Informacja o pozbawieniu prawa głosu

Zarząd Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości zawiadamia, iż składki członkowskie za rok 2021 winny być wpłacane na rachunek bankowy Izby do 31 stycznia 2022 w kwocie

400 PLN (czterysta złotych polskich) za każdego z delegatów. Zgodnie z zapisem § 2 ust 2 Uchwały Nr 8/13 XXXIII Zjazdu Delegatów Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości z dnia 6 czerwca 2013 r.,

wpłata składki po terminie powoduje utratę prawa głosu dla delegata.

 

Zgodnie z Uchwała nr XLI/14/22 Zarządu Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie z dnia 22 marca 2022 r., ustala się dzień  4 kwietnia 2022 r., jako ostateczny termin zapłaty składki członkowskiej przez członków MIRiP.

 

Wobec braku wpłaty w terminie 4 kwietnia 2022 r., w celu uzyskania prawa głosu na XLII Zjeździe Delegatów Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości należy:

  1. Uiścić wszystkie brakujące składki członkowskie na rachunek bankowy Izby  90 1240 1066 1111 0000 0006 1867,
  2. Wypełnić załączony do niniejszego maila wzór wniosku o przywrócenie prawa głosu,
  3. Wysłać za pośrednictwem e-maila na adres  sekretariat@mirip.org.pl wypełniony wniosek do  dnia 4 kwietnia 2022 r. wraz z załączonym potwierdzeniem dowodu wpłaty.

 

 

 

 

Wstecz

baner toplayer
kartka świąteczna