Statut

 

STATUTU
MAZOWIECKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ
MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI
W WARSZAWIE

 

Rozdział I

Część Ogólna

 

§ 1

Izba Rzemieślnicza – zwana dalej „Izbą” – jest społeczno-zawodową organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła i przedsiębiorczości.

 

§ 2

1.     Izba nosi nazwę: MAZOWIECKA IZBA RZEMIEŚLNICZA, MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZESIĘBIORCZOŚCI W WARSZAWIE zwana w skrócie MAZOWIECKA IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARSZAWIE.

2.     Izba, w kontaktach zagranicznych, może używać nazwy w języku angielskim: SMALL BUSINESS CHAMBER, WARSAW.

 

§ 3

1.     Izba ma siedzibę w m.st. Warszawie, a jej zasięg terytorialny obejmuje województwo mazowieckie.

2.     Terenem działania Izby jest cały kraj.

 

§ 4

1.     Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie: 
a) ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1267 z późn. zm.),

b)    ustawy z dnia 24 lipca 2015 r., o Radzie Dialogi Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (t. j. Dz. U. 2018, poz. 2232 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu

2.     Izba jest dobrowolnym członkiem Związku Rzemiosła Polskiego.

3.     Izba jest wojewódzką strukturą Związku Rzemiosła Polskiego jako reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia ustawy z dnia 24 lipca 2015 r., o Radzie Dialogi Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (t. j. Dz. U. 2018, poz. 2232 z późn. zm.)  oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (t. j. Dz.U. 2020, poz. 1409  z późn. zm.).

 

§ 5

1.     Podstawowym zadaniem Izby rzemieślniczej jest reprezentowanie zrzeszonych organizacji oraz rzemieślników wobec organów administracji rządowej i samorządowej, organizacji reprezentujących pracowników oraz innych organizacji i instytucji, powoływanie komisji egzaminacyjnych  oraz przeprowadzanie i potwierdzanie egzaminów kwalifikacyjnych, a także udzielanie członkom pomocy instruktażowej i doradczej. Do celów działania Izby należy w szczególności:

1.1 ochrona praw i reprezentowanie interesów rzemiosła wobec organów władzy i administracji publicznej, organów samorządu terytorialnego, związków zawodowych oraz innych organizacji i instytucji w kraju i za granicą,

1.2 uczestniczenie w dialogu społecznym po stronie pracodawców,

1.3 uczestniczenie w realizacji zadań z zakresu edukacji w celu zapewnienia wykwalifikowanych kadr dla gospodarki,

1.4 uczestniczenie w realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania w celu zapewnienia wykwalifikowanych kadr dla gospodarki. Nadzór nad organizacją i przebiegiem procesu przygotowania zawodowego w rzemiośle w celu podnoszenia poziomu szkolenia i przygotowania zawodowego młodocianych pracowników obejmujący:

1.4.1     prowadzenie przez Izbę doradztwa dla rzemieślników zatrudniających młodocianych  pracowników w celu nauki zawodu,

1.4.2     współdziałanie z administracją rządową i terenową, kuratorami, szkołami zawodowymi w zakresie planowania i organizowania dokształcania teoretycznego, 

1.4.3     organizowanie szkoleń dla rzemieślników zatrudniających młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego ( szkoła mistrzów),

1.4.4     organizowanie szkoleń doskonalących dla przedstawicieli cechów upoważnionych do wykonywania zadań związanych z nadzorem nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianych zatrudnionych u pracodawców rzemieślników,

1.5 promocja działalności gospodarczej i społeczno-zawodowej rzemiosła w kraju i za granicą, organizowanie konkursów, wystaw, targów i giełd oraz udział w imprezach międzynarodowych,

1.6 upowszechnienie wśród członków zasad etyki zawodowej i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców,

1.7 udzielanie pomocy zrzeszonym członkom w zakresie organizacyjnym  oraz doradztwa: prawnego, podatkowego, ekonomicznego i finansowo-księgowego,

1.8 ochrona i wspieranie zanikających zawodów rzemieślniczych, w szczególności, o charakterze rękodzielniczym i artystycznym,

1.9 podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie bezrobociu i optymalizację rynku pracy,

1.10                 powoływanie spośród członków organizacji zrzeszonych w Izbie   rzeczoznawców w  celu wydawania opinii,

1.11                 świadczenie usług informacyjnych, doradczych, szkoleniowych i finansowych na rzecz mikro i małych przedsiębiorstw,

1.12                 udzielanie pomocy zrzeszonym w Izbie członkom w zakresie korzystania ze środków unijnych i innych funduszy pomocowych,

1.13                 uczestniczenie w realizacji innych zadań o charakterze publiczno-prawnym.

 

2.     Cele i zadania statutowe Izba może realizować poprzez wykonywanie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału miedzy członków Izby. Izba może także prowadzić domy wczasowe oraz powoływać własne wyodrębnione zakłady.

3.     Izba może także tworzyć wspólnie z innymi osobami prawnymi i fizycznymi, krajowymi i zagranicznymi - jednostki organizacyjne oraz przystępować do innych osób prawnych zgodnie z przepisami prawa.

4.     W szczególnych przypadkach,  w celu realizacji celów statutowych, Izba może udzielić członkowi pomocy finansowej w formie i na zasadach określonych każdorazowo przez Zarząd Izby

 

§ 6

1.     Izba rzemieślnicza może upoważnić cech do sprawowania nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników  młodocianych.

2.     Zasady i tryb przekazywania nadzoru określają odrębne przepisy.

 

§ 7

Izba rzemieślnicza jest uprawniona do przeprowadzania i potwierdzania egzaminów kwalifikacyjnych, wydawania świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich oraz do opatrywania ich pieczęcią z godłem Państwa.

 


Rozdział 2

Członkostwo w Izbie

 

§ 8

1.     Członkami Izby na zasadzie dobrowolności mogą być:

1.1 cechy,

1.2 spółdzielnie rzemieślnicze,

1.3 jednostki organizacyjne, których członkiem, fundatorem, udziałowcem, bądź akcjonariuszem jest     Izba,

1.4 rzemieślnicy nie należący do cechów, a prowadzący działalność gospodarczą na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle,

1.5 inne podmioty, jeżeli ich celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego rzemiosła lub mikro-, małej i średniej przedsiębiorczości.

2.     Podmioty wykonujące działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie z dnia 22.03.1989 roku o rzemiośle i zatrudniające pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle, obowiązane są uzyskać   członkostwo w Izbie, o ile nie są członkami właściwego cechu, a działalność tę prowadzą w granicach terytorialnego  zasięgu Izby.

3.     Członkowie Izby wymienieni w ust. 1 pkt 1.4-1.5, ust.2 działają na zasadach  sekcji – organizacji,  jak cechy i spółdzielnie rzemieślnicze.

4.     Sposób funkcjonowania oraz organizację sekcji –organizacji w Izbie określa Zarząd Izby w drodze uchwały.

 

§ 9

1.     Przyjęcia na członka Izby dokonuje  Zarząd na podstawie złożonej na piśmie deklaracji, według wzoru ustalonego przez Zarząd, wraz z dowodem opłaty wpisowego, którego wysokość stanowi połowę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z III kwartału roku poprzedniego bez wypłat nagród z zysku, ustalonego przez GUS.

2.     Przyjęcia na członka Izby dokonuje Zarząd w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia deklaracji. 

3.     O treści podjętej uchwały (przyjęciu bądź odmowie) zawiadamia się zainteresowanego na piśmie w ciągu 14 dni od daty jej podjęcia, za pośrednictwem listu poleconego. Odmowa przyjęcia winna być uzasadniona.

4.     Od decyzji odmownej służy odwołanie do Zjazdu. Odwołanie winno zostać wniesione do Izby na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od daty doręczenia uchwały.

5.     Nadanie listu poleconego w terminie określonym w ust 3 i 4 będzie uważane za jego zachowanie.

 

 

 

 

§ 10

Członkostwo w Izbie ustaje wskutek:

1.     wystąpienia,

2.     usunięcia,

3.     wykreślenia.

 

 

 

§ 11

Członek Izby może wystąpić z Izby z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego na koniec miesiąca kalendarzowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu członkostwa w Izbie powinno być złożone na piśmie pod rygorem nieważności.

 

§ 12

1.        Usunięcie z grona członków Izby następuje, jeżeli Członek Izby: 
1.1 przestanie spełniać, określone w § 8 Statutu wymogi do uzyskania członkostwa w Izbie,

1.2 zalega z zapłatą składek członkowskich i mimo udzielenia przez Zarząd dodatkowego sześciomiesięcznego terminu nie ureguluje zaległości,

1.3  narusza obowiązki członkowskie zapisane w niniejszym Statucie i pomimo udzielenia upomnienia przez Zarząd Izby nie zaprzestaje naruszeń. Upomnienie powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

1.4 Dopuści się istotnych uchybień w wykonywaniu obowiązków związanych z przygotowaniem zawodowym pracowników,

1.5 Faktycznie zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej

2.        wszelkie oświadczenia, wezwania i upomnienia o których mowa w ust 1 powinny mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i mogą być udzielane również przez Prezydium Zarządu.

 

 

§ 13

1.     Uchwałę o usunięciu podejmuje Zarząd Izby. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia Członkowi Izby złożenie pisemnych wyjaśnień w we wskazanym przez Zarząd, nie krótszym niż 14 dni terminie. 

2.     Usunięcie staje się skuteczne z chwilą doręczenia zainteresowanemu Członkowi Izby zawiadomienia o wykreśleniu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o zasadach i trybie odwołania się. Zawiadomienia dokonuje się na piśmie w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały o wykreśleniu.

3.     Od uchwały o usunięciu z grona członków Izby przysługuje prawo odwołania do Zjazdu. Odwołanie powinno być złożone w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty doręczenia uchwały o usunięciu. 

4.     Nadanie listu poleconego w terminie określonym w niniejszym paragrafie będzie uważane za ich zachowanie.

 

§14

Wykreślenie

Wykreślenie Członka Izby następuje w przypadku likwidacji i wykreślenia z właściwego rejestru.

Rozdział 3

Prawa i Obowiązki Członków Izby

 


§ 15

Członkowie Izby mają prawo do:

1.     korzystania z pomocy, poradnictwa, instruktażu oraz innych usług i świadczeń w granicach statutowej działalności Izby,

2.     uczestniczenia przez swych delegatów w zjazdach i wyborach do organów Izby,

3.     zgłaszania wniosków w sprawie działalności Izby i zrzeszonych w niej organizacji,

4.     uzyskiwania informacji o działalności  Izby i jej sytuacji finansowo – gospodarczej,

5.     udziału przez swych przedstawicieli – w obradach statutowych organów Izby w czasie rozpatrywania wniesionych przez nich odwołań oraz udzielania wyjaśnień.

 

§ 16

Członkowie Izby mają obowiązek: 

1.     stosować się do postanowień statutu Izby i uchwał organów Izby,

2.     uiszczać terminowo składki na wykonanie zadań Izby w wysokości określonej przez Zarząd Izby,

3.     przestrzegać norm etycznych oraz strzec godności środowiska rzemieślniczego,

4.     dbać o budowę pozytywnego wizerunku rzemieślnika i zaufania do środowiska rzemieślniczego oraz jego jednostek organizacyjnych

 

§17

Członek Izby może wskazać adres poczty elektronicznej na który będą doręczane wezwania i zawiadomienia kierowane przez Izbę. 

 

 

Rozdział 4

Organy Izby

 

Dział I

Postanowienia ogólne

 

§ 18

1.     Organami Izby są:

1.1 Zjazd Delegatów,        

1.2 Zarząd,

1.3 Komisja Rewizyjna,
1.4 Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy.

2.     Kandydat na funkcję: Prezesa Zarządu Izby, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącego Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego obowiązany jest do wykazania 5-cio letniego stażu jako delegat do organu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. Członek organu Izby, który nie otrzymał absolutorium, nie może kandydować w kolejnych wyborach

3.     Można być członkiem tylko jednego z organów wymienionych w ust. 1, pkt. 1.2-1.4.

4.     Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego trwa cztery lata.

5.     Członkiem organów wymienionych w ust. 1 pkt 1.2-1.4 można być nie dłużej niż przez trzy pełne, kolejne kadencje. 

6.      Wybory do organów, o których mowa w ust. 1, pkt 1.2-1.4, dokonywane są w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje w głosowaniu tajnym przez organ, który dokonał wyboru.

7.     Warunkiem wyboru i odwołania członka organów wymienionych w ust. 1 pkt 1.2-1.4 jest uzyskanie przez kandydata co najmniej połowy ważnie oddanych głosów.

8.     Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organ Izby uchwały, uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale.

9.     W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, Zjazd, Komisja Rewizyjna, Zarząd  Izby oraz inne organy wewnętrzne Izby mogą podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym. Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie danego organu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i terminie oddania głosu oraz w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa członków tego organu. W przypadku gdy ustawa szczególna wymaga podjęcia uchwały w głosowaniu tajnym, organy Izby mogą w trybie, o którym mowa w ust. 1, znieść wymóg tajności głosowania w określonej sprawie.


§ 19

1.     Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

2.     Członek Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego - winny czynu lub zaniedbania, przez które Izba poniosła szkodę – odpowiada za nie osobiście.

 

§ 20

Za udział w posiedzeniach organów Izby – z wyjątkiem Zjazdu Delegatów – członkowie tych organów mogą otrzymać diety lub ryczałty i zwrot kosztów podróży według zasad ustalonych przez Zarząd.

 

Dział II

Zjazd Delegatów

 

§ 21

1.     Zjazd Delegatów, zwany dalej „Zjazdem” – jest najwyższym organem Izby.

2.     Delegatami na Zjazd są przedstawiciele organizacji i sekcji-organizacji zrzeszonych w Izbie, prowadzący aktualnie działalność gospodarczą i zgłoszeni  w deklaracji, której wzór określa Zarząd Izby.

3.     Zrzeszeni w Izbie członkowie delegują swych przedstawicieli na Zjazd, w ilości ustalonej przez Zarząd Izby.

4.      Delegaci zachowują  mandaty do czasu zgłoszenia nowych delegatów przez organizację zrzeszoną w Izbie.

5.     Mandat delegata wygasa wskutek: śmierci, rezygnacji, ustania członkostwa   w organizacji lub odwołania przez organizację. W takim przypadku organizacja, której wygaśnięcie mandatu dotyczy, zgłasza nowego delegata.

6.     Delegat ma tylko jeden głos. Delegat może brać udział w zjeździe za pośrednictwem pełnomocnika, jeżeli najpóźniej w dniu Zjazdu przedłoży Izbie pełnomocnictwo do udziału w Zjeździe.

7.     Bez uszczerbku dla § 12 ust 1 pkt. 1.2 Statutu, Delegaci organizacji, która nie uregulowała  w pełnej wysokości składek  na fundusz statutowy Izby, mogą brać udział w Zjeździe wyłącznie z głosem doradczym. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd Izby  w formie uchwały.

 

§ 22

1.     W Zjeździe uczestniczą członkowie organów Izby.

2.     W Zjeździe uczestniczyć mogą zaproszone przez Zarząd inne osoby, w szczególności przedstawiciele innych organizacji rzemieślniczych oraz organów administracji publicznej.

3.     Osoby wymienione w ust. 1 i 2 nie będące delegatami na Zjazd uczestniczą w Zjeździe z głosem doradczym.

 

§ 23

1.     Do właściwości Zjazdu należy:

1.1.uchwalenie statutu i jego zmian,

1.2 wybieranie i odwoływanie prezesa Izby – jako prezesa Zarządu,

1.3wybieranie i odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego,

1.4 wybieranie i odwoływanie delegatów na Kongres Rzemiosła Polskiego,

1.5 uchwalanie rocznego planu działalności i planu finansowego Izby, rozpatrywanie sprawozdań z ich wykonania oraz udzielanie absolutorium prezesowi i poszczególnym członkom Zarządu. Nie udzielenie absolutorium jest równoznaczne z odwołaniem ze składu Zarządu,

1.6 rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

1.7 uchwalanie zasad gospodarki finansowej Izby i zakładów własnych oraz zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w Izbie  i zakładach własnych,

1.8 ustalanie zasad naliczania składek na wykonanie zadań Izby,

1.9 podejmowanie uchwał w sprawie podziału lub likwidacji Izby,

1.10 podejmowanie uchwał w spawie zbycia lub nabycia nieruchomości,

1.11 uchwalanie regulaminu obrad Zjazdu,

1.12 uchwalanie kierunków działania Izby.

2. Za szczególne zasługi dla rzemiosła Zjazd może nadawać tytuły honorowe.

 

§ 24

1.     Zjazd zwyczajny zwoływany jest każdego roku, nie później niż do 30 czerwca.

2.     Zjazd nadzwyczajny może być zwołany przez Zarząd w każdym czasie z ważnych powodów.

3.     Zjazd Nadzwyczajny zwoływany jest także przez Zarząd na żądanie:

3.1 Komisji Rewizyjnej,

3.2 ponad 50% zrzeszonych członków.

4.     Wnioskujący powinien podać sprawy – mające być przedmiotem obrad Zjazdu. Zarząd obowiązany jest zwołać Zjazd w terminie 6 tygodni od daty otrzymania wniosku.

5.     Zjazd o charakterze sprawozdawczo-wyborczym zwoływany co cztery lata przyjmuje nazwę Kongresu.

6.     O czasie, miejscu i porządku obrad Zjazdu – Zarząd powinien pisemnie zawiadomić zrzeszonych członków, najpóźniej na 30 dni przed terminem Zjazdu, przesyłając porządek obrad i materiały zjazdowe. 

7.     Wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zjazdu może złożyć Komisja Rewizyjna lub jedna trzecia zrzeszonych członków najpóźniej na 21 dni przed terminem  Zjazdu. Wniosek rozpatruje Zarząd Izby, a o decyzji obowiązany jest zawiadomić zrzeszonych członków na 14 dni przed terminem Zjazdu, przesyłając uzupełniony porządek obrad i uzupełnione materiały zjazdowe

8.     Uzupełnienie porządku  może nastąpić w czasie obrad o sprawy szczególnie ważne dla Izby lub ogółu rzemiosła – za zgodą co najmniej połowy Delegatów uczestniczących w Zjeździe. Uzupełnienie nie może dotyczyć spraw ustrojowych ( statusu prawnego ) i zmian statutu Izby.


§ 25

Obrady Zjazdu otwiera prezes Izby lub jego zastępca i przeprowadza spośród delegatów wybór: przewodniczącego Zjazdu, dwóch zastępców i sekretarza, którzy stanowią Prezydium Zjazdu.

 

§ 26

1.     Zjazd jest zdolny do podejmowania uchwał, jeżeli przy ich podejmowaniu uczestniczy co najmniej połowa delegatów, uprawnionych do udziału w Zjeździe. W przypadku braku wymaganego quorum w pierwszym terminie Zjazd (Kongres) odbywa się w drugim terminie, w tym samym dniu, określonym w zawiadomieniu o zwołaniu Zjazdu, a jego uchwały we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad będą ważne bez względu na ilość obecnych delegatów. Informacja o tej zasadzie winna być zamieszczona w zawiadomieniu o zwołaniu Zjazdu.

2.     Uchwały na Zjeździe mogą być podejmowane  tylko w sprawach objętych porządkiem obrad.

3.     Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością oddanych głosów, jeśli statut lub regulamin Zjazdu nie stanowią inaczej.

4.     Szczegółowe zasady i tryb obrad Zjazdu określa regulamin uchwalony przez Zjazd.

5.     Z obrad Zjazdu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Zjazdu. Protokół przechowuje Zarząd Izby.

 

Dział III

Zarząd

 

§ 27

1.     Zarząd kieruje działalnością Izby i organizuje wykonanie jej zadań przez podejmowanie wszelkich decyzji i czynności nie zastrzeżonych w ustawie o rzemiośle oraz statucie do właściwości innych organów.

2.     Delegatów Izby na zjazdy, kongresy ( z wyłączeniem delegatów na Kongres Rzemiosła Polskiego ), walne zgromadzenia oraz kandydatów do organów jednostek organizacyjnych, których członkiem, fundatorem lub wspólnikiem jest Izba – deleguje Zarząd

 

§ 28

1.     Zarząd składa się z 5-9 członków, w tym Prezesa Izby, jako Prezesa Zarządu. Zarząd może wybrać ze swego składu do dwóch Zastępców Prezesa, Skarbnika i Sekretarza. Członkami Zarządu są osoby fizyczne, wybrane przez Zjazd, spośród delegatów.

2.     Kadencja prezesa Izby i członków Zarządu trwa 4 lata i wygasa nie wcześniej niż z chwilą wyboru następnego Zarządu.

3.     Prezes Zarządu i jego Zastępcy stanowią Prezydium Zarządu Izby.

4.     Tryb i zasady pracy Zarządu, w tym  Prezydium Zarządu, oraz podział czynności pomiędzy członków Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

 

§ 29

1.     Zarząd powołuje komisje egzaminacyjne spośród kandydatów zgłoszonych do Izby.

2.     Zarząd może powołać zespoły spełniające funkcje doradcze  i opiniodawcze działające w okresie pełnej kadencji Zarządu lub tworzone na czas określony.

3.     Ciałami  doradczymi mogą być: 

3.1 Dziekanat Starszyzny Cechowej, 

3.2 Forum Spółdzielni Rzemieślniczych,

3.3 Komisje do zadań szczególnych- tworzone okresowo

4.     Zadania, tryb i zasady pracy komisji oraz ciał doradczych określają
regulaminy uchwalone przez Zarząd 

 

§ 30

1.     Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, zastępca Prezesa lub dwóch Członków Zarządu Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeby, ale nie rzadziej, niż raz na miesiąc.

2.     Posiedzenia Zarządu są prowadzone przez Prezesa, Zastępcę Prezesa lub Członka Zarządu wskazanego przez osoby zwołujące posiedzenie

3.     Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej 50% statutowej liczby  członków. W razie równości głosów, przeważa głos przewodniczącego posiedzenia.

4.     Przebieg posiedzeń Zarządu może być utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i / lub dźwięk o czym prowadzący posiedzenie uprzedza Członków Zarządu najpóźniej w dniu posiedzenia. Objęcie funkcji Członka Zarządu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na każdorazowe utrwalanie przebiegu posiedzenia w opisany sposób.

5.     Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd w drodze uchwały określi szczegółowo warunki odbywania takich posiedzeń.

 

§ 31

1.     Zarząd powołuje i odwołuje Dyrektora Izby. Funkcję Dyrektora może pełnić delegowany Członek Zarządu

2.     Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

3.     Dyrektor Izby zatrudnia i zwalnia pracowników na stanowiskach kierowniczych, po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji Zarządu Izby.

4.     Zarząd może udzielić dyrektorowi lub innym osobom pełnomocnictwa do podejmowania decyzji w sprawach należących do jego kompetencji, jak też ustanawiać pełnomocnika lub pełnomocników do prowadzenia zakładu własnego, do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych, określając jednocześnie zakres ich uprawnień i obowiązków.

5.     Zarząd Izby powołuje pełnomocników do współpracy z władzami samorządowymi powiatów, miast i gmin /dzielnic/, określając jednocześnie zakres ich uprawnień i obowiązków.

6.     Zarząd Izby może w drodze uchwały udzielić prokury.

7.     Oświadczenia woli w imieniu Izby, (w tym w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych)  składają:

7.1 Prezes Zarządu wraz z Członkiem Zarządu 

7.2 Wiceprezes Zarządu wraz z Członkiem Zarządu 

 

8.     Do reprezentowania Izby na zewnątrz upoważniony jest prezes Izby lub osoby przez niego upoważnione.

 

Dział IV

Komisja Rewizyjna

 

§ 32

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1.     kontrola realizacji przez Zarząd uchwał Zjazdu,

2.     kontrola działalności Izby, a w szczególności:

2.1 okresowe badanie dokumentów finansowych i badanie bilansów  rocznych,

2.2 dokonywanie okresowych kontroli wykonania przez Izbę jej zadań statutowych,

2.3 kontrolowanie sposobu załatwiania przez Izbę wniosków organizacji zrzeszonych i ich członków,

2.4 składanie ze swojej działalności sprawozdań Zjazdowi,

2.5 składanie Zjazdowi wniosków w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych (bilansów) Izby i wniosków w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Izby i członkom Zarządu.

 

§ 33

1.     Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków. Członkami Komisji Rewizyjnej są osoby fizyczne wybrane przez Zjazd spośród delegatów.

2.     Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego i jednego lub dwóch zastępców.

3.     Kadencja członków Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata i wygasa z chwilą wyboru nowych członków.

 

§ 34

1.     Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeby, ale nie rzadziej, jak raz na kwartał.

2.     Decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów. Do ważności decyzji podejmowanych przez Komisję wymagana jest obecność co najmniej 50% statutowej liczby członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenia.

3.     W celu dokonania czynności kontrolnych Komisja może powoływać zespoły kontrolne.

4.     Szczegółowe zasady i tryb pracy Komisji określa regulamin uchwalony przez Komisję.

 

§ 35

1.     Komisja Rewizyjna może w każdym czasie żądać od Zarządu wszelkich wyjaśnień i sprawozdań.

2.     Z czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna sporządza protokoły i wraz z wnioskami przedkłada je Zarządowi. Zarząd zobowiązany jest złożyć sprawozdanie Zjazdowi, w jaki sposób wykorzystał wnioski pokontrolne Komisji Rewizyjnej.

 

Dział V

Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy

 

§ 36

Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy – zwany dalej „Sądem” rozpatruje odwołania od orzeczeń i postanowień sądów cechowych. Od orzeczenia lub postanowienia Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego nie przysługują środki odwoławcze.
2.Sąd może zmienić, uchylić lub utrzymać w mocy orzeczenie, bądź postanowienie sądu cechowego.

 

§ 37

1.     Sąd składa się z 3-5 członków, wybranych przez Zjazd spośród delegatów.

2.     Członkowie Sądu wybierają ze swego grona przewodniczącego Sądu i jego zastępcę.

3.     Kadencja członków Sądu trwa 4 lata i wygasa z chwilą wyboru nowych członków.

4.     Zasady i tryb postępowania przed Sądem określa regulamin uchwalony przez Zjazd.


Rozdział 5

Gospodarka finansowa

 

§ 38

1.     Koszty działalności Izby pokrywane są:

1.1 ze składek członków,

1.2 z wpływów z działalności Izby i jej zakładów własnych,

1.3 z dobrowolnych wpłat członków, podmiotów gospodarczych oraz innych osób fizycznych i prawnych,

1.4 z oprocentowania środków bankowych,

1.5 z udziału w zyskach w spółkach i spółdzielniach, do których Izba należy,

1.6 z dotacji,

1.7 z innych wpływów.

2.     Gospodarka finansowa Izby prowadzona jest w oparciu o plany uchwalane przez Zjazd,

3.     Zasady gospodarki finansowej Izby ustala Zjazd


§ 39

1.     Izba prowadzi działalność  finansowo-gospodarczą w ramach budżetu uchwalonego przez Zjazd Delegatów. 

2.     Uchwalenie budżetu Izby na bieżący rok kalendarzowy powinno nastąpić do 
dnia 30 maja. 

3.     Do czasu uchwalenia nowego budżetu na dany rok kalendarzowy Izba działa 
na podstawie prowizorium, które odpowiada wpływom i wydatkom Izby za 
odpowiedni okres roku ubiegłego.

4.     Izba może dokonywać w budżecie odpowiednich przesunięć, pod warunkiem 
pokrycia wydatków odpowiednio uzyskanymi wpływami. 


Rozdział 6

Zmiana Statutu

 

§ 40

Zmiany statutu mogą być dokonywane mocą uchwały Zjazdu, podjętej większością ponad 50% ważnie oddanych głosów.


Rozdział 7

Podział i likwidacja Izby

 

§ 41

Uchwałę o podziale, likwidacji Izby i przeznaczeniu jej majątku w razie likwidacji podejmuje Zjazd większością ¾ głosów uprawnionych do głosowania.

 

 

Rozdział 8

Przepisy przejściowe i końcowe

 

§42

Traci moc dotychczas obowiązujący Statut Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

 

 

§43

1.     Statut wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia,

2.     Zarząd i Komisja Rewizyjna w terminie 3 miesięcy od daty wejścia w życie Statutu dostosują do jego postanowień swoje wewnętrzne regulaminy,

3.     Zarząd, w terminie 3 miesięcy od wejścia w życie Statutu dostosuje do jego postanowień zapisy wewnętrznych aktów prawnych Izby,