3

4

Dobry

33

3

2

3

2

Niedostateczny

158

3

3

3

3

Dostateczny

163

3

3

3

3

Dostateczny

164

3

3

4

3

Dostateczny

169

2

2

2

2

Niedostateczny

207

3

3

4

3

Dostateczny

209

3

3

3

3

Dostateczny

225

2

4

3

3

Niedostateczny

227

2

4

3

3

Niedostateczny

             

 

 

 

 

Zawód:

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Data egzaminu teoretycznego: 31.05.2022

Numer ewidencyjny

Ocena etapu praktycznego

Ocena etapu teoretycznego

Ocena końcowa egzaminu czeladniczego

Część ustna

Część pisemna

Ocena końcowa etapu teoretycznego

28

3

3

3

3

Dostateczny

29

3

3

4

3

Dostateczny

36

5

4

4

4

Bardzo dobry

38

6

4

4

4

Bardzo dobry

42

4

3

4

3

Dobry

45

4

4

3

4

Dobry

62

5

4

4

4

Bardzo dobry

75

5

4

4

4

Bardzo dobry

78

5

5

4

5

Bardzo dobry

82

3

4

4

4

Dostateczny

88

5

3

4

3

Dobry

91

4

3

3

3

Dobry

92

4

3

5

4

Dobry

93

5

4

3

4

Bardzo dobry

96

5

4

4

4

Bardzo dobry

127

4

3

5

4

Dobry

128

3

3

3

3

Dostateczny

132

5

4

4

4

Bardzo dobry

133

5

4

4

3

Bardzo dobry

136

5

4

4

4

Bardzo dobry

             

 

 

Zawód:

ELEKTRYK

Data egzaminu teoretycznego: 01.06.2022

Numer ewidencyjny

Ocena etapu praktycznego

Ocena etapu teoretycznego

Ocena końcowa egzaminu czeladniczego

Część ustna

Część pisemna

Ocena końcowa etapu teoretycznego

53

4

3

3

3

Dobry

173

4

3

4

3

Dobry

174

3

3

4

3

Dostateczny

175

4

4

4

4

Dobry

185

4

3

4

3

Dobry

190

4

3

5

4

Dobry

191

4

3

3

3

Dobry

198

4

2

4

2

Niedostateczny

199

4

3

4

3

Dobry

205

4

3

4

3

Dostateczny

216

4

3

4

3

Dobry

217

4

3

3

3

Dobry

242

4

2

4

2

Niedostateczny

245

4

4

4

4

Dobry

270

3

2

3

2

Niedostateczny

271

3

3

3

3

Dostateczny

272

3

3

4

3

Dostateczny

             

 

 

Zawód:

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Data egzaminu teoretycznego: 02.06.2022

Numer ewidencyjny

Ocena etapu praktycznego

Ocena etapu teoretycznego

Ocena końcowa egzaminu czeladniczego

Część ustna

Część pisemna

Ocena końcowa etapu teoretycznego

49

4

4

3

4

Dobry

63

5

5

4

5

Bardzo dobry

76

5

3

4

3

Dobry

79

5

6

4

5

Bardzo dobry

86

3

3

3

3

Dostateczny

101

5

3

3

3

Dobry

104

5

4

4

4

Bardzo dobry

105

4

5

4

5

Dobry

107

4

4

3

4

Dobry

108

4

3

3

3

Dobry

109

4

4

3

4

Dobry

110

6

5

3

4

Bardzo dobry

111

4

3

4

3

Dobry

115

5

3

4

3

Dobry

122

5

5

3

4

Bardzo dobry

130

5

4

4

4

Bardzo dobry

131

5

4

3

4

Bardzo dobry

134

5

5

4

5

Bardzo dobry

135

4

4

4

4

Dobry

139

5

4

4

4

Bardzo dobry

             

 

 

 

 

Zawód:

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Data egzaminu teoretycznego: 03.06.2022

Numer ewidencyjny

Ocena etapu praktycznego

Ocena etapu teoretycznego

Ocena końcowa egzaminu czeladniczego

Część ustna

Część pisemna

Ocena końcowa etapu teoretycznego

172

6

3

3

3

Dobry

106

6

4

4

4

Bardzo dobry

283

3

3

3

3

Dostateczny

             

 

 

 

 

Zawód:

MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

Data egzaminu teoretycznego: 06.06.2022

Numer ewidencyjny

Ocena etapu praktycznego

Ocena etapu teoretycznego

Ocena końcowa egzaminu czeladniczego

Część ustna

Część pisemna

Ocena końcowa etapu teoretycznego

43

5

5

4

5

Bardzo dobry

77

5

3

4

3

Dobry

             

 

 

 

 

Zawód:

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Data egzaminu teoretycznego: 07.06.2022

Numer ewidencyjny

Ocena etapu praktycznego

Ocena etapu teoretycznego

Ocena końcowa egzaminu czeladniczego

Część ustna

Część pisemna

Ocena końcowa etapu teoretycznego

46

5

3

3

3

Dobry

52

5

4

3

4

Bardzo dobry

55

5

3

3

3

Dobry

94

4

3

4

3

Dobry

138

5

4

4

4

Bardzo dobry

140

3

3

4

3

Dostateczny

188

4

5

3

4

Dobry

189

3

4

3

4

Dostateczny

246

3

3

3

3

Dostateczny

256

3

4

4

4

Dostateczny

279

4

3

3

3

Dobry

280

4

3

3

3

Dobry

284

5

3

4

3

Dobry

285

6

6

4

5

Celujący

             

 

 

 

 

Zawód:

ELEKTRYK

Data egzaminu teoretycznego: 08.06.2022

Numer ewidencyjny

Ocena etapu praktycznego

Ocena etapu teoretycznego

Ocena końcowa egzaminu czeladniczego

Część ustna

Część pisemna

Ocena końcowa etapu teoretycznego

39

4

3

3

3

Dobry

40

3

2

4

2

Niedostateczny

41

4

2

4

2

Niedostateczny

44

4

3

4

3

Dobry

84

4

3

3

3

Dobry

85

4

3

3

3

Dobry

231

4

3

4

3

Dobry

268

4

3

3

3

Dobry

269

4

3

4

3

Dobry

             

 

Zawód:

FRYZJER

Data egzaminu teoretycznego: 09.06.2022 r.

Numer ewidencyjny

Ocena etapu praktycznego

Ocena etapu teoretycznego

Ocena końcowa egzaminu czeladniczego

Część ustna

Część pisemna

Ocena końcowa etapu teoretycznego

4

2

4

4

4

Niedostateczny

8

3

4

4

4

Dostateczny

9

4

4

4

4

Dobry

12

3

4

3

4

Dostateczny

13

5

4

5

4

Bardzo Dobry

14

4

4

3

4

Dobry

21

3

3

3

3

Dostateczny

56

3

5

4

5

Dobry

58

3

5

4

5

Dobry

59

3

3

3

3

Dostateczny

71

3

3

3

3

Dostateczny

81

2

3

4

3

Niedostateczny

99

3

4

4

4

Dostateczny

176

4

4

4

4

Dobry

183

4

5

3

4

Dobry

234

4

5

4

5

Dobry

254

4

3

4

3

Dobry

276

4

4

4

4

Dobry

 

 

Zawód:

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Data egzaminu teoretycznego: 28.07.2022

Numer ewidencyjny

Ocena etapu praktycznego

Ocena etapu teoretycznego

Ocena końcowa egzaminu czeladniczego

Część ustna

Część pisemna

Ocena końcowa etapu teoretycznego

291

6

4

4

4

Bardzo dobry